بررسی جمعیت علف‌های هرز و کارایی مصرف برخی علفکش‌ها تحت تأثیر مدیریت تلفیقی بقایای گندم و مالچ سبز ماش در مزرعه ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/saps.2023.55822.3012

چکیده

اهداف: مخلوط کردن، سوزاندن و خارج کردن بقایای گندم و مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز و جذب عناصر غذایی توسط علف‌های هرز در مزرعه ذرت اجرا گردید.

مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت کرت‌های یکبار خردشده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در اهواز در سال زراعی 1400-1399 انجام شد. خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم در سه سطح شامل شخم رایج (گاوآهن برگردان + دیسک+ مخلوط کردن بقایا)، خاک‌ورزی (سوزاندن بقایا+ دیسک + رتیواتور) و بی خاکورزی (حفظ بقایا+ کاشت مستقیم با خطی‌کار)، به عنوان کرت اصلی و کنترل علف‌های هرز در پنج سطح؛ شامل بدون کنترل (شاهد)، وجین دستی، علف‌کش 2,4-D + مالچ پوششی ماش سبز، علف‌کش آترازین + 2,4-D و علفـش 2,4-D در کرت‌های فرعی در نظر گرفته شد
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین وزن خشک کل علف‌های هرز درمرحله رشدی 60 و 90 روز پس از کاشت در تیمار شاهد در شرایط شخم حفاظتی به ترتیب به میزان 97 و 337 گرم در مترمربع مشاهده شد. بیشترین مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم جذب شده توسط علف‌های هرز مربوط به شخم حفاظتی در تیمار شاهد مشاهده گردید

نتیجه‌‌گیری: در بین تیمارهای مدیریت علف‌های هرز، مخلوط کردن بقایای گندم و یک بار وجین دستی کارایی بیشتری در مقایسه با تیمارهای شخم حفاظتی و مالچ سبز ماش داشتند. بنابراین می‌توان از بقایای گیاهی و مالچ گیاهی زنده در ابتدای رشد گیاه ذرت به عنوان یکی از اجزای کنترل تلفیقی همانند وجین دستی در کنار سایر روش‌های کنترل علف‌های هرز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the weed population and efficiency of herbicide used as influenced by integrated wheat residue management and mung bean green mulch in corn field

نویسندگان [English]

  • Hossein Sarkheh
  • Ali Monsefi
  • Payman Hassibi
Department of Production Engineering and Plant Genetics. Faculty of Agriculture. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objectives: The aim of this study was to investigate the effects of crop residue management and chemical control of weeds population under the influence of incorporation, burning and removal of residues and chemical control of weeds.
Materials and Methods: This study was performed as split plots in a randomized complete block design with three replications. Treatments include management of crop residues in the main plots (incorporated wheat residues in the soil with conventional tillage, burning wheat residues with minimum tillage and removing wheat residues with zero tillage); Weed control treatment in subplots; uncontrol, hand weeding, 2,4-D as post emergence + mung bean mulch, atrazine + 2,4-D as post emergence and 2,4-D as post emergence.
Result: The results show that the maximum dry weight of the total weeds was observed in the 60 and 90 days after sowing in the control treatment under conservation tillage was 97 and 337 g m-2, respectively. The average comparison results showed that the highest amount of nitrogen, phosphorus and potassium depletion by weeds related to zero tillage was observed in the control treatment and the lowest amount of these elements was observed in hand weeding in all 3 main factors..

Conclusion: In general, among the weed management treatments, incorporation of wheat residue and hand weeding once were more effective compared to zero tillage and green mulch treatments. Therefore, plant residues can be used as one of the integrated control components such as hand weeding along with other weed control methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrzine
  • Conservation tillage
  • Green mulch
  • 2
  • 4-D