نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد مرد طالش میکاییل، اباصلت دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 15-25]
 • آقایی، محمدعلی بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای با سویا و لوبیای سبز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 115-130]

ا

 • اصغری، علی تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزارع گوجه‌فرنگی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 75-86]
 • اصغری، محمدرضا رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابروسا تحت تأثیر محلول پاشی 24- اپی براسینولید [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 149-160]
 • اصغری پور، محمدرضا اثرنسبت‌های کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت اسانس زنیان و اسفرزه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • اصغری پور، محمدرضا ارزیابی پایداری اکولوژیکی سیستم‌های تولید گلخانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • اعلمی میلانی، مرتضی اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • اعلمی میلانی، مرتضی دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 15-25]
 • اقبال قبادی، محمد تاثیر گیاهان پوششی چاودار و ماشک معمولی به صورت خالص و مخلوط بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 47-63]
 • اقبال قبادی، محمد تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • امینی، روح اله ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 99-113]
 • امینی، روح اله استفاده از روش‌های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 105-118]
 • انصاری، سعیده اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • اوستان، شاهین اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]

ب

 • بابائی، مجید اثر آبیاری و کود‌دهی بر فنولوژی، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در منطقه همدان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 1-13]
 • باغبانی آرائی، ابوالفضل تأثیر بقایای گیاهی گندم و لوبیا توام با سولفات روی بر غلظت روی و آهن و عملکرد دانه گندم [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 91-102]
 • بیدادی، محمد جواد ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره‏سو) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 131-143]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله و آنیسون [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • بلوچی، حمیدرضا نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • بلوچی، حمیدرضا تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]
 • بهزادی، یعقوب بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • بهزادی، یعقوب بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • بهزادی، یعقوب تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]

پ

 • پاسبان، فاطمه نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • پاسبان اسلام، بهمن اثرات زمان کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و میزان روغن ارقام بهاره گلرنگ در تبریز [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 155-164]
 • پاسبان اسلام، بهمن پایداری عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا (.Brassica napus L) تحت تاثیر خشکی ابتدا و انتهای فصل [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 177-187]
 • پشت دار، عادل واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 45-59]
 • پناهنده، جابر ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]

ت

 • تصدیقی، حمیدرضا بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • تمری، اقبال ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 99-113]

ث

 • ثواقبی، غلامرضا بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 135-147]

ج

 • جلیلیان، جلال اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 71-85]
 • جلیلیان، علی پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • جمشیدی، خلیل اثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) و کنترل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 33-45]
 • جمشیدی، خلیل ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • جهان بین، شاهرخ بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • جوانمرد، عبدالله بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 27-43]
 • جوانمرد، عبدالله پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]

ح

 • حیاتی، باب اله کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • حیاتی، باب اله رابطه بین بهره‌وری عوامل تولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی دشت اردبیل [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 99-111]
 • حامی، احمد تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 125-137]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص‌های رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 43-60]
 • حیدرزاده، سعید اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 71-85]
 • حسن زاده، سمانه اثر دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus calcaratus L.) در رقابت با گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medik.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 113-123]
 • حسنوند، حدیث واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • حمزه ئی، جواد اثر آبیاری و کود‌دهی بر فنولوژی، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در منطقه همدان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 1-13]

خ

 • خضری، اسغد بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 27-43]

د

 • داداشیان، معصومه کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 99-113]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 25-45]
 • دباغ محمدی نسب، عادل استفاده از روش‌های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 105-118]
 • درویش زاده، رضا اثرقارچ میکوریزا برعملکردو اجزای عملکردتوده‌های محلی کنجد (.Sesamum indicum L)در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 119-135]
 • دست برهان، سهیلا ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]
 • دشتی، شهریار پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • دشتی، قادر کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]
 • دشتی، قادر رابطه بین بهره‌وری عوامل تولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی دشت اردبیل [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 99-111]

ر

 • راعی، یعقوب تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • رجایی، مجید استفاده از کمپوست شیرین‏ بیان (Glycyrrhiza glabra) درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‏ ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 79-90]
 • رضوانی، محمد اثر دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus calcaratus L.) در رقابت با گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medik.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 113-123]
 • رفیعی، سمیه تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزارع گوجه‌فرنگی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 75-86]
 • روستایی، مریم بررسی ویژگی‌های کانوپی و عملکرد اسانس در کشت مخلوط شنبلیله و سیاهدانه تحت تاثیرکودهای آلی و شیمیایی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]

ز

 • زارع نهندی، فریبرز ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]
 • زاهدی پور ششگلانی، پری رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابروسا تحت تأثیر محلول پاشی 24- اپی براسینولید [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 149-160]
 • زهتاب سلماسی، سعید اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]

س

 • ساجدی، نورعلی ارزیابی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف کود ، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 139-153]
 • سیادت، سیدعطاء الله واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 45-59]
 • سیادت، سید عطاءاله واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • ساریخانی، محمدرضا اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • سپهری، علی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد اسید کالندیک دو رقم همیشه بهار (.Calendula officinalis L) در شهرستان اراک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • سپهری، علی اثر نانوکودهای آهن و روی بر عملکرد کمی کاسنی در تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 61-74]
 • سهرابی، یوسف تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص‌های رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 43-60]

ش

 • شریعتی، جمال تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • شفق، جلیل اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 25-45]
 • شفق، جلیل ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]
 • شفق کلوانق، جلیل اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • شفق کلوانق، جلیل دوره بحرانی کنترل علف‌های‌هرز در بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch. et Mey) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 15-25]

ص

 • صادقی، سامان تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص‌های رشدی دو رقم ذرت دانه‌ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 43-60]
 • صالحی، امین بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • صالحی، امین نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • صالحی، امین تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]
 • صباغ پور، حسین اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 25-45]
 • صفری پور، مریم عملکرد و کیفیت ذرت و رشد علف‌های هرز تحت سطوح مختلف نیتروژن با کاربرد کودهای سبز لگوم و غیرلگوم [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 45-64]
 • صفری پور، مریم تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]

ع

 • عباسی، رحمت دوره بحرانی خسارت علفهای هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در منطقه ساری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 87-97]
 • عباسی، رحمت اثر دز کاهش یافته علف‌کش ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus calcaratus L.) در رقابت با گاو پنبه (Abutilon theophrasti Medik.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 113-123]
 • عبدی، امید ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره‏سو) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 131-143]
 • عبدلی، سهیلا اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 64-77]
 • عزیزی، مژگان ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]
 • عسگری لجایر، حمایت بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 135-147]
 • عطارزاده، محمود استفاده از کمپوست شیرین‏ بیان (Glycyrrhiza glabra) درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‏ ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 79-90]
 • عطارزاده، محمود نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • عطارزاده، مصطفی استفاده از کمپوست شیرین‏ بیان (Glycyrrhiza glabra) درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‏ ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 79-90]
 • عقیقی شاهوردی، مهدی بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای با سویا و لوبیای سبز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 115-130]
 • عمارت پرداز، جاوید تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 125-137]
 • عمارت پرداز، جاوید ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]

ف

 • فتوکیان، محمد حسین بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای با سویا و لوبیای سبز [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 115-130]
 • فرهمندفر، اسفندیار دوره بحرانی خسارت علفهای هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در منطقه ساری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 87-97]
 • فلاح، سیف اله بررسی ویژگی‌های کانوپی و عملکرد اسانس در کشت مخلوط شنبلیله و سیاهدانه تحت تاثیرکودهای آلی و شیمیایی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 1-23]

ق

 • قبادی، محمد اقبال عملکرد و کیفیت ذرت و رشد علف‌های هرز تحت سطوح مختلف نیتروژن با کاربرد کودهای سبز لگوم و غیرلگوم [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 45-64]
 • قبادی، مختار عملکرد دانه و کنترل علف های هرز ذرت متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • قربانی فعال، صنم استفاده از روش‌های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L ) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 105-118]
 • قلی نژاد، اسماعیل اثرقارچ میکوریزا برعملکردو اجزای عملکردتوده‌های محلی کنجد (.Sesamum indicum L)در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 119-135]
 • قمری، حسین اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 25-45]
 • قنبری، احمد اثرنسبت‌های کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت اسانس زنیان و اسفرزه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • قنبری، احمد ارزیابی پایداری اکولوژیکی سیستم‌های تولید گلخانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]
 • قهرمان زاده، محمد کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 145-157]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره‏سو) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 131-143]
 • کاظم نیا، حبیب تاثیرمحلول پاشی متانول بر اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش آبی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 125-137]
 • کاکاییان، علی محمد تاثیر گیاهان پوششی چاودار و ماشک معمولی به صورت خالص و مخلوط بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 47-63]
 • کامکار، بهنام ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره‏سو) [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 131-143]
 • کاووسی، صادق دوره بحرانی خسارت علفهای هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در منطقه ساری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 87-97]
 • کدخدایی، امیر تأثیر بقایای گیاهی گندم و لوبیا توام با سولفات روی بر غلظت روی و آهن و عملکرد دانه گندم [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 91-102]
 • کرمی، افشین اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد اسید کالندیک دو رقم همیشه بهار (.Calendula officinalis L) در شهرستان اراک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • کرمی نژاد، عبدالحمید واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • کوچکی، علیرضا تأثیر خاک‏ورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • کوهی محمد آبادی، یگانه عملکرد دانه و کنترل علف های هرز ذرت متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]

ل

 • لطیفی، صدیقه اثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) و کنترل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 33-45]
 • لواسانی، احمد ارزیابی پایداری اکولوژیکی سیستم‌های تولید گلخانه‌ای در منطقه سیستان [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 31-41]

م

 • متشرع زاده، بابک بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 135-147]
 • محمدی، غلامرضا عملکرد دانه و کنترل علف های هرز ذرت متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • محمدی، غلامرضا عملکرد و کیفیت ذرت و رشد علف‌های هرز تحت سطوح مختلف نیتروژن با کاربرد کودهای سبز لگوم و غیرلگوم [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 45-64]
 • محمدی، غلامرضا تاثیر گیاهان پوششی چاودار و ماشک معمولی به صورت خالص و مخلوط بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 47-63]
 • محمدی، غلامرضا تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • محمددوست چمن آباد1، حمیدرضا تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزارع گوجه‌فرنگی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 75-86]
 • محمودی، سلیمان بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 27-43]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی محمد تأثیر بقایای گیاهی گندم و لوبیا توام با سولفات روی بر غلظت روی و آهن و عملکرد دانه گندم [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 91-102]
 • مرادی، روح الله تأثیر خاک‏ورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • مرادی تلاوت، محمد رضا واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 45-59]
 • مردانی، رقیه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]
 • مردانی، فهیمه تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله و آنیسون [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • میرزاخانی، محمد ارتباط چند کشتی همزمان با لگوم‌ها و کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی با عملکرد و کارآیی زراعی مصرف نیتروژن ذرت [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 17-32]
 • میرزاخانی، محمد ارزیابی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف کود ، عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 139-153]
 • مصطفوی، سید حمید بهبود تجمع عناصر غذایی پر و کم نیاز در ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 27-43]
 • مطلبی آذر، علیرضا ارزیابی عملکرد غده، صفات رویشی و باروری دانه گرده در شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 165-177]
 • منیری فر، حسن شناسایی لگوم‌های علوفه‌ای مناسب برای کشت در سال‌ آیش در مناطق دیم [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 47-58]
 • منصوری، ایراندخت دوره بحرانی خسارت علفهای هرز بادام زمینی (.Arachis hypogaea L) در منطقه ساری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 87-97]
 • منصوری، حامد تأثیر خاک‏ورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • مهران راد، تهمینه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد اسید کالندیک دو رقم همیشه بهار (.Calendula officinalis L) در شهرستان اراک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 1-12]
 • موحدی، محسن بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 61-78]
 • موسی پور، حسن اثرنسبت‌های کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت اسانس زنیان و اسفرزه [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • موسوی، سیدحسین استفاده از کمپوست شیرین‏ بیان (Glycyrrhiza glabra) درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‏ ای [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 79-90]
 • موسوی، سیدهاشم واکنش رقابتی گندم نان (Triticum aestivum L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) به سطوح نیتروژن در شرایط شوری [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 45-59]
 • موسوی، سید هاشم‏ واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک دو رقم باقلا (Vicia faba L.) به تاریخ‏های مختلف کاشت‏ در منطقه اهواز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 79-89]
 • مولائی، فاطمه برآورد کارایی زیست‌محیطی بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 91-101]
 • مولائی، مرتضی برآورد کارایی زیست‌محیطی بخش کشاورزی [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 91-101]

ن

 • نجفی، عبداله عملکرد دانه و کنترل علف های هرز ذرت متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 13-28]
 • نجفی، عبداله عملکرد و کیفیت ذرت و رشد علف‌های هرز تحت سطوح مختلف نیتروژن با کاربرد کودهای سبز لگوم و غیرلگوم [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 45-64]
 • نجفی، عبداله تاثیر گیاهان پوششی چاودار و ماشک معمولی به صورت خالص و مخلوط بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 47-63]
 • نجفی، عبداله تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • نجفی، نصرت اله اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 85-98]
 • نصراله زاده، صفر ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر خاک‏ورزی، مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیلان کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 29-44]
 • نظری، بهزاد پاسخ گندم به باقیمانده ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در خاک [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 87-103]
 • نگهبان، سهیلا رابطه بین بهره‌وری عوامل تولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی دشت اردبیل [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 99-111]

و

 • وزیری امجد، زهره اثر نانوکودهای آهن و روی بر عملکرد کمی کاسنی در تراکم‌های مختلف کاشت [دوره 25، 2.1، 1394، صفحه 61-74]
 • ویسانی، وریا تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری [دوره 25، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • وفاپور، مسعود بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • ولیزادگان، اروج مطالعه عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) و نخود (.Cicer arietinum L) و تنوع گونه‌ای و وفور نسبی حشرات در کشت مخلوط ردیفی و نواری [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]

ه

 • هادیان، جواد بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 135-147]
 • هاشمی عمیدی، نسرین ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 119-134]

ی

 • یدوی، علیرضا بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 103-118]
 • یدوی، علیرضا نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز [دوره 25، شماره 3، 1394، صفحه 137-149]
 • یدوی، علیرضا تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L) [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 161-175]
 • یوسفی، علیرضا اثر کاربرد مالچ زنده بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (.Helianthus annuus L) و کنترل علف‌های هرز [دوره 25، شماره 2، 1394، صفحه 33-45]
 • یوسفی، علیرضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت [دوره 25، شماره 4، 1394، صفحه 59-69]