تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر روی برنامه‏ریزی آبیاری و عملکرد کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر خاک‏ورزی حفاظتی بر برنامه‏ریزی آبیاری و خصوصیات کمی و کیفی کلزای بهاره رقمRGS003 ، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در بافت  sandy-clay-loam در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‏شرقی انجام گردید. تیمارهای خاک‏ورزی بصورت T1: خاک‏ورزی‏مرسوم، :T2 کم‏خاک‏ورزی و :T3 بی‏خاک‏ورزی بوده و تیمارهای آبیاری بصورت: آبیاری پس از 25 (I1)، 50 (I2) و 75 (I3) درصد تخلیة رطوبتی در عمق توسعة ریشه بودند. مقدار آب مصرفی بر اساس میزان تخلیة رطوبتی در ناحیة توسعة ریشه محاسبه و اعمال گردید. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای خاک‏ورزی و آبیاری از نظر عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی‏دار داشتند، ولی اثر متقابل تیمارها معنی‏دار نبود. به دلیل انجام یکسالة این آزمایش تاثیرات خاک‌ورزی حفاظتی به طور کامل نمایان نشده و در نتیجه تیمار T1I2 با عملکرد دانه و روغن به ترتیب 1012 و 392 کیلوگرم در هکتار، آب مصرفی معادل 7620 مترمکعب در هکتار، قابل توصیه می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Conservation Tillage on Irrigation Scheduling and

نویسندگان [English]

  • A Arshadi Khamse 1
  • M Almasi 2
  • A Reshad Sedgi 3
  • R Ahmadi Adli 3
چکیده [English]

To study the effect of conservation tillage on irrigation scheduling and quantitative and qualitative characteristics of spring rapeseed (RGS 003), a split-plot experiment based on randomized complete block design with 3 replications was conducted in sandy-clay-loam soil of East Azerbaijan region. The tillage treatments were: T1: conventional tillage, T2: reduce tillage, T3: no-tillage. The irrigation treatments were irrigation after 25(I1), 50(I2) and 75(I3) percent of moisture depletion in root zone. The water consumption was calculated by measuring soil moisture content in the root zone. Results indicated that, tillage and irrigation treatments had significant effects on grain and oil yield (p<0.01). The interaction effects of these treatments was not significant. Since this experiment was carried out in one year, the effects of conservation tillage were not visible. However, treatment T1I2 resulted in maximum grain and oil yields (1012, 392 kg/ha, respectively) with 7620 m3/hawater consumption was recommendable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation tillage
  • Reduced Tillage
  • No-tillage
  • Irrigation scheduling
  • Rapeseed yield