تأثیر باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم بر خصوصیات کمّی و آنزیمی کلزا در خاک شور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

2 هیت علمی دانشگاه شاهرود

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری ‌کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

5 دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22034/saps.2021.43012.2584

چکیده

جهت بررسی تأثیر باکتری‌های حل‌کننده پتاسیم بر ویژگی‌های کمّی و آنزیمی کلزا رقم هایولا 50 در خاک شور، آزمایشی به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای مورد مطالعه شامل کود شیمیایی سولفات پتاسیم در هفت سطح شاهد، 25، 50، 75، 100، 125 و 150 کیلوگرم در هکتار به عنوان کرت اصلی و جدایه‌های باکتری در پنج سطح شاهد (بدون استفاده از باکتری)، باکتری Pantoea agglomerans ، باکتری Rahnella aquatilis ، ترکیب همزمان دو باکتری Pantoea agglomerans و Rahnella aquatilis و کود زیستی تجاری حل‌کننده پتاسیم بارور 2 (شامل باکتری‌هایPseudomonas koreensis وPseudomonas vancouverensis)) به عنوان کرت فرعی بودند. در پایان فصل زراعی، صفاتی نظیر عملکرد دانه، بیولوژیک و روغن دانه، میزان جذب عنصر سدیم و پتاسیم در اندام‌های هوایی و دانه کلزا و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نظیر کاتالاز، گلوتامین پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تأثیر معنی‌دار سطوح مختلف کود و تلقیح بر صفات عملکرد دانه، روغن، SOD و سدیم ساقه بود. علاوه بر این، اثرات متقابل برای صفات عملکرد دانه و روغن دانه، آنزیم SOD و سدیم ساقه معنی‌دار بود. ترکیب همزمان دو باکتری P. agglomerans و R. aquatilis به عنوان بهترین تیمار، موجب افزایش معنی‌دار صفات عملکرد دانه، بیولوژیک و روغن دانه، پتاسیم و سدیم دانه و ساقه و کاهش معنی‌دار آنزیم‌های CAT، GPX و SOD نسبت به تیمار شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of potassium solubilizing bacteria on quantitative and enzymatic characteristics of canola in saline soil

نویسندگان [English]

  • sadegh beaicknejad 1
  • , Mohammad Reza Amerian 2
  • Hemmatollah Pirdashti 3
  • Esmaeil Bakhshandeh 4
  • , Ahmad Gholami 5
1 Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology (SUT), Iran.
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology (SUT), Iran.
3 Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan & Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
5 Associate Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology (SUT), Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of potassium solubilizing bacteria on quantitative and enzymatic characteristics of canola cultivar ‘Hayola 50’ under saline soil. The experiment was carried out based on a split-plot arrangement in a randomized complete block design with three replications.
The results indicated that most of the studied traits were affected by PSF and inoculation methods. Moreover, the interaction effects were statistically significant on grain yield, oil yield, SOD enzyme activity and sodium uptake in the stem. The co-inoculation with P. agglomerans and R. aquatilis as the best treatment caused a significant increase in the yield of grain, biological and oil, potassium and sodium uptake in grain and stem by 46.0, 33.9, 71.2, 21.0, 21.1, 16.1 and 18.9%, respectively, and also a significant decrease was observed in CAT, GPX and SOD enzymes activity by 26.7, 28.3 and 25.3%, respectively, compared to the control. According to the results of regression analysis, the highest biological yield was found when the co-inoculation with P. agglomerans and R. aquatilis was applied which was 39.0% higher than those obtained in the control condition. The maximum rate of increase in grain yield (8.38 kg) per kg increase in PSF belonged to the co-inoculation treatment which caused 51.06% higher grain yield in comparison with the control condition (3920 kg ha-1). Besides, the highest oil grain yield was obtained when the co-inoculation treatment was used along with 100 kg ha-1 PSF (73.9% more than the control condition).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Potassium Sulfate
  • Fertilizer
  • Potassium
  • solubilizing