نمایه نویسندگان

آ

 • آرژه، جلال تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 63-83]

ا

 • ابراهیمی، لاله ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • ابراهیم قوچی، زکیه ارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی درکشت مخلوط نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) و شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) تحت تاریخ‌های مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • ابول‌پور، بهروز تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • احمدوند، گودرز تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 19-35]
 • ارغوانی، مسعود‌ اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • اسدی رحمانی، هادی تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • اسماعیل پور، بهروز تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 97-109]
 • اسماعیل پور، بهروز تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • اصغری پور، محمدرضا تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • اصغری پور، محمدرضا بررسی کارایی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحلیل‌های اقتصادی زراعت سورگوم علوفه‌ای در منطقه سیستان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 33-43]
 • امانی، نسرین عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح خشکی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • امانی ماچیانی، مصطفی سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-62]
 • امیری، محمداسماعیل اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • امیرنیا، رضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • امیریوسفی، مهدی تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 125-144]
 • امینی، روح اله اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • امینی، روح اله ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • امینی، روح اله عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • اوستان، شاهین بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 153-170]

ب

 • برزگر، طاهر بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 111-123]
 • بلندنظر، صاحبعلی بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 153-170]
 • بلند نظر، صاحبعلی بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]
 • بلند نظر، صاحبعلی ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 153-169]
 • بنده حق، علی ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • بنده حق، علی عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 81-92]
 • بهزاد امیری، محمد اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 45-61]

پ

 • پارسا پور، سارا مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری چند هدفه : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 147-163]
 • پرچیانلو، سعید اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • پیرزاد، علیرضا اثر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانة بالنگوی شهری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • پیرزاد، علیرضا اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • پیش بهار، اسماعیل ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 187-199]
 • پناهنده، جابر بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]

ج

 • جلیلیان، جلال اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • جهان، محسن اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 45-61]
 • جهان، محسن عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 172-189]
 • جوانمرد، عبدالله سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-62]
 • جوانمرد، عبداله تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 63-83]

چ

 • چهرازی، مهرانگیز اثر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل لادن (Tropaeolum majus) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 191-202]

ح

 • حیاتی، باب اله ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 187-199]
 • حیدری، غلامرضا عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح خشکی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]
 • حسن پناه، داود پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-37]
 • حسن پور اقدم، محمدباقر تاثیرجایگزینی نسبی کودهای آلی بر محتوای عناصر، برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • حسن زاده، هادی تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • حسین شعبانعلی فمی، حسین واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 233-245]

خ

 • خیری، عزیزالله اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 39-49]
 • خرم دل، سرور بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 181-195]
 • خورشیدی بنام، محمد باقر تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • خوشرو، بهمن بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 119-136]

د

 • دانشمندی، محمد شاهین کاربرد پسماند پسته به عنوان کود آلی در راستای کشاورزی پایدار [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 217-226]
 • دانشور، ماشاالله ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]
 • دانشور، محمد حسین تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار ((Calendula officinalis L. [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 121-131]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 25-44]
 • دباغ محمدی نسب، عادل تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 63-83]
 • دباغ محمدی نسب، عادل اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • دباغ محمدی نسب، عادل ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • دباغ محمدی نسب، عادل عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • دهقانی تفتی، محسن تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 97-109]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 172-186]

ر

 • راعی، یعقوب بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]
 • ربیعی، ولی بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 111-123]
 • ریحانی تبار، عادل بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های مس در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 145-157]
 • رحیمی، امیر ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • رحمانیان، مهدی تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • رحیمی مقدم، سجاد ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 172-186]
 • رسولی، فرزاد ارزیابی برخی صفات رشدی و ویژگی‌های کمی اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش شوری و کاربرد اسید هیومیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 159-168]
 • رضایی، پیمان عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 172-189]
 • رضایی چیانه، اسماعیل ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرات اسیدهای آلی، میکوریزا و ریزوباکترها بر عملکرد و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در نظام زراعی کم‎نهاده [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 45-61]
 • رمرودی، محمد تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • رمرودی، محمود بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • رئوفی، محمد عملکرد، میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) متاثر از وجین علف‌های هرز و تراکم کاشت [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]

ز

 • زاده دباغ، دانا تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار ((Calendula officinalis L. [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 121-131]
 • زاهدی، سید مرتضی ارزیابی برخی صفات رشدی و ویژگی‌های کمی اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش شوری و کاربرد اسید هیومیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 159-168]
 • زمانی، فاطمه ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 217-231]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • زهتاب سلماسی، سعید عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • زهتاب سلماسی، سعید ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]

س

 • ساریخانی، محمدرضا بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 119-136]
 • ساریخانی، محمدرضا بررسی کارایی تثبیت نیتروژن برخی جدایه‌های ازتوباکتر در مایه‌زنی ذرت [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 51-63]
 • ساریخانی، محمدرضا ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 153-169]
 • سجادی میان آب، زهرا ارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت برازجان برای مصارف کشاورزی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • سخاوی، شفیقه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • سید شریفی، رئوف پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-37]
 • سرخی، فرشاد واکنش ذرت سینگل کراس 640 به منابع شیمیایی، زیستی و تلفیقی نیتروژن [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 169-181]
 • سلطانی، سحر مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری چند هدفه : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 147-163]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 65-79]
 • سلیمانی، فاطمه تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 19-35]
 • سهرابی، یوسف عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت با کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی تحت سطوح خشکی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 65-83]

ش

 • شاهی مریدی، راضیه ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 197-215]
 • شاهنوشی، ناصر مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی کسری چند هدفه : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 147-163]
 • شیبانی، سحر تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • شرفی، سعید بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • شریفی، پیمان تأثیر نیتروژن و ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم روشن گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 125-144]
 • شریفی، حمیدرضا تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • شفق، جلیل اثر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانة بالنگوی شهری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 25-44]
 • شفق کلوانق، جلیل عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • شفق کلوانق، جلیل ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]
 • شکیبا، محمدرضا اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 49-63]
 • شکیبا، محمدرضا ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • شمس، علی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران استان زنجان نسبت به کشاورزی پایدار [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 165-177]
 • شهریاری، ملک حسین تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]

ص

 • صالحی، لیلا اثر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل لادن (Tropaeolum majus) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 191-202]
 • صباغ پور، سید حسین ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 25-44]
 • صفری سنجانی، علی اکبر تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 19-35]

ع

 • عابدی، محمد بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 181-195]
 • عازمی، محمدابراهیم تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار ((Calendula officinalis L. [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 121-131]
 • عباسی، رحمت برهمکنش تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد دانه و کنترل علف‏های هرز کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 37-48]
 • عباسیان، ارسطو برهمکنش تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد دانه و کنترل علف‏های هرز کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 37-48]
 • عباسی سیه جانی، ابراهیم تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • عظیمی، سولماز ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) و گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) و اثر آن بر جمعیت حشرات [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 247-259]
 • علی اصغرزاد، ناصر بررسی کاربرد و عدم کاربرد گوگرد در فرمولاسیون کود میکروبی فسفاته سودوموناس فلورسنس در ذرت (.Zea mays L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 119-136]
 • علیزاده سالطه، سعیده ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 153-169]
 • عینی نرگسه، حامد ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 172-186]

ف

 • فاطمی، حمیده تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • فرتوت عنایت، فاطمه بررسی کارایی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحلیل‌های اقتصادی زراعت سورگوم علوفه‌ای در منطقه سیستان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 33-43]
 • فرح وش، فرهاد تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • فرزانه، سلیم پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-37]
 • فرهودی، روزبه بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک و ماده خشک دو رقم ماش تحت تأثیر تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 73-86]
 • فیروزی، سعید بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 181-195]

ق

 • قاسمی، عزیزاله عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 81-92]
 • قاسمیان، وحید اثر تیمارهای کودی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد و ترکیبات موسیلاژ دانة بالنگوی شهری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 17-31]
 • قلی نژاد، اسماعیل اثر رژیم آبیاری و نانوکود آهن بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب شوید [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 93-105]
 • قمری، حسین ارزیابی رشد و عملکرد بالنگوی شهری (.Lallemantia iberica (M. Bieb.) Fisch. & C.A.Mey) در کشت مخلوط با خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر کود زیستی نیتروکسین و اوره [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 25-44]
 • قنبری، احمد تعیین بهره‌وری بهینه مصرف آب در پایداری تولید گندم [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • قنبری کاشان، مرجان تأثیر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی و فسفردار بر درصد روغن و برخی خصوصیات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorious) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 203-216]
 • قهرمانی، زهرا بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 111-123]
 • قویدل، اکبر تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 65-79]

ک

 • کاظمی، حسین ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 197-215]
 • کامکار، بهنام ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 197-215]
 • کردی، سجاد ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای و ریحان تحت تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و تلفیقی نیتروژنی در کشت مخلوط [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 139-152]
 • کلکناری، هانی حمزه بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 181-195]
 • کمالی، غلام علی بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • کمانگر، امید بررسی برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.) متاثر از شکل‌های مس در خاک‌های استان آذربایجان شرقی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 145-157]
 • کوچکی، علیرضا عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 172-189]

گ

 • گیتی، سمیه عملکرد، میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) متاثر از وجین علف‌های هرز و تراکم کاشت [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • گلی، اسماعیل تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 65-79]
 • گلوی، محمد بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • گلوی، محمد تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 137-151]
 • گوهری، غلامرضا ارزیابی برخی صفات رشدی و ویژگی‌های کمی اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش شوری و کاربرد اسید هیومیک [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 159-168]

ل

 • لطفی، هادی بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 111-123]
 • لطفی جلال ابادی، امین تاثیر کود زیستی فسفاته و کود کامل NPK بر خصوصیات رویشی و میزان فسفر در گیاه همیشه بهار ((Calendula officinalis L. [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 121-131]
 • لیلاسی مرند، مهدیه بررسی کارایی تثبیت نیتروژن برخی جدایه‌های ازتوباکتر در مایه‌زنی ذرت [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 51-63]

م

 • مجیدیان، مجید ارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی درکشت مخلوط نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) و شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) تحت تاریخ‌های مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • محب الدینی، مهدی تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 97-109]
 • محرم نژاد، سجاد ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • محسن آبادی، غلامرضا ارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی درکشت مخلوط نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) و شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) تحت تاریخ‌های مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 1-15]
 • محمدزاده، مهناز واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 233-245]
 • مختصی بیدگلی، علی ارزیابی عملکرد و نیاز آبی ذرت دانه‎ای در واکنش به تغییر تاریخ کشت تحت شرایط تغییر اقلیم در استان کرمانشاه [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 172-186]
 • مددخواه، اسمعیل بهبود تحمل به شوری در خیار به وسیله پیوند بر روی پایه کدو [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 153-170]
 • میرزاخانی، محمد تأثیر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی و فسفردار بر درصد روغن و برخی خصوصیات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorious) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 203-216]
 • مرشدلو، محمدرضا سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-62]
 • مظلومی ممیندی، محمود اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • معبودی بیله سوار، حامد ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 1-11]
 • معتمدی، محمد بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیک و ماده خشک دو رقم ماش تحت تأثیر تنش شوری [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 73-86]
 • مفاخری، صلاح ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توت‌فرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • مقبلی، طاهره بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 201-214]
 • ملک زاده، مهدی عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • منافی ملایوسفی، مرضیه ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 187-199]
 • منبری، سمیرا ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 153-169]
 • مهدی پور، حنانه برهمکنش تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش (Vigna radiata L.) بر عملکرد دانه و کنترل علف‏های هرز کنجد (Sesamum indicum L.) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 37-48]
 • مهدی نصیری محلاتی، مهدی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 172-189]
 • مهدوی دامغانی، عبدالمجید ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توت‌فرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • مهربان، احمد ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام عدس (Lens culinaris L.) در تاریخ‌های کشت مختلف تحت شرایط دیم [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 107-119]
 • موسوی، سید ساسان اثر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل لادن (Tropaeolum majus) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 191-202]
 • موسوی نیک، سید محسن بررسی کارایی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحلیل‌های اقتصادی زراعت سورگوم علوفه‌ای در منطقه سیستان [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 33-43]

ن

 • نصیری، یوسف سودمندی کشت مخلوط باقلا (.Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (.Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 45-62]
 • نصراله زاده، صفر عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری(Lallemantia iberica Fisch. et Mey) در کشت مخلوط با انیسون(.Pimpinella anisum L) تحت آلودگی علف‌های‌هرز [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 183-195]
 • نصراله زاده اصل، وحید ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • نصراله‌زاده اصل، وحید عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 81-92]
 • نصرتی، ایرج ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی وضعیت رطوبتی و تولید گیاهان زراعی در اقلیمهای مختلف ایران [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 103-120]
 • نعمتیان، جواد ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 187-199]
 • نیکخواه، امین بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 181-195]
 • نوری، امید ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توت‌فرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]

و

 • وجودی مهربانی، لمیا تاثیرجایگزینی نسبی کودهای آلی بر محتوای عناصر، برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]
 • وجودی مهربانی، لمیا ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) و گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) و اثر آن بر جمعیت حشرات [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 247-259]
 • ویسی، هادی ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید توت‌فرنگی در دو سیستم ارگانیک و مرسوم (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • وطن دوست، حسین پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 23-37]
 • وفادار، راحله تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 65-79]
 • وفادار ینگجه، لیلی عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 121-136]
 • ولیزاده کامران، رعنا تاثیرجایگزینی نسبی کودهای آلی بر محتوای عناصر، برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد شاهی (.Lepidium sativum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 63-72]

ه

 • هاتفی، مائده واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 233-245]
 • هادیان، جواد تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 27، شماره 3، 1396، صفحه 103-118]
 • هاشمی، سید امیر فرید تأثیر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی و فسفردار بر درصد روغن و برخی خصوصیات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorious) [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 203-216]
 • هوشمندان مقدم فرد، زهرا عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران استان زنجان نسبت به کشاورزی پایدار [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 165-177]

ی

 • یارنیا، مهرداد تاثیر باکتری های ریزوبیوم، سودوموناس و قارچ میکوریز بر برخی صفات لوبیای قرمز(Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • یعقوبی، سید مسعود ارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت برازجان برای مصارف کشاورزی [دوره 27، شماره 1، 1396، صفحه 133-145]
 • یوسفی، مهری ارزیابی عملکرد دانه هیبریدهای ذرت (.Zea mays L) تحت محدودیت آب [دوره 27، شماره 2، 1396، صفحه 85-96]
 • یوسفی، مهری عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز [دوره 27، شماره 4، 1396، صفحه 81-92]