اثر الگوهای مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (iberica Lallemantia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 سردبیر، عضو هیأت علمی، دانشگاه تبریز

3 عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه تبریز

10.22034/saps.2021.41760.2543

چکیده

اهداف: بررسی خصوصیات زراعی دو رقم نخود در کشت مخلوط با بالنگوی شهری (قره زرک) و مشخص کردن الگوی مناسب کشت مخلوط بود
مواد و روشها: آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل، کشت مخلوط با نسبت 40 درصد، 60 درصد و80 درصد تراکم مطلوب بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آرمان و آزاد، کشت خالص نخود آزاد، کشت خالص نخود آرمان و کشت خالص بالنگوی شهری بودند.
یافته ها: نتایج نشان داد که در تیمار کشت خالص نخود آرمان، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، عملکرد دانه و وزن هزار دانه بیشترین میزان و در تیمار کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد، کمترین بود. نسبت برابری زمین بجز در تیمارهای کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آرمان و آزاد، بزرگتر از یک بود و بیشترین مقدار نسبت برابری زمین در تیمار کشت مخلوط 40 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد و کمترین مقدار آن در تیمار کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد و آرمان مشاهده شد. بیشترین مجموع ارزش نسبی در تیمار کشت مخلوط 60 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد و کمترین آن در تیمار کشت مخلوط 80 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود آزاد مشاهده شد.
نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به یافته های این پژوهش، کشت مخلوط 40 درصد بالنگوی شهری و تراکم مطلوب نخود در هر دو رقم، مناسب کشت مخلوط می‏باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Planting Patterns on Agronomic Characteristics of two Cultivars of Chickpea (Cicer arietinum L.) in Intercropping with Dragon’s Head ( Lallemantia iberica)

نویسندگان [English]

  • vali khoshghadam 1
  • Saeid Zehtab Salmasi 2
  • jalil Shafagh 3
1 Tabriz
2 University of Tabriz
3 university of Tabriz
چکیده [English]

Abstract

Background and Objective: The study was conducted to investigate agronomic characteristics of two chickpeas cultivars intercropping with Dragon’s Head (D'sH) to determine the appropriate pattern of intercropping.

Materials and Methods: In this study, the yield of two chickpea cultivars intercropping with D'sH was evaluated. The research was conducted at the research station of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran, in a randomized complete block design with three replications. Treatments included solid-planting of D'sH, Azad (AzCh), and Arman (ArCh) Chickpeas, and intercropping 40-80% ratio of D'sH with optimum density of these two cultivars.

Results: The results showed that the biological yield, harvest index, grain yield, and 1000-seed weight were the highest rate in the solid-planting treatment of ArCh. In contrast, intercropping treatment of 80% D'sH with optimum density of AzCh showed the lowest values. Land equality ratio was greater than 1 for all treatments except for intercropping treatments of 80% D'sH with optimum density of AzCh and ArCh. The highest and the lowest land equality ratio was observed in intercropping treatment of 40% D'sH with optimum density of AzCh and 80% D'sH with optimum density of AzCh and ArCh, respectively. The highest relative value was observed in intercropping treatment of 60% D'sH with optimum density of AzCh and the lowest was detected in the intercropping treatment of 80% D'sH with optimum density of AzCh.

Conclusion: According to the results, intercropping of 40% D'sH with the optimum density of chickpea in both cultivars are the best intercropping treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Dragon’s Head
  • Grain Yield
  • Intercropping
  • Land Equality Ratio