تاثیر مقادیر مختلف زئولیت و کود نیتروِژنه بر عملکرد و شاخص برداشت گل، دانه، اسانس و روغن همیشه بهار Calendula officinalis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثر زئولیت (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار) و کود نیتروژنه (صفر، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار) روی رشد و عملکرد همیشه بهار، یک آزمایش فاکتوریل برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و در سال 1389 اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن روی عملکرد و شاخص برداشت اسانس، و اثر متقابل بین سطوح زئولیت و نیتروژن روی عملکرد گل، دانه و روغن، عملکرد بخش رویشی (برگ و ساقه)، عملکرد بیولوژیکی برای برداشت گل (گل، برگ و ساقه)، عملکرد بیولوژیکی برای برداشت دانه (دانه ،برگ و ساقه)، عملکرد بیولوژیکی کل (گل، دانه، برگ و ساقه)، شاخص برداشت گل، دانه و روغن معنی­دار شد. کمترین عملکرد بیولوژیکی کل (11104 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد گل (9/419 کیلوگرم در هکتار)، درصد نیتروژن (4/3درصد) و پروتئین (6/11درصد) مربوط به ترکیب تیماری شاهد بود. کمترین عملکرد دانه (3/1888کیلوگرم در هکتار) و روغن (2/276 کیلوگرم در هکتار) درسطح 20 تن در هکتار زئولیت و عدم کاربرد نیتروژن بدست آمدند. بیشترین عملکرد گل (3/900 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی کل (26955 کیلوگرم در هکتار) در تیمار بدون زئولیت و 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمدند. درحالیکه بیشترین عملکرد دانه (3/3577 کیلوگرم در هکتار) و روغن (1/723 کیلوگرم در هکتار) مربوط به ترکیب تیماری 20 تن در هکتار زئولیت با 80 و 240 کیلوگرم در هکتار بود. بالاترین عملکرد اسانس (26/6 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت اسانس (10083/0درصد) با مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Rates of Zeolite and Nitrogen Fertilizer on Yield and Harvest Index of Flower, Grain, Essential oil and Seed Oil of Calendula officinalis L.

نویسندگان [English]

 • ََAlireza Pirzad 1
 • Masumeh Yoosefi 1
 • Reza Darvishzadeh 1
 • Yaghoub Raei 2
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of zeolite (0, 10, 20 and 30 t/ha) and nitrogen fertilizer (0, 80, 160 and 240 kg/ha) on growth and yield of Calendula officinalis L., a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at the Research Farm of Faculty of Agriculture, Urmia University in 2010. Results showed the significant effect of nitrogen on the yield and harvest index of essential oil, and significant interaction effect between zeolite and nitrogen on the yield of flower, grain and seed oil, the yield of aerial part (leaf and stem), biological yield for flower harvest (flower, leaf and stem), biological yield for grain harvest (grain, leaf and stem), total biological yield (flower, grain, leaf and stem), harvest index of flower, grain and seed oil. The lowest yield of total biomass (111.04 kg/ha) and yield of flower (419.9 kg/ha) belonged to control treatment. The minimum yield of grain (1888.3 kg/ha) and seed oil (276.2 kg/ha) were obtained from 20 t/ha zeolite and 0 kg/ha nitrogen applications. The maximum yield of flower (900.3 kg/ha) and total biomass (26955 kg/ha) were obtained from 0t/ha zeolite and 80 kg/ha nitrogen. While, the highest yield of grain (3577.3 kg/ha) and seed oil (723.1 kg/ha) belonged to 20 t/ha zeolite with 80 and 240 kg/ha nitrogen, respectively. The highest yield (6.26 kg/ha) and harvest index (0.10083 %) of essential oil were obtained from 80 kg/ha of nitrogen application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biomass
 • Calendula officinalis
 • Essential Oil
 • Harvest Index
 • Nitrogen
 • Seed Oil
 • Zeolite