تاثیر زمان حذف و تراکم علف قناری (Phalaris minor) بر عملکرد دانه گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

2 دانشجوی دوره دکترای تخصصی و مربی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

علف قناری یکی از علف­های هرز مهم مزارع گندم در شمال ایران می­باشد. فاکتور زمان حذف علف هرز نیز در تداخل با گیاه زراعی به منظور توسعه مدل­های دقیق برآورد افت عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بدین منظور آزمایشات مزرعه در دو سال زراعی 1384 و 1385 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائمشهر جهت تعیین اثر تراکم و زمان حذف علف قناری بر عملکرد گندم به اجرا گذاشته شد. علف قناری در فواصل زمانی چهار هفته­ای (به طور متوسط 170 درجه روز) از زمان سبز شدن بذور گندم تا بیست و چهار هفته (به طور متوسط 1097 درجه روز) پس از آن، در کرت­های آزمایشی وجین شدند. دامنه تراکم علف قناری بین 0 تا 320 بوته در متر مربع قرار داشت. تراکم­های زیاد علف قناری و حذف دیر هنگام آن موجب بیشترین افت عملکرد (44 درصد) گردید. اختلاف عملکرد حاصل از حذف دیر هنگام علف قناری با حذف در مراحل ابتدایی رشد قابل توجه بود (به طور متوسط 33 درصد). اثر زمان حذف علف قناری (پارامتر C) در سال­های مختلف تفاوت معنی­داری داشت. در این مطالعه مشاهده شد که زمان حذف علف قناری در کنار فاکتور زمان سبز شدن، از اهمیت زیادی در برآورد افت عملکرد گیاه زراعی، برخوردار بوده و اتفاده از علفکش­های عمومی قبل از کاشت جهت پیش گرفتن سرعت سبز شدن گندم توصیه می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Removal Time and Plant Density Canarygrass (Phalaris minor) on Wheat Seed Yield

نویسندگان [English]

  • H Salehian 1
  • S Soltani 2
  • H Noshadian 3
چکیده [English]

Canarygrass is one of the most important weeds at wheat fields in north of Iran. Considering the effect time of removal on weed- crop interference is critical for the development of accurate crop yield loss models and weed density thresholds. Therefore, field experiments conducted at Mazandaran province, Iran, in 2005 and 2006 to determine the effect of canarygrass density and time of removal on wheat yield. Canarygrass was removed in 4 weeks intervals (mean 170 degree days) from wheat emergence until 24 weeks after that (mean 1097 degree days). Canarygrass density ranged from 0 to 320 plants m. High densities of late removal canarygrass greatly reduced wheat yield (44%). The difference in wheat yield loss between early and late removal of canarygrass was significant (mean 33%). The yield loss caused by individual canarygrass plants at low densities (parameter I) ranged from 0.30 to 0.32%. The effect of canarygrass time of removal (parameter C) varied significantly between years. The results of this study emphasize both the need for  early removal of canarygrass, as well as the importance of weed emergence time in crop yield loss prediction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Time of removal
  • Weed Density
  • Yield Loss