بررسی اثرات تداخلی علف‌های ‌هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد دانه ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد علف های هرز، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

5 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

10.22034/saps.2022.13248

چکیده

این پژوهش با اهداف بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد دانه ذرت، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1398 در شرایط آب و هوایی منطقه مغان اجرا شد. این آزمایش شامل 14 تیمار که هفت تیمار کنترل علف‌های هرز، از شروع دوره رشد تا صفر، 10، 20، 30، 40 ، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت، که سپس به آنها تا زمان برداشت محصول اجازة رشد داده شد و سری دوم تیماری شامل هفت تیمار عدم کنترل علف‌های هرز، از شروع دوره رشد تا صفر، 10، 20، 30، 40 ، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت بود که به علف‌های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، کنترل صورت گرفت. صفات شامل وزن خشک کل علف-های هرز، ماده خشک کل، شاخص سطح یرگ، سرعت رشد محصول و عملکرد‌ دانه ذرت اندازه‌گیری شدند.
نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تاثیر طول دوره تداخل و طول دوره کنترل علف‌های هرز قرار گرفتند. به‌‌طوری‌ که طول دورة تداخل موجب افزایش وزن خشک کل علف‌های هرز و طول دورة کنترل سبب کاهش وزن خشک کل علف‌های هرز شد. همچنین در اثر افزایش طول دورۀ تداخل علف‌های ‌هرز، مادۀ خشک کل ذرت، شاخص سطح یرگ، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت کاهش یافت. ماده خشک کل ذرت، شاخص سطح یرگ، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت در اثر طول دورة کنترل علف‌های ‌هرز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Weed Interference on Some Growth Indices and Grain Yield of Corn

نویسندگان [English]

  • Ghorban didehbaz moghanlo 1
  • Ahmad Tobeh 2
  • hamid reza mohammaddoust 3
  • Saber Aley 4
  • Sajjad Moharramnejad 5
1 PhD student and Weed Researcher, Plant Protection Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ardabil, Iran.
2 Department of Agronomy and Plant Breeding Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture and natural resources, University of Mohaghegh Ardabili
4 MSc. of Agronomy, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Karaj Brunch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
5 Crop and Horticultural Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Moghan, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The aim of this study was investigated the effect of weed interference on some growth indices and grain yield of corn (Zea mays L.), an experiment was carried out in a randomized complete block design with four replications during 2019 growing seasons at the Moghan region.
Methods and Materials: The experiment was included fourteen treatments; seven weed-infested and seven weed free treatments were applied at regular intervals (0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 days) after corn emergence in which weeds were allowed to grow until harvest and weeds were removed, respectively. Total dry weight of weeds, total dry matter (TDM), leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and yield of corn were measured.
Results: The results showed that all measured traits were affected by weed interference duration and weed
control period. Weed interference duration increased total dry weight of weeds and weed-free duration reduced total dry weight of weeds. Also, increase in weeds interference duration significantly reduced TDM, LAI, and CGR and grain yield of corn. On the other hand, TDM, LAI CGR and grain of corn increased by rising weed-free duration.
Conclusion: Considering of 10% yield loss, the critical period of weed control was 3 and 52 days after corn emergence, respectively. The weed interference duration had a significant effect on grain yield of corn and weed interference at the whole season. Weed interference reduced grain yield of corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Competition
  • Crop Growth Rate
  • Dry weight
  • Leaf Area Index