داوران

لینک دسترسی به سایت publons اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی  نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

دکتر عادل دباغ محمدی نسب (سردبیر)

https://publons.com/researcher/3143902/adel-dabbagh-mohammadi-nassab/

دکتر علی بنده حق (مدیر داخلی)

https://publons.com/researcher/4713211/ali-bandehagh/

دکتر محمدرضا شکیبا

ttps://publons.com/researcher/4921942/mohammad-reza-shakiba/

دکتر سعید زهتاب سلماسی

https://publons.com/researcher/4611406/saeid-zehtab-salmasi/

دکتر بهمن پاسبان اسلام

https://publons.com/researcher/2115199/bahman-pasban-eslam/

دکتر رئوف سید شریفی

https://publons.com/researcher/3143888/raouf-seyed-sharifi/

دکتر صاحبعلی بلندنظر

https://publons.com/researcher/2970261/sahebali-bolandnazar/

دکتر روح اله امینی

https://publons.com/researcher/1342444/rouhollah-amini/

دکتر محمدرضا ساریخانی

https://publons.com/researcher/2090018/mohammad-reza-sarikhani

دکتر محمد علی میسمی

https://publons.com/researcher/4924422/mohammadali-maysami/

دکتر شاپور ظریفیان

https://publons.com/researcher/1924154/shapour-zarifian/

دکتر رقیه کریم زاده

https://publons.com/researcher/4729005/roghaiyeh-karimzadeh

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
MOhammad Ghahremanzadeh اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی- دانشگاه تبریز
بیژن ابدی ترویج و آموزش کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
محمد صادق ابراهیمی توسعه روستایی - کشاورزی پایدار- توسعه کشاورزی هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
اصغر ابراهیم زاده باغبانی استادیار دانشگاه مراغه
عباس احمدی فیزیک خاک فیزیک خاک- گروه علوم خاک - دانشگاه تبریز
حسین یاداور ترویج و توسعه روستایی- ارزشیابی برنامه- ترویج کشاورزی دانشگاه تبریز
جمشید یاراحمدی جغرافیا - اقلیم شناسی - GIS : عضوء هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات،
محمد حسین ارزانش بیولوژی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک بخش تحقیقات خاک و آب گرگان
محمد آرمین اقتصاد پایدار، اکولوژی زراعی- علف هرز عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار
مهرداد یارنیا فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اسماعیل اسدی آبیاری استادیار
صفورا اسدی علوم خاک استادیار گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
عزت اله اسفندیاری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه مراغه
حمداله اسکندری اکولوژی گیاهان زراعی (مخلوط)، زراعت دانشیار گروه علمی کشاورزی- دانشگاه پیام نور
بهروز اسماعیل پور باغبانی، باغبانی - سبزیکاری دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری زراعت گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده علوم کشاورزی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران
محمدرضا اصغری پور زراعت دانشگاه زابل
محمدعلی اعظمی باغبانی - میوه کاری گروه باغبانی دانشگاه مراغه
محسن آقایاری هیر برنامه ریزی روستایی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه تبریز
مجید آقاعلیخانی زراعت ارگانیک، زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی (علایق: گیاهان دارویی و علف های هرز) گروه اگروتکنولوژی- دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس- تهران - ایران
غلامعلی اکبری زراعت، زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
مرتضی الماسی مدیریت واحدهای کشاورزی- توید انرژی- مکانیزاسیون، مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
جعفر امیری باغبانی - میوه کاری گروه باغبانی - دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا گیاهان دارویی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه اورمیه
روح اله امینی اکولوژی گیاهان زراعی، زراعت - علف های هرز استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید اهری زاد اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فرزاد آهک پز اصلاح نباتات گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، میاندواب، ایران
فرهاد آهک پز اصلاح نباتات مرکز تحقیقات دیم
شاهین اوستان شیمی خاک گروه علوم خاک - دانشگاه تبریز
مونس بخشی قارچ شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور (اوین)- بخش تحقیقات رستنیها
مهدی برادران فیروزآبادی دانشگاه شاهرود
حسین بیرامی علوم خاک، فیزیک خاک استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
محسن برین بیولوژی خاک دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم خاک
مسعود بیژنی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین بشارتی بیولوژی خاک میکروبیولوژی خاک- موسسه خاک و آب تهران
صاحبعلی بلندنظر باغبانی - سبزیکاری، سبزیکاری - تولید ارگانیک دانشگاه تبریز دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
علی بنده حق اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
فرهاد بهتاش سبزیکاری دانشکده کشاورزی - دانشگاه مراغه
جواد پارسا گروه مهندسی آب دانشگده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهمن پاسبان اسلام فیزیولوژی گیاهان زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
علیرضا پیرزاد زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
اسماعیل پیش بهار اقتصاد کشاورزی - تجارت هیات علمی دانشگاه تبریز
سیما پناهی راد باغبانی گروه آموزشی باغبانی- فضای سبز دانشگاه تبریز
جابر پناهنده باغبانی - سبزیکاری هیت علمی/ دانشگاه تبریز
راضیه پوردربانی بیوسیستم، ماشین آلات - مکانیزاسیون هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مجید پوریوسف اکولوژی گیاهان زراعی- مخلوط - دارویی دانشیار دانشگاه زنجان
علیرضا تاری نژاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بنیامین ترابی مدلسازی گیاهان زراعی استاد دانشگاه رفسنجان
موسی ترابی گیگلو باغبانی - سبزیکاری، علوم باغبانی- مارکرهای مولکولی، اصلاح سیب زمینی، تولیدات گیاهی (سبزیکاری) گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
ایرج تیموری دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز
علی رضا توسلی بیولوژی و حاصلخیزی خاک استادیار پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
مسلم ثروتی مدلسازی هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه
محسن جان محمدی زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه مراغه
حبیبه جباری بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
لیلا جعفری اگرواکولوژی 2- استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
آرمان جلالی مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی مهندسی بیوسیستم - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
جلال جلیلیان اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
سدابه جهانبخش گده کهریز اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
عذرا جوانبخت اقتصاد تولید- مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد کشاورزی اقتصاد و مدیریت واحدهای کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه
عبدالله جوانمرد اکولوژی گیاهان زراعی، زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی هیأت علمی دانشگاه مراغه
شهلا چوبچیان ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی، توسعه روستایی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد حبیب زاده باغبانی - میوه کاری، زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
صابر حیدری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی و حاصلخیزی خاک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
غلامرضا حیدری اکولوژی گیاهان زراعی، زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه کردستان
عباس حسنی باغبانی - تغذیه، باغبانی- تولید گیاهان دارویی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
داود حسن پناه اصلاح گیاهان زراعی- کشت بافت - ژنتیک، علوم باغبانی- مارکرهای مولکولی، اصلاح سیب زمینی، تولیدات گیاهی (سبزیکاری) مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
محمد باقر حسن پور اقدم اصلاح گیاهان زراعی- کشت بافت - ژنتیک، باغبانی- تولید گیاهان دارویی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
جواد حسین زاد اقتصاد کلان و آب دانشگاه تبریز
سیروس حسن نژاد علفهای هرز - علف کش ها دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
آیدین حمیدی اکولوژی کشاورزی دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج
جواد حمزه ئی اکولوژی زراعی- علف هرز، اکولوژی گیاهان زراعی- مخلوط - دارویی دانشگاه بوعلی همدان
صمد خاقانی نیا حشره شناسی - اکولوژی حشرات گروه گیاه پزشکی دانشگاه تبریز
رضا خاک ور باکتری شناسی گیاهی، میکروبیولوژی خاک گروه گیاهپزشکی- بیماریهای گیاهی- دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد خداوردیزاده اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست گروه اقتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه ارومیه
جلال خدائی بیوسیستم دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
آیدین خدائی جوقان اکولوژی گیاهان زراعی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عزیزاله خیری باغبانی- تولید گیاهان دارویی، گیاه دارویی گیاهان دارویی زنجان و گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
محمود خرمی وفا فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه رازی
هوشنگ خسروی بیولوژی خاک موسسه خاک و آب تهران
سعید خماری فیزیولوژی و تکنولوژی بذر، فیزیولوژی تنش ها در گیاهان زراعی، الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم ها و الگوی تغییرات ایزوزیم ها عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد باقر خورشیدی بنام فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مهدی داوری قارچ شناسی گروه گیاهپزشکی - دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عادل دباغ محمدی نسب اکولوژی گیاهان زراعی- مخلوط- مدلسازی استاد دانشگاه تبریز
صابره دربندی اقلیم و هواشناسی گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز
سارا دژستان اصلاح نباتات (گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) دانشگاه محقق اردبیلی
سلمان دستان اکولوژی کشاورزی، زراعت ارگانیک فوق دکتری، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران - کرج
سیده سولماز دشتی اقتصاد کشاورزی- محیط زیست دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
قادر دشتی اقتصاد تولید- مدیریت واحدهای کشاورزی، مدیریت کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
رضا دلیرحسن نیا آبیاری دانشیار
یعقوب دین پژوه آبیاری دانشگده کشاورزی دانشگاه تبریز
حسن دهقانیان اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز
رضا دیهیم فرد اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا یدوی زراعت عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
آرش دوراندیش اقتصاد تولید- مدیریت واحدهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حامد دولتی بانه باغبانی - میوه کاری عضو هیات علمی مزکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی- ارومیه
حسین راحلی اقتصاد - توسعه کشاورزی دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
یعقوب راعی اکولوژی گیاهان زراعی، مخلوط - ارگانیک گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حسین ربی انگورانی باغبانی - سبزیکاری، فیزیولوژی گیاهان زراعی (دارویی+ سیب زمینی) گروه علوم زراعی-پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی-دانشگاه زنجان
بابک ربیعی اصلاح نباتات دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی
فرهاد رجالی کود زیستی رئیس بخش بیولوژی خاک مرسسه تحقیقات خاک و آب کشور
عادل ریحانی تبار حاصلخیزی خاک گروه علوم خاک- دانشگاه تبریز
اکبر رحیمی اکولوژی کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
شیما رحمانی حشره شناسی- سم شناسی- آفت کش ها دانشگاه علوم تحقیقات تهران- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی-
هاشم رستم زاده اقلیم شناسی، شبکه، سنجش از راه دور (GIS) گروه جغرافیا- دانشگاه تبریز
موسی رسولی باغبانی - میوه کاری، فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر
علی رشادصدقی مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
جواد رضایی زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار بخش چغندر قند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد ایران
اسماعیل رضایی چیانه اکولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی (مخلوط) - گروه زراعت- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه
حسین رضائی علوم خاک استادیار- گروه علوم و مهندسی خاک - دانشگاه تبریز
روح اله رضائی ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
فرهنگ رضوی باغبانی - میوه کاری گروه باغبانی (میوه کاری) - دانشگاه زنجان
زینب رمدانی مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی هیئت علمی
حبیب اله روشنفکر زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
زینب روئین باغبانی - تغذیه گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام
مسعود زابلستانی مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی - تبریز
احمد زارع استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مهدی زارعی بیولوژی خاک علوم و مهندسی خاک - رشته بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک-دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز
داود زارع حقی خاکشناسی- رابطه آب و خاک دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی باغبانی میوه های گرمسیری- هورمون های گیاهی 3- گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
رستم یزدانی بیوکی زراعت- اکولوژی- دارویی، گیاهان دارویی استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
محمد زرین بال باغبانی - میوه کاری، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، AREEO، تبریز، ایران
فائزه زعفریان تولید پایدار گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن زواره فیزیولوژی گیاهان زراعی- شاخص های رشد دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات.
محمدرضا ساریخانی بیولوژی خاک گروه علوم خاک - دانشگاه تبریز
بهروز ساری صراف آب و هواشناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
ابراهیم سپهر شیمی و حاصلخیزی خاک گروه علوم خاک- دانشگاه ارومیه
اسماعیل سید آبادی گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
رئوف سید شریفی فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
فرناز سید صاحباری حشره شناسی کشاورزی- سیستماتیک حشرات مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
وحید سرابی زراعت - علف های هرز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده کشاورزی / گروه کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
فرشاد سرخی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
علیرضا سرگزی اقتصاد تولید- مدیریت واحدهای کشاورزی دانشگاه زابل
فریدون سرمدیان علوم خاک استاد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
علیرضا سیروس مهر فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی- دانشگاه زابل
امید سفالیان اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
علی اشرف سلطانی طولارود بیولوژی خاک استادیار دانشگاه اردبیل
یوسف سهرابی فیزیولوژی گیاهان زراعی (دارویی+ سیب زمینی) عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
پریسا شاهین رخسار آبیاری و زهکشی، جغرافیا - اقلیم شناسی - GIS مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان،عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
منوچهر شیری جناقرد کود آلی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داود شیردل حشره شناسی بخش گیاهپزشکی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
سعید شرفی اکولوژی کشاورزی گروه محیط زیست/دانشگاه اراک/ اراک/ایران
زاهد شریفی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه کردستان
زاهد شریفی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه کردستان
محمد شریف شریف زاده ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
فاطمه شفیعی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاوورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
جلیل شفق کلوانق زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی (علایق: گیاهان دارویی و علف های هرز) عضو هیات علمی آموزشی دانشگاه تبریز
فریبرز شکاری فیزیولوژی گیاهان زراعی - تنش گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه مراغه
فرید شکاری فیزیولوژی گیاهان زراعی - تنش دانشگاه زنجان
محمدرضا شکیبا فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز
علی شمس ترویج و آموزش کشاورزی- تناسب اراضی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
فرزین شهبازی ارزیابی خاک گروه علوم خاک - دانشگاه تبریز
علی شهنوازی کارآیی - بهره وری- سیاست های کشاورزی- الگوهای پیش بینی و تحلیل مالی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
امیر رضا صادقی بختوری زراعت، زراعت - دارویی گروه زراعت - دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
لاله صالحی ترویج کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه رازی کرمانشاه
عاطفه صبوری اصلاح نباتات دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزیگروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد صدقی فیزیولوژی گیاهان زراعی( بیوشیمی بذر و گیاه) دانشگاه محقق اردبیلی
علی اکبر صفری سنجانی بیولوژی خاک گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید صمدیان فرد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
جواد طریقی بیوسیستم گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
شاپور ظریفیان ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی دانشیار گروه اترویج و توسعه روستائی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
ابراهیم عابدی قشلاقی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
رحمت عباسی علوم علفهای هرز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عنایت عباسی ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سکینه عبدی زراعت- اکولوژی دانشگاه تبریز
عبدالوهاب عبدالهی اکولوژی گیاهان زراعی - دیم سرارود موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
یحیی عجب شیرچی ماشین آلات - مکانیزاسیون گروه ماشینهای کشاورزی - دانشگاه تبریز
کامبیز عزیزپور فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه مدنی آذربایجان
سولماز عظیمی حشره شناسی- سم شناسی- آفت کش ها گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
جعفر یعقوبی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
احمد یعقوبی فرانی ترویج و آموزش کشاورزی عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
ناصر علی اصغرزاد بیولوژی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استاد
امیرحسین علی بیگی ترویج و آموزش کشاورزی گروه ترویج دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
لیلا علیدخت شیمی و حاصلخیزی خاک گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران
بهرام علیزاده اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری بخش تحقیقات دانه های روغنی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
سعداله علیزاده اجیرلو گلکاری و گیاهان زینتی مهندسی فضای سبز - دانشگاه تبریز
سعیده علیزاده سالطه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محسن علمائی بیولوژی خاک بیولوژی خاک - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر علم بیگی ترویج کشاورزی، تشکل های روستایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پریسا علمداری هیئت علمی دانشگاه تبریز
سید سیامک علوی کیا اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری گروه به نژادی و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
جاوید عمارت پرداز فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی
علی عمرانی اصلاح گیاهان زراعی- کشت بافت - ژنتیک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهدی غفاری اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری دانشیار، موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
سعید غلامرضایی ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه لرستان
اسفندیار فاتح زراعت- اکولوژی هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
شهناز فتحی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه - میاندواب
علیرضا فرخزاد باغبانی - دارویی هیئت علمی دانشگاه ارومیه
رویا فردوسی اقتصاد کشاورزی - تجارت عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
سلیم فرزانه فیزیولوژی گیاهان زراعی( بیوشیمی بذر و گیاه) مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
همایون فرهادیان ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه تربیت مدرس
بختیار فیضی زاده اقلیم شناسی، شبکه، سنجش از راه دور (GIS) گروه جغرافیا دانشگاه تبریز
سینا فلاح عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
مهدی قیاسی زراعت عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک دانشگاه ارومیه
غلامحسین قره خانی حشره شناسی گروه گیاهپزشکی - دانشگاه مراغه
اسماعیل قلی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
علی اکبر قنبری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
اکبر قویدل بیولوژی خاک گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
حسین کاظمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فاطمه کاظمیه ترویج کشاورزی- گردشگری روستایی عضو هیئت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی - دانشگاه تبریز
همایون کانونی اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
محمد کاوسی کلاشمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
آیت اله کرمی اقتصاد کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
اسماعیل کریمی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
اسماعیل کرمی دهکردی توسعه روستایی - کشاورزی پایدار- توسعه کشاورزی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
حسین کریم زاده برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز- دانشکده جغرافیا
رقیه کریم زاده حشره شناسی گروه گیاهپزشکی - دانشگاه تبریز
حسن کریم مجنی گروه زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه اصفهان
فریدون کشاورز پور تحلیل و مدیریت سامانه های کشاورزی، انرژی در کشاورزی و کشاورزی دقیق پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران- مدرس
ارمغان کوثری مقدم بیوسیستم گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران
احمد کوچک زاده گروه مهندسی مکانیک - دانشگاه ایلام
حسین کوهستانی عین الدین جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیرگروه ترویج وتوسعه روستایی
اسماعیل گلی گلانپا حاصلخیزی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
غلامرضا گوهری باغبانی - دارویی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
محمود لطفی باغبانی - سبزیکاری علوم باغبانی
امیر لکزیان بیولوژی خاک استاد گروه بیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
سید مجتبی مجاوریان مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
غلامرضا مجردی ترویج و توسعه روستایی- ارزشیابی برنامه- ترویج کشاورزی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
ابوالفضل مجنونی هریس آبیاری و زهکشی دانشکده کشاو.رزی دانشگاه تبریز
سجاد محرم نژاد اصلاح نباتات بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
داود محمدی حشره شناسی گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سلیمان محمدی هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب
غلامرضا محمدی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
حمیدرضا محمددوست چمن آباد اکولوژی زراعی- علف هرز دانشگاه محقق اردبیلی
علی مختصی بیدگلی زراعت، زراعت ارگانیک آزادراه کرج، پیکان شهر، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، گروه زراعت
حمید مدنی فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
مصطفی مردانی نجف آبادی اقتصاد کشاورزی، اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی ایران، خوزستان، اهواز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی
بهرام میرشکاری اکولوژی زراعی- علف هرز گروه زراعت - دانشگاه آزاد واحد تبریز
علی اصغر میرک زاده ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، گروه ترویج و توسعه روستایی
محمد علی میسمی بیوسیستم گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه تبریز
ترحم مصری گندشمین مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف مصطفی زاده آبخیرداری- مدیریت منابع آب وخاک - مدلسازی هیدرولوژی و فرسایش آبخیز دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
منصور مطلوبی باغبانی گروه باغبانی - دانشگاه تبریز
سارا ملا علی عباسیان حاصلخیزی خاک استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
حسن منیری‌فر اصلاح نباتات محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
سید مسعود منوری محیط زیست - جنگلداری دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
محسن موحدی دهنوی گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه یاسوج
مرتضی مولائی اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی
کریم نادری ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پیام نجفی بیوسیستم
نصر ت اله نجفی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشگاه تبریز
یوسف نصیری دانشگاه مراغه
یوسف نصیری اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی/ مراغه
صفر نصراله زاده اکولوژی گیاهان زراعی استائ=د دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ایرج نصرتی زراعت - علف های هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کزمانشاه
معصومه نعیمی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گنبد کاووس
رحیم نقش بند حسنی باغبانی- پس از برداشت دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
مجید نوروزی دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز
هاشم هادی زراعت، کشت مخلوط دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه ارومیه
صدیقه هاشمی بناب اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست - اقتصاد کشاورزی- دانشگاه ارومیه
کاظم هاشمی مجد حاصلخیزی خاک گروه علوم خاک - دانشگاه محقق اردبیلی
ناهید واعظ حشره شناسی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
لمیا وجودی مهربانی باغبانی گروه زراعت- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علیرضا یوسفی علوم علفهای هرز دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه زنجان
اروج ولیزادگان حشره شناسی- سم شناسی- آفت کش ها دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی
خلیل ولی زاده کامران جغرافیا - اقلیم شناسی - GIS دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی- دانشگاه تبریز