اثر گیاهان پوششی، کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه بیوماس علف‌های هرز و برخی خصوصیات گلرنگ، در حضور گیاهان پوششی و تحت سیستم‌های کودی آزمایشی در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی شبدر قرمز، خلر، ماشک، گاودانه در کنار ردیف‌های گلرنگ و کشت گلرنگ در کرت‌های عاری (شاهد 1) و آلوده به علف‌های هرز (شاهد 2) به عنوان فاکتور اول و کاربرد کود دامی و سطوح مختلف کود شیمیایی (سیستم‌های کودی پرمصرف، متوسط مصرف، کم مصرف) به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد که تعداد دانه در طبق تحت تأثیر سیستم کودی قرار گرفت، به طوری که با افزایش مصرف کود نیتروژن میزان آن افزایش یافت. همچنین کمترین میزان وزن هزار دانه در سیستم کودی کم مصرف بدست آمد. حداکثر عملکرد دانه (3431 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد روغن (1030 کیلوگرم در هکتار) در تیمار فاقد گیاهان پوششی و در سطح پر مصرف کود شیمیایی بدست آمد. همچنین بیوماس علف‌های هرز تحت تأثیر ترکیب تیماری گیاهان پوششی و سیستم‌های کودی قرار گرفت. به طوری که گیاه پوششی ماشک در سیستم کودی کم مصرف ماده خشک پیچک، توق و قیاق را به ترتیب 36/74، 1/83 و 22/82 درصد در مقایسه با کشت خالص گلرنگ (بدون وجین علف‌های هرز) تحت سیستم کودی پرمصرف، کاهش داد. به طور کلی، کاشت گیاهان پوششی ماشک و گاودانه در کنار ردیف‌های گلرنگ بیشترین تأثیر مثبت در سرکوب و کاهش بیوماس علف‌های هرز را داشتند.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cover Crops, Organic and Chemical Fertilizer on the Quantitative and Qualitative Characteristics of Safflower (Carthamus tinctorius)

نویسندگان [English]

  • J Jalilian
  • S Heydarzadeh
چکیده [English]

Abstract
In order to study the weeds biomass and some characteristics of safflower in presence of cover crops under fertilizer systems, an experiment was done as factorial based on randomized complete block design with three replications at the Urmia University farm in 2013. Treatments included cultivation of cover crops (Red clover, Grass pea, Vetch, Bitter vetch) along the safflower rows  and two control treatments (safflower planting with and without weeding) as a first factor and application of organic manure (cattle manure) and the different chemical fertilizer systems (high input, medium input and low input systems) as second factor. Results showed that the number of seeds per head affected by fertilizer systems, so it increased with use of nitrogen fertilizer. Also the minimum of 1000-seed weight of safflower was obtained at low input fertilizer system. The maximum grain yield (3431 kg.ha-1) and oil yield (1030 kg.ha-1) were obtained in the treatment without plant cover crops and high levels fertilizer consumption, respectively. Also, weed biomass was affected by cover crops and fertilizer systems. So, Vetch cover crop in low input fertilizer system, cause to reduction the dry matter of Field bindweed, Common cocklebur and Johnson grass as 74.36, 83.1, 82.22%  in comparison with sole culture of safflower in high input fertilizer system. Generally, cultivation of Vetch and Bitter vetch as cover crop along the safflower rows had the most impact in suppressing weeds and reducing their biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitter vetch
  • Fertilizer System
  • Vetch
  • Weed Biomass
  • Yield