اثرات آللوپاتیک عصاره اندام‌های مختلف فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum L.) بر میزان رشد و زیست توده دانهال‌های خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و بادنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به این که بعضی گیاهان زراعی دارای اثر آللوپاتیک می­باشند، بررسی  تاثیر آن بر گیاهان به ویژه در تناوب زراعی و کشت توام از اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین اساس، در این تحقیق توانایی آللوپاتی اندام­­های فلفل ­دلمه­ای بر میزان رشد بادنجان، گوجه­فرنگی، فلفل و خیار به طور جداگانه به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی، در سیستم کشت هیدروپونیک در گلخانه بررسی گردید. فاکتور اول نوع گیاه (فلفل، خیار، گوجه­فرنگی و بادنجان) و فاکتور دوم، نوع اندام عصاره­گیری شده (برگ، ریشه و ساقه) بود. ابتدا عصاره الکلی پنج درصد وزنی- حجمی حاصل از اندام­های برگ، ریشه و ساقه فلفل تهیه گردید و سپس اثر آن­ها بر تعداد برگ، گل، طول ریشه و ساقه، وزن تر ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه وساقه، به عنوان صفات رشد گیاهان نسبت به نمونه شاهد بدون تیمار عصاره­دهی، مطالعه شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره اندام­های فلفل در همه موارد اثر یکسانی بر کاهش رشد سایر گیاهان داشته است. هم­چنین ازآن­جایی­که تحت تاثیر عصاره اندام­های مختلف فلفل، عصاره برگ در مقایسه با سایر اندام­ها، رشد گیاهان فوق را بیشتر کاهش داده است، مشخص می­شود که برگ دارای اثر آللوپاتی بیشتری می­باشد که می­توان این مسئله را به تولید نهایی مواد آللوشیمیایی در برگ مربوط دانست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic Effects of Bell Pepper Organs' Extract on Growth Characteristics of Cucumber (Cucumis sativus L.), Eggplant (Solanum melongena L.), Bell‌ Pepper (Capsicum annum L.), and Tomato (Lycopersicum esculanum M.) Seedlings

نویسندگان [English]

  • S Khorasaninejad 1
  • AK Kashi 2
چکیده [English]

     Some crops have allelopathic effects that could be interested to study the effects on other crops, particularly in rotation and intercropping system. In this study, the allelopathic potential of bell pepper organs extract on seedling growth of cucumber, eggplant, bell pepper, and tomato was separately evaluated using a complete randomized design, in a hydroponic system under greenhouse conditions. The first variable was plant type (cucumber, eggplant, pepper, and tomato) and the second one was pepper organ type that extracted (leaf, root, and stem). Alcoholic extracts (5% w/v) of leaf, root, and stem of pepper were prepared. Then these extracts effects were investigated on all plant growth indices including number of leaves and flowers, root and shoot length, root and shoot fresh weight, and root and shoot dry weight. The results showed that all pepper organs extracts have similar effect on growth characteristics reduction of the other plants. Also, leaf extract had the most effect on reduction of growth of all the plants. It seems that the leaf had the most allelopathic effect as compared with the others. So, this effect may be related to production of allelochemicals in pepper leaves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathic
  • Bell Pepper
  • Growth Characteristics
  • Plant extract
باغستانی م و زند ا، 1383. آللوپاتی. ابزاری در مدیریت اکوسیستم­های زراعی.  نشریه علمی- ترویجی زیتون، شماره 161. ص21.
پوررستمی ژ، 1384.  نشریه علمی- ترویجی زیتون، شماره 162 (ویژه نامه کاربرد بیولوژیک و استفاده بهینه از سم وکود در کشاورزی، شماره12،ص76).  
حجازی ا، 1379. آللوپاتی (خود مسمومی و دگر مسمومی). انتشارات دانشگاه تهران.
حکمت شعار ح، 1372.  فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار.
حکیمی میبدی م  و  سودایی زاده ح، 1384.  بررسی اثر آللوپاتی عصاره سیاه تاغ روی جوانه­زنی و رشد گیاهچه­های گندم و یونجه. نشریه علمی- پژوهشی زیتون، شماره 166. ص43.
حلاج نیشابور ع ، 1376.  بررسی کشت توام کلم دکمه­ای و گوجه­فرنگی­. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم باغبانی­. دانشگاه تهران.

خراسانی نژاد س، کاشی ع و طباطبایی م ف، 1388.  بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره اندام­های مختلف خیار بر شاخص­های رشدی دانهالهای خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه­ای وبادمجان. مجله علوم باغبانی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران سابق). دوره40، شماره1. صفحه­های 55 تا60.  

ضیاء حسینی پ، برارپور م  ت، منسوجی ع و بابائیان جلودار ن، 1381 . اثر آللوپاتیک مقادیر و سنین مختلف بقایای آفتابگردان بر سبز شدن و رشد پنبه. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال نهم ، شماره اول. ص54.
 محسن زاده س . 1379. اثرات آللوپاتی گیاه قیاق (Sorghum  halepense) و مرغ پنجه­ای (Cynodon  dactylon) بر گندم. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، سال هفتم ، شماره دوم، .صفحه47-54.
میقانی  ف ،1382 .آللوپاتی (دگر آسیبی ) : از مفهوم تا کاربرد. انتشارات پرتو وا قعه.
Burgose NR, Talbert RE, Kim KS and Kuk Y, 2004. Growth inhibition and root ultrastructure of cucumber seedling exposed to allelochemicals from rye (Secale cereale). Journal of Chemical Ecology, 30(3):671-89.
Inderjit SO,  2003. Ecophysiological aspects of allelopathy. Planta. 32: 191-196.
Kadio Z and Yanar Y,  2004. Allelopathic effects of plant extracts against seed germination of some weeds. Journal of Plant Sciences 3 (4): 472-475.
Kato-Noguchi H and Tanaka Y, 2003. Effects of capsaicin on plant growth. Journal of Biologia Plantarum. 14: 306-312.
Macias FA, Molinillo MG, Varela RM and Torres A, 1993. Potential allelopathic guaianolides from cultivated sunflower leaves, var SH-222.Phytochemistry. 12: 892-897.
Macias FA, Molinillo MG J, Varela RM, Torres A and Froczek FR, 1994. Structional elucidation and chemistry of a novel family of bioactive sesquiterpense: J  Org  Chem, 59:8261-8266.
Prased  MN, 1997. Ecophysiology.  PC press. page: 253-307.
Rafiqul Hoque ATM, Ahmed R, Mohammad-Uddin B and Hossain MK, 2003. Allelopathic effects of different concentration of water extract of Eupatorium odoratum  leaf on germination and growth behavior of six agricultural crops. Biological Sciences(On Line Journal) 3 (8): 741-750.
Shaheed Siddiqui Z and UZ-ZAMAN A, 2005. Effects of capsicum leachates on germination, seedling growth and chlorophyll accumulation in Vigna radiata (L.) wilczek seedlings. Pak  J  Bot, 37(4): 941-947.
Terzi I, 2008. Leaf juice on muskmelon and cucumber seed germination and seedling growth. African Journal of Biotechnology 7(12), 1870-1874.
Tiffany L, park S and Vivanco G M, 2004. Biochemical and physiological mechanisms mediated by alleochemicals. Current Opinion in Plant Biology, 7: 472-479.
Yong C, Lee C and Chou C, 2002. Effects of three allelopathic phenolics on chlorophyll accumulation of rice seedlings: I. Inhibition of supply – orientation.  Botanical Bullein of Academia Sience, 43: 25-31.