رابطه بین بهره‌وری عوامل تولید و پایداری کشاورزی در مزارع سیب‌زمینی دشت اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در راستای نیل به خودکفایی و نیز پایداری کشاورزی، یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی عملکرد سیستم­های کشاورزی استفاده از شاخص بهره­وری عوامل تولید است. در این صورت یک سیستم تولیدی کشاورزی زمانی از لحاظ اقتصادی پایدارتر خواهد بود که بهره­وری کل آن سیستم نسبت به سیستم دیگر بیشتر باشد. بدین ترتیب به نظر می­رسد بین پایداری سیستم­های تولیدی بخش کشاورزی و بهره­وری عوامل تولید ارتباط وجود دارد. از همین رو هدف این مطالعه بررسی رابطه بهره­وری عوامل تولید با پایداری کشاورزی در مزارع سیب­زمینی دشت اردبیل است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 231 نفر تعیین شد. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی دومرحله­ای در سال زراعی 92-1391جمع­آوری­گردید. نتایج نشان داد میانگین بهره­وری کل عوامل تولید واحدهای مورد بررسی 011/0 می باشد بدین ترتیب به طور متوسط در ازای مصرف یک واحد از نهاده کل در مزارع سیب­زمینی منطقه، 011/0 تن سیب­زمینی تولید شده است. همچنین نتایج حاصل از رهیافت سنانایاک نشان داد که مزارع منطقه مورد ­مطالعه به سمت پایداری گرایش دارند. نتایج حاصل از مدل­های رگرسیونی چند متغیره نشان داد که متغیرهای بهره­وری کل، درآمد زارع، نوع مالکیت زمین، سطح سواد، سطح زیرکشت، سابقه کشت سیب­زمینی و دانش کشاورزی پایدار در مجموع 25 درصد تغییرات شاخص پایداری را توضیح می­دهند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Factor Productivity and Agricultural Sustainability in Potato Farms of Ardabil Plain

نویسندگان [English]

  • Ghader Dashti
  • Soheila Negahban
  • Baballah Hayati
چکیده [English]

Using productivity index is one of the important tools in evaluating performance of agricultural systems in achieving self-sufficiency and also agricultural sustainability. In this regard, if the productivity of an agricultural production system is higher than another system, it would be economically sustainable. Therefore, it seems that there is a relationship between the sustainability of production system of agricultural sector and factor productivity. For this reason, the objective of this research is considering the relation between factor productivity and agricultural sustainability in potato farms in Ardabil plain. For this research 231 samples determined by Cochran’s formula. Research data belongs to 2012-2013 crop period and was gathered through field surveys and questionnaires complete by means of two-stage random sampling. The result of this research has shown that the most and limited amount of the partial productivity respectively are related to the land and water. The total factors productivity average of the evaluated units are 0.011, therefore in average for each unit usage of total input in potato farms 0.011 tone potato has been produced at the region. Also the result of the Senanayak has been shown that the farms in studied area has intent to sustainability. Results of multiple regression models showed that the variables; the total factor productivity, farmer income, type of land ownership, education level, experience of potato cultivation, land, the knowledge of sustainable agriculture, separately has explain 25 percent of the sustainability index changes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil plain
  • Factors Productivity
  • Potato
  • Sustainability of Agriculture