عکس العمل پیاز خوراکی به تناوب با چغندر در منطقه آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهیه نهال بذر و تحقیقات فنی مهندسی زراعی

2 تحقیقات آفات و بیماریها و تحقیقات خاک و آب

چکیده

به منظور تعیین بهترین تناوب زراعی برای پیاز و چغندرقند، آزمایشی سه ساله با تناوبهای 2 ساله بر پایه­ی طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا شد. هر سال در این آزمایش زمین به 4 قسمت تقسیم شد بطوریکه دو قسمت از زمین در سال اول تحت آیش و دو قسمت دیگر مورد کشت پیاز و چغندر قند قرار گرفت و در سال دوم مکان این گیاهان در هر قسمت از زمین عوض شد (پیاز در مکان چغندر قند کاشته شد و برعکس)، در قسمت دیگر زمین هم که سال پیش به آیش گذاشته شده بود زیر کشت همین گیاهان و با همان منوال قرار گرفت. در سال سوم نیز مکان این گیاهان در این قسمت از زمین عوض شد (پیاز در مکان چغندر قند کاشته شد و در یک قسمت نیز گیاهان در جای قبلی خود باز کشت شدند). بنابراین شش سیستم تناوب   2 ساله مانند آیش - پیاز، آیش - چغندرقند، پیاز - پیاز، چغندر قند - پیاز، پیاز – چغندرقند، و چغندر - چغندر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده و مرکب بین سال­ها و سیستم­های کاشت نشان از اثرات معنی دار آنها داشت. تناوب پیاز بعد از چغندر قند، منجر به افزایش معنی دار عملکرد سوخ های پیاز خوراکی گردید. هرچند بین تاثیر چغندر بر عملکرد سوخ پیاز اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. تناوب چغندر با پیاز نیز تعداد و وزن این صفات را افزایش داد. در چغندر کاشت مداوم عملکرد کمتری نسبت به تناوب با محصول و یا با آیش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Onion to Rotation with Sugarbeet in Azarbaijan Region

نویسندگان [English]

  • MB Khorshidi 1
  • MS Abedi 2
  • M Mohammadi - poor 2
  • A Nasseri 1
  • A Bybordi 2
چکیده [English]

For determining the best crop for onion rotation with sugar beeta three year experiment with two year rotations were conducted in three replications in East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center from 2007-2010. Every year two RCBD conducted with two crops (onion and sugar beet). In first year crops cultivated at first trial and other trial led to fallow. In 2nd year, onion cultivated on beet and fallow plots went under same crop cultivation. So in the end of 2nd year we can analysis these rotation systems: onion after onion, beet monoculture and onion and beet after fallow. In the 3rd year, crops cultivated on crops and 2nd year onions. So there were 6 rotation systems; onion and beet crops after fallow in two years, onion after beet in two years, beet after onion, beet after beet and onion after onion in one year. Simple and combine analysis between years and among systems showed significant effects. Onion rotation after beet increased bulb weight, and there was not significant among them in their effect on bulbs. Beet after onion increased, tuber and root yield significantly. In beet, monoculture cultivation produced lesser yield than rotation with onion or after fallow.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotation Systems
  • Yield and number of bulb
  • Tuber
  • Root and seed