اثر روش های مختلف پیش تیمار بذر بر خصوصیات زراعی کتان روغنی در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی در منطقه کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

3 پارک علم و فناوری کرمانشاه

10.22034/saps.2021.39483.2479

چکیده

اهداف: این تحقیق به منظور بررسی اثر روش‌های پیش‌تیمار بذر بر صفات زراعی کتان روغنی در شرایط تنش خشکی بعد از گلدهی طی سال زراعی 95-1394 در دانشگاه رازی اجرا شد.
مواد و روش‌ها: این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل: 1) رقم در دو سطح (هندی و مجاری) و 2) پرایم بذر در هشت سطح شامل پنج سویه باکتری(Bacillus pumilus، Bacillus megaterium، Bacillus sp.، Bacillus amyloliquefaciens، Pseudomonas geniculate) و پیش‌تیمار بذر با آب مقطر، نیترات پتاسیم و تیمار شاهد و 3) قطع آبیاری بعد از گلدهی و شاهد انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، در شرایط عدم تنش خشکی عملکرد دانه رقم هندی و مجاری به ترتیب با 1536 و 1497 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی‌دار نداشتند، ولی عملکرد زیست‌توده رقم مجاری (6129 کیلوگرم در هکتار) به طور معنی‌داری از رقم هندی (4574 کیلوگرم در هکتار) بالاتر بود. تنش خشکی سبب کاهش معنی‌دار عملکرد دانه و زیست‌توده، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه و تعداد کپسول در بوته هر دو رقم مورد بررسی شد. روش‌های پیش‌تیمار بذر سبب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه و اجزاء آن در شرایط تنش خشکی پس از گلدهی و شرایط شاهد شدند. پیش تیمار بذر با باکتری‌های Bacillus megaterium و Bacillus amyloliquefaciens نتایج بهتری در این ارتباط داشتند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از سویه‌های مناسب و بومی باکتری‌های محرک رشد گیاه جهت تلقیح بذر از راهکارهای مناسب جهت افزایش تولید گیاهان زراعی در شرایط معمول و تنش کم‌آبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different methods of seed pretreatment on agronomic characteristics of flaxseed under post flowering drought stress in Kermanshah region

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saeidi 1
  • Bahare Naserie 1
  • Mahmoud Khorami vafa 1
  • Rouhallah Sharifi 2
  • Shahab Khoshkhooi 3
1 Razi university
2 Department of Plant Protection, Agriculture College, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Kermanshah Science and Technology Park
چکیده [English]

Background and Objective: This research was conduct to investigate the effect of seed priming on the grain yield and its related traits of linseed under post flowering water deficit in Razi University during the 2015-2016 crop year.
Materials and Methods: A factorial experiment with three replications was used. factors were include: 1) cultivars (Indian and Hungarian, 2) seed pre-treatment include: five seed bacteria inoculations (Bacillus sp., Bacillus megatrium, Bacillus amyloliqueufaciens, Bacillus pumilus, Pseudomonas geniculata), Hydro priming, KNO3 and control treatment and 3) Stop watering after flowering and control were evaluated.
Results: The results showed that, in control treatment, grain yield of Indian and Hungarian cultivars (1536 and 1497 kg/ha respectively) had not significant difference, but biomass yield of Hungarian cultivar (6129 kg/ha) was significantly higher than of Indian cultivar (4575 kg/ha). Water deficit caused significant reduction in grain yield, biological yield, the number of pod per plant, the number of grain per plant, thousands grain weight, the number of empty pod per plant, plant height, the number of main branches and the number of subsidiary branches in two evaluated cultivars. Seed priming treatments not only significantly mitigated water deficit effect on grain yield and its components but also in control treatment, increased these traits significantly. Bacillus megatrium and Bacillus amyloliqueufaciens had the best positive effect on evaluated traits.
Conclusion: It seems that use of appropriate and indigenous strains of plant growth promoting bacteria can be one of the suitable strategies for increasing the productivity of crops under drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydro prime
  • KNO3
  • No of grains per plant
  • Plant growth-promoting rhizobacteria
  • Thousands of grains weight