دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-149 

مقاله پژوهشی

1. اثرنسبت‌های کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت اسانس زنیان و اسفرزه

صفحه 1-13

حسن موسی پور؛ احمد قنبری؛ محمدرضا اصغری پور


10. نقش کودهای زیستی و آلی در عملکرد کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) رقم ویلیامز

صفحه 137-149

فاطمه پاسبان؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی؛ محمود عطارزاده