نمایه نویسندگان

آ

 • آزرم، حسن اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم‌کاران در شهرستان دزفول [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 331-348]
 • آقایی سربرزه، مصطفی تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]
 • آیین، احمد ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]
 • آینه بند، امیر مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 29-42]
 • آینه بند، امیر تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]

ا

 • ابوسعیدی، نازیلا ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]
 • اجلی، جلیل ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • احمدنیا، فاطمه بررسی تأثیرسان‌همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر بازدارندگی علف‌های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 43-56]
 • استادی، علی بررسی کمی و کیفی موسیلاژ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica(MB) Fischer & Meyer) با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • اصغری، علی بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • افشار منش، غلامرضا تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • اکبری، غلامعلی تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]
 • ایلکایی، محمد نبی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • اله دادی، ایرج تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]
 • اله رسانی، مهدی اثرات کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی بر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 500 [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • الهی فرد، الهام تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 193-207]
 • اویسی، مصطفی ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]

ب

 • باقری، علیرضا نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • بخشوده، محمد اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم‌کاران در شهرستان دزفول [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 331-348]
 • بلندنظر، صاحبعلی بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]
 • بلندنظر، صاحبعلی اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 145-161]
 • بهشتی دانالو، مصطفی مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]

پ

 • پذیرا، ابراهیم ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 193-207]

ت

 • تنورساز، آزاده اثرات خاک‌ورزی حفاظتی بر کارایی فنی گندم‌کاران در شهرستان دزفول [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 331-348]
 • تورچی، محمود ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]

ث

 • ثابتی، پیمان ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]

ج

 • جلیلیان، جلال اثر برخی تعدیل کننده‌های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • جلیلیان، صادق نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • جهانبخش گده کهریز، سدابه تأثیر نانوذره اکسید روی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گندم در شرایط خشکی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 233-250]
 • جوانمرد، عبدالله اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) تحت کاربرد نهاده‌های آلی و زیستی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • جوانمرد، عبدالله بررسی کمی و کیفی موسیلاژ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica(MB) Fischer & Meyer) با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • جوکار، مهرانگیز ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]

ح

 • حاجی حسنی، مریم مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • حاجیلو، جعفر اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 145-161]
 • حیدری، مختار تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • حسینی، سیده نسرین اثر برخی تعدیل کننده‌های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • حسن پور، حمید اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • حمزه، حمزه اثر تیمارهای مختلف مواد افزودنی به خاک بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (L .Beta vulgaris) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 171-192]
 • حمزه ئی، جواد اثر کشت مخلوط لوبیا سبز با سیب زمینی بر شاخص‌های رشد، عملکرد و کل خروجی زمین در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]

خ

 • خرسندی، هادی ارزیابی اقتصادی تولید گندم دیم تحت شرایط متفاوت عملیات خاک‌ورزی و مصرف کود نیتروژن در شرایط دیم سرارود کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 349-363]
 • خلیلی، معروف اثر تیمارهای مختلف مواد افزودنی به خاک بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند (L .Beta vulgaris) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 171-192]
 • خلیل زاده، راضیه اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • خوشرو، بهمن بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]

د

 • دباغ محمدی نسب، عادل سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]
 • دشتی، سولماز تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 303-316]

ر

 • راحلی، حسین تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 317-338]
 • راهنما قهفرخی، افراسیاب تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • ربیعی، محمد اثر سیستم‌های خاک‌ورزی، روش کاشت و مقدار نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و برخی از خصوصیات خاک در شرایط شالیزاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 221-237]
 • رحیمیان، حمید ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]
 • رمضانی، سید حمیدرضا اثرات کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی بر صفات بیوشیمیایی، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس 500 [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 125-143]
 • رئیسی ساداتی، سیده یلدا تأثیر نانوذره اکسید روی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گندم در شرایط خشکی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 233-250]

ز

 • زارع، احمد تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • زارع، محمدجواد پاسخ عملکرد دانه سه رقم گندم به تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 259-273]
 • زارع، مهدی اثر روش‌های خاک‌ورزی و مقادیر مختلف نیتروژن بر کارآیی مصرف و شاخص تغذیه نیتروژن گندم در یک خاک آهکی (مطالعه موردی: منطقه زرقان، استان فارس) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 239-257]
 • زارع نهندی، فریبرز بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]
 • زارع نهندی، فریبرز اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • زالی، حسن بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]

س

 • سیاح فر، منوچهر تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر زادمایه‌های جامد انتروباکترکلوآسه بر عملکرد دانه و روغن کلزا [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 103-123]
 • سیاهپوش، عبدالرضا تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • سبزقبائی، غلامرضا تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 303-316]
 • ستوده مرام، کاظم مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • سخاوت، رضا تعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 209-219]
 • سید شریفی، رئوف اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • سعید، علی مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • سعیدی، زهرا تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • سفالیان، امید بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • سلطانی، الیاس تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]

ش

 • شاکر کوهی، سجاد تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 199-215]
 • شبیری، سیده سودابه مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • شرافتی، مهیار تأثیر انواع مالچ و علف‌کش بر مهار علف‌های هرز و عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ˣ ananassa) در شرایط خوزستان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 313-329]
 • شیرزادی، محمد حسن تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]

ص

 • صادق زاده اهری، داود مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • صالحی، معصومه سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]
 • صیامی، آرزو بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]
 • صدرا، طاهره اثر کشت مخلوط لوبیا سبز با سیب زمینی بر شاخص‌های رشد، عملکرد و کل خروجی زمین در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]
 • صدقی، محمد تأثیر نانوذره اکسید روی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گندم در شرایط خشکی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 233-250]
 • صدقی، محمد اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • صدیقی کامل، جواد اثر کشت مخلوط لوبیا سبز با سیب زمینی بر شاخص‌های رشد، عملکرد و کل خروجی زمین در سطوح مختلف نیتروژن [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 49-69]

ط

 • طایی سمیرمی، جواد ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی زوفا تحت تاثیر کود نیتروژن و تنش گرما (مطالعه موردی: شرایط اقلیمی نیمه‌گرمسیری جیرفت) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 93-109]
 • طالبی سیه سران، پرنیان بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]

ظ

 • ظریفیان، شاپور واکاوی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 361-375]

ع

 • عاشوری، نغمه ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • عبادی، علی بررسی تأثیرسان‌همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر بازدارندگی علف‌های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 43-56]
 • عبادی، علی تأثیر نانوذره اکسید روی بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی گندم در شرایط خشکی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 233-250]
 • عبدی، مهرداد ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • عبداللهی حصار، اکبر بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • عبدالهی، عباس اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • عبدالهی، عبدالوهاب ارزیابی اقتصادی تولید گندم دیم تحت شرایط متفاوت عملیات خاک‌ورزی و مصرف کود نیتروژن در شرایط دیم سرارود کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 349-363]
 • عیدی، اسماء واکاوی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 361-375]
 • عدلی پور، محمد اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • علی اصغرزاد، ناصر بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]
 • علی اصغرزاد، ناصر اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی پایه گلابی پیرودوارف در شرایط تنش شوری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 129-147]
 • علیزاده، بهرام بررسی تحمل به تنش یخ‌زدگی در تعدادی از ژنوتیپ‌های امید بخش کلزا [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 271-288]
 • علیزاده، حسن ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]
 • علیزاده سالطه، سعیده بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]

غ

 • غفاریان، محمد رضا سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]

ف

 • فاتح، اسفندیار مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 29-42]
 • فاطمی، اکرم نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • فتحی رضائی، وحید ارزیابی عملکرد دانه و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر کم آبی و مولیبدن [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 167-180]
 • فردوسی، رویا ارزیابی اقتصادی تولید گندم دیم تحت شرایط متفاوت عملیات خاک‌ورزی و مصرف کود نیتروژن در شرایط دیم سرارود کرمانشاه [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 349-363]
 • فرضی امین آباد، رقیه واکنش گلرنگ به کم‌آبی و محلول پاشی پوترسین و 24-اپی براسینولید [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 289-302]
 • فلاح قالهری، غلامعباس مقایسه کارایی دو مدل DNDC و DAYCENT در حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 181-198]

ق

 • قاسمی، نادره تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 317-338]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم واکنش گلرنگ به کم‌آبی و محلول پاشی پوترسین و 24-اپی براسینولید [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 289-302]
 • قاسمی گلعذانی، کاظم تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 199-215]
 • قلی نژاد، اسماعیل اثر برخی تعدیل کننده‌های تنش بر خصوصیات مورفولوژیک و صفات کمی و کیفی علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) درشرایط تنش کم آبی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 111-128]
 • قنبری، علی اکبر تعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 209-219]
 • قنبری، مجید بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]

ک

 • کاظمیه، فاطمه تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 317-338]
 • کاظمیه، فاطمه واکاوی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی گندمکاران روستاهای شهرستان مراغه) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 361-375]
 • کاکا دزفولی، فروغ مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 29-42]
 • کانونی، همایون مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • کاوسی، مسعود اثر سیستم‌های خاک‌ورزی، روش کاشت و مقدار نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و برخی از خصوصیات خاک در شرایط شالیزاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 221-237]
 • کفاشی، امیر کیوان تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]
 • کوهستانی، حسین تحلیل تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از تئوری داده بنیاد [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 317-338]

گ

 • گرویی، آرام مقایسه تولید کود کمپوست از بقایای گیاهان مختلف زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی گندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 29-42]
 • گل زردی، فرید ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه در نظام‌های کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L. Moench) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]

ل

 • لطف الهی، علی بررسی اثر تلقیح قارچ های‌ میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر رشد و جذب فسفر گیاه گشنیز [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 87-101]
 • لطف الهی، علی اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 145-161]

م

 • مارزی زاده، اصغر اثر دو پایه تجاری و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریز بر جذب برخی عناصر و صفات کیفی خیار گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 145-161]
 • مجیدیان، مجید اثر سیستم‌های خاک‌ورزی، روش کاشت و مقدار نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و برخی از خصوصیات خاک در شرایط شالیزاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 221-237]
 • محمدی کله سرلو، سارا اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • مختصی بیدگلی، علی بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • مدنی، حمید تأثیرکاربرد باکتری‌های آزاد کننده ﭘتاسیم بر عملکرد سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 39-48]
 • مدنی، فرزاد نقش مدیریت زراعی بر کاهش خسارت علف‌های هرز در سامانه تولید کنجد (Sesamum indicum L.) ارگانیک [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 75-92]
 • مرادی، عیسی پاسخ عملکرد دانه سه رقم گندم به تلقیح با باکتری آزوسپیریلوم در تاریخ های مختلف کاشت [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 259-273]
 • مرادی مجد، نسرین مقایسه کارایی دو مدل DNDC و DAYCENT در حساسیت سنجی برآورد گازهای گلخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 181-198]
 • میرزاوند، جهانبخش اثر روش‌های خاک‌ورزی و مقادیر مختلف نیتروژن بر کارآیی مصرف و شاخص تغذیه نیتروژن گندم در یک خاک آهکی (مطالعه موردی: منطقه زرقان، استان فارس) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 239-257]
 • مصطفوی راد، معرفت تعیین تراکم بوته و زمان مناسب کاشت لوبیا لیما (Phaseolus lunatus) در استان گیلان [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 209-219]
 • منصفی، علی تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • منصور قناعی پاشاکی، کامران بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 23-37]
 • مهدیه، محسن مطالعه پایداری عملکرد دانه نخود تیپ دسی در محیط‌های مختلف و معرفی لاین‌های امید بخش [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 295-312]
 • موحدی دهنوی، محسن سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]
 • مویدی، علی اکبر تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]

ن

 • نباتی، لیلی بررسی تأثیرسان‌همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر بازدارندگی علف‌های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 43-56]
 • نجفی، نصرت اله اثر زادمایه‌های جامد انتروباکترکلوآسه بر عملکرد دانه و روغن کلزا [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 103-123]
 • نجفی، نصرت اله تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 199-215]
 • نجفی میرکی، توحید تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از روش امی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 17-28]
 • نیرپور دیزج، آیسان بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]
 • نرجسی، وحیده تاثیر تیمارهای مختلف سایه دهی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه انار (رقم ملس ساوه) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 275-293]
 • نریمانی، حامد اثر شوری، ورمی‌کمپوست، هیومیک اسید و تلقیح بذر با فلاوباکتریوم بر پر شدن دانه چاندم [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 251-269]
 • نصیری، یوسف اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) تحت کاربرد نهاده‌های آلی و زیستی [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]
 • نصیری، یوسف بررسی کمی و کیفی موسیلاژ بالنگوی شهری (Lallemantia iberica(MB) Fischer & Meyer) با کاربرد کودهای شیمیایی مرسوم و نانو [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 149-165]
 • نصراله زاده، صفر واکنش گلرنگ به کم‌آبی و محلول پاشی پوترسین و 24-اپی براسینولید [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 289-302]
 • نصراله زاده، صفر تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 199-215]
 • نصرتی، ایرج ارزیابی فنولوژی ‌مقایسه‌ای‌ علف‌هرز عروسک‌پشت‌پرده‌یک‌ساله(Physalis divaricata L.) و اثر آن بر عملکرد ذرت در منطقه کرمانشاه [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 217-231]
 • نوبخت، شهلا اثر زادمایه‌های جامد انتروباکترکلوآسه بر عملکرد دانه و روغن کلزا [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 103-123]
 • نورآفتاب، رحیم تأثیر شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد، مصرف انرژی و هزینه تولید گندم در خوزستان [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 57-73]
 • نوروزی، سعید تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]
 • نوروزیان، محمدعلی تاثیر کود نیتروژن و سویه‌های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 339-359]

و

 • وهابی پور، مدینه تعیین اثرات زیست محیطی تولید لوبیا و عدس با روش ارزیابی چرخه حیات ( مطالعه موردی: شهر یاسوج) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 303-316]

ه

 • هاشمی، مسعود بررسی تأثیرسان‌همپ (Crotalaria juncea) و چاودار (Secale cereal L.) بر بازدارندگی علف‌های هرز و عملکرد کلم قمری (Brassica oleracea var. gongylodes) [دوره 31، شماره 2، 1400، صفحه 43-56]
 • هوشمندی، حمید اثر روش‌های خاک‌ورزی و مقادیر مختلف نیتروژن بر کارآیی مصرف و شاخص تغذیه نیتروژن گندم در یک خاک آهکی (مطالعه موردی: منطقه زرقان، استان فارس) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 239-257]

ی

 • یاقوتی، حدیث ارزیابی زراعی مدل WOFOST در برآورد عملکرد برنج در اراضی شالیزاری شهرستان شفت با استفاده از تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 193-207]
 • یدوی، علیرضا سودمندی تولید علوفه در کشت مخلوط کوشیا (Kochia scoparia)، سسبانیا (Sesbania aculeata) و گوار (Cyamopsis tetragonoliba) تحت شوری آب [دوره 31، شماره 1، 1400، صفحه 71-86]