تحلیل استراتژی‌های مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

         آب از ارزشمندترین منابع طبیعی است که در بخش­های مختلف استفاده می­شود و به عنوان یکی از نهاده­های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در حال حاضر، مصارف آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آن است و بیشترین میزان مصرف نیز در بخش کشاورزی است، بنابراین مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی ضرورت دارد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم­ترین پتانسیل­ها و محدودیت­های منابع آب استان آذربایجان شرقی و تدوین استراتژی­ها و راهکارهای مناسب می­باشد. شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT انجام شده است. نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی منابع آب استان از دیدگاه 43 نفر از کارشناسان امور آب استان و اساتید دانشگاه از طریق پرسشنامه شناسایی شد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه­گیری غیراحتمالی و هدفمند استفاده گردید. جهت انتخاب هدفمند نمونه­ها نیز از نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. در این مطالعه مدل SWOT جهت تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها استفاده گردید و ماتریس IEF و EFE تشکیل و تدوین استراتژی­ها انجام گرفت. نتایج حاصل از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان داد که با توجه به  امتیاز نهایی کلی بدست آمده برای عوامل داخلی و خارجی، راهبرد استراتژیک  مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان­شرقی، راهبرد انطباقی یا بازنگری می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Strategies for Agricultural Water Sustainable Management in East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kazemiyeh
  • Arash Musa
چکیده [English]

       Water is one of the most valuable natural resources used in different sectors and as one of the main inputs of agricultural production, it has a special place in sustainable agriculture development. Currently, water consumption is actually higher than its supply sources, and it is the highest in the agricultural sector; therefore, sustainable management of agricultural water is necessary. The purpose of this research is to identify the most important potential and constraints of the water resources of East Azarbaijan province and to formulate appropriate strategies and strategies. Identification and analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats using the SWOT model. The strengths, weaknesses, opportunities and threats facing water resources of the province were identified from the viewpoint of 43 provincial water experts and university professors through a questionnaire. In order to select the statistical sample, inaccurate and targeted sampling was used. Snowball sampling was used to select target samples. In this study, the SWOT model was used to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats, and the IEF and EFE matrix were formulated and formulated strategies. The results of the internal and external factors evaluation matrices showed that considering the overall final score obtained for internal and external factors, strategic strategy of sustainable management of agricultural water resources of the East Azarbaijan province is an opportunistic strategy (Mini-Maxi strategy).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • East Azarbaijan Province
  • Sustainable Management
  • SWOT Analysis
  • Water
Brown N. 2002. Towards sustainable agriculture, a pilot Set of indicators, Ministry of Agriculture fisheries and food.
Darghahi B. 2007. Waterfall the most suitable option for adaptation to dehydration in the Northern provinces of the country. First Water Consistency Conference. Tehran. (In Persian).
Davari D.  2004. Strategic management of non-governmental organizations, Zeitun Publishing, Tehran. First Edition. (In Persian).
Gallego-Ayala J, and Juízo D. 2011. Strategic implementation of integrated water resources management in Mozambique: An A’WOT analysis, Physics and Chemistry of the Earth, 36 (14-15): 1103–1111.
Hemmati Y. 2010. Report on the study of the status of groundwater resources of the country by the end of the water year from 2009 to 2010. Iranian Water Resources Management Company, Deputy Head of Basic Studies and Basin Management. (In Persian).
Hill T, Westbrook R. 1970. SWOT Analysis: It is time for a product recall. Long Range Planning,
30 (1): 46-52.
Hosseinzad J, Kazemiyeh F, Javadi A and Ghafouri H. 2013. Agricultural water management basis and mechanisms in Tabriz plain. Water and Soil Science, 23 (2): 85-98. (In Persian).
Jafari Sh, Sakiyeh Y, Dezhkam S, Alavian Petrudi PS, Yaqoubzadeh M and Danekar A. 2013. Development of management strategies for Miankaleh wetland conservation using SWOT analysis. Journal of Wetland Ecobiology, 5 (16): 5-18. (In Persian).
Janghi Marne A and Omidi Najafabadi M. 2011. Strategies for development of participatory irrigation management using SWOT analytical model in Ardabil city. Fourth Iranian Water Resources Management Conference. Tehran, Amir Kabir University of Technology.
Kadi A, Shady A and Szollosi A. 1997. Water the world’s common heritage. Proceeding of the first world water From Marakesh.
Karami A. 1997. The relationship between socioeconomic structures with sustainable technical Knowledge and agriculture between wheat growers, Journal of Agricultural Economics and Development, 4 (22). (In Persian).
Kazemiyeh F. 2010. The role of water resources management in agricultural development (case study of Tabriz Plain). Master of Science (MSc) thesis, Faculty of Agriculture, Agricultural Economics Department, Tabriz University.  (In Persian).
Mirzaei, A., Kupahi, M. And Keramatzadeh, A. 2007. Effect of water pricing strategies on irrigation water allocation (case study: Tajan plain, Mazandaran province). 6th National Conference of Agricultural Economics. 8-9 November, Mashhad. (In Persian).
Nazifi H and Bagheri A. 2009. Analysis of strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) in irrigation management in Moghan plain. 12th Iranian National Irrigation and Drainage Conference. (In Persian).
Ommani, AR and Chizari M. 2006. Management of dryland sustainable agriculture. Proceeding of International symposium on dryland Ecology and Human Security .Regional Perspectives, Policy Responses and Sustainable Development in the Arab Region Challenges and Opportunities, Dubai.
Rafiee A, 2008. Water productivity in crop production, General Directorate of Economic Studies and Research, Agricultural Bank, 20: 1-10. (In Persian).
Rahmatipour AF, Maurois P. 2017. Planning, compilation and prioritization of sustainable water resources development strategies of Songhor plain using SWOT analytical model and QSPM matrix. Journal of Irrigation and Water Engineering, 29:71-82. (In Persian).
Yavuza F, Baycanb T. 2013. Use of SWOT and analytic hierarchy process integration as a participatory decision making tool in watershed management, Procedia Technology, 8: 134 –14.