کلیدواژه‌ها = محیط زیست
ارزیابی و مقایسه پایداری بوم‌نظام‌های کشت گندم و ذرت (مطالعه موردی: منطقه سنجابی استان کرمانشاه)

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 301-314

مهدی نوری؛ محمود خرمی وفا؛ فرزاد مندنی؛ هادی ویسی


پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری

دوره 23، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 179-197

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری