راهنمای نویسندگان

 
راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله 

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار مقاله­ های علمی و پژوهشی در زمینه­ کشاورزی پایدار  را با رعایت موارد زیر می­پذیرد:

 1- شرایط پذیرش

1-1- مقاله­ ای برای چاپ پذیرفته می­شود که مولف یا مولفین با توجه به زمینه­ های علمی که توسط هیات تحریریه این نشریه تعیین و تایید شده و در سایت دانشگاه تبریز به آدرس sustainagriculture.tabrizu.ac.ir  قابل دسترسی می­باشد، همخوانی و ارتباط موضوع مقاله­ ی ارسالی را با یک یا چند مورد از آن زمینه­ ها به طور دقیق مشخص کرده و در صفحه­ ی مشخصات مقاله، ذکر نمایند. بدیهی است که تایید نهایی تطبیق کامل موضوع مقاله با زمینه­­ های علمی انتشار نشریه به عهده هیات تحریریه نشریه خواهد بود.

1-2- متن مقاله ارسالی عینا در هیچ نشریه، مجموعه مقاله­ های همایش­ها و نشریه­ های دیگر منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد. در ضمن موارد مربوط به تکراری بودن یا چاپ قبلی مطالب در سایر مجلات از داوران مقاله مورد سوال و بررسی قرار میگیرد.

1-3-  ترتیب اسامی همراه با آدرس نگارندگان به فارسی و انگلیسی (با قید مرتبه علمی) در یک  صفحه جداگانه که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ضمیمه شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

1-4-  هیات تحریریه با توجه به نظر داوران محترم حق رد، قبول و یا  ویرایش مقاله را دارد.

1-5- در صورت عدم دریافت مقاله ظرف مدت یک ماه از جانب مولف مبنی بر تنظیم مقاله با فرمت نشریه، مقاله از روند بررسی خارج می شود.

 

"توصیه می­شود از مقالات چاپ شده مجله در فهرست منابع مقالات در حال تدوین استفاده گردد".

 

 

 2- نحوه نگارش و تدوین

نمونه فایل چکیده با فرمت جدید

2-1- موارد کلی

 2-1-1- مقاله در کاغذ A4‏ و حد اکثر در 15 صفحه به صورت تک ستونی ، فاصله سطور  یک سانتی­متر و حاشیه  ( از بالا 3/5 ، پایین 2، طرف راست 2 ، طرف چپ 2 باشد) تورفتگی به فاصله پنج حرف در شروع پاراگراف­ها و به صورت  فایل  (2013) تهیه گردد. همچنین لازم است فایل مقاله و مشخصات نویسندگان، فایل تعهدنامه در یک فایل جداگانه ضمیمه شوند.

مقاله از طریق سایت دانشگاه تبریز  به آدرس زیر sustainagriculture.tabrizu.ac.ir ارسال گردد.

2-1-2- نوع و اندازه قلم به شرح زیر خواهد بود:

عنوان مقاله B Titre پررنگ  14

عنوان فرعی و  اسامی نویسندگان Byagot پررنگ   12

متن Byagot  12

عنوان جدول­ها و شکل­ها Byagot پررنگ 11

کلمه­ ها و اعداد داخل جدول­ها و شکل­ها  Byagot 10

پاورقی Byagot  9

2-1-3- کلیه حروف، کلمه­ ها و جمله ­های خارجی با قلم Times New Roman نوشته شوند.

عنوان مقاله پررنگ 12،  اسامی پررنگ 11، متن 11، آدرس نگارندگان 11، خود عنوان Abstract  و Keyword پررنگ 11

2-1-4- هر نوع واژه خارجی مخفف در متن مقاله ، به استثنای اسامی علمی، با ذکر شماره ­های بدون پارانتز  در سمت چپ به زیرنویس ارجاع داده ­شود. اسامی نویسندگان منابع خارجی در متن مقاله نیز به زبان فارسی و بدون زیرنویس درج گردند.

2-1-5- اسامی علمی در : متن مقاله، چکیده­ های فارسی  و انگلیسی، واژه­ های کلیدی و در منابع مورد استفاده با حروف ایتالیک تایپ شوند.

2-1-6- عنوان­ جدول­ها در بالا و عنوان شکل­ها در زیر آنها بدون استفاده از پارانتز و بعد از شماره مسلسل و خط تیره نوشته شود. عنوان­ جدول­ها و شکل­ها می­بایست کامل و گویا بوده و بدون نقطه­ گذاری در آخر عنوان باشد.

2-1-7- به جای به کار بردن عنوان­هایی مانند نمودار، تصویر، عکس ، نقشه و...  از واژه "شکل" استفاده ­شود. در شکل­ها نام متغیرها و مقیاس آنها در هر دو محور افقی و عمودی قید گردیده و واحد اعداد در سیستم متریک ارایه و به زبان فارسی تایپ  ­شوند.

2-1-8- جدول­ها بدون استفاده از خط­های عمودی رسم شده و خط­های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ها، سرتیترها و سایر موارد ضروری به کار روند. شکل­ها نیز بدون استفاده از چارچوب و زمینه تهیه ­شوند.

2-1-9- ارجاع به جدول­ها و شکل­ها در متن مقاله بدون درج پارانتز  صورت ­گیرد، مگر این که شماره آنها در آخر جمله و به همراه واژه جدول و شکل ذکر گردد. مثال:

- شکل 2  رابطه خطی  دو متغیر  را نشان می­دهد. 

- رابطه دو متغیر خطی  است (شکل 2).

2-1-10- شماره کلیه فرمول­ها (در صورت شماره دار بودن) در داخل کروشه درج ­گردد.

2-1-11- کلیه زیر نویس­های خارجی با حرف بزرگ شروع ­شوند.

2-1-12- درج منابع در متن مقاله با روش نام و سال صورت ­گیرد و مقاله های ارایه شده به نشریه بر این اساس تنظیم ­شوند. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پارانتز آید. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران" قید ­شود. در صورتی که منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پارانتز آورده شود، نام خانوادگی نویسندگان  بر حسب سال  انتشار منبع نوشته ­شود. تمام منابع مندرج در متن می­بایست در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند. همچنین در منابع داخل متن سال مقالات به میلادی نوشته شود.

مثال:

- هال و دراکوپ (1975) با استفاده از روش مونت کارلو، هیدروگراف­های جریان ورودی برای تحلیل عملکرد یک مخزن آبرسانی را ترسیم کردند.

-  صنوبر کالیفرنیایی از اندازه ژنوم متوسط، رشد سریع، سهولت نسبی دست وروزی و امکان دسترسی به دامنه ای از ابزارهای ژنتیکی برخوردار است (استتلر و برادشاو 1996 و توسکان و همکاران 2004)

- مرادی شهر بابک (2000) وراثت­ پذیری تداوم شیردهی در محدوده 1/0 تا 2/0 گزارش شده است (شانکز و همکاران 1981 و اسوالو 1995)

2-1-13- برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله، مرتبه علمی، محل خدمت و نشانی آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن، به ویژه تلفن همراه، و آدرس پست الکترونیکی به دفتر نشریه ارسال شود. در زیر عنوان مقاله از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان  خودداری گردد.

2-2- ترتیب  بخش­های مختلف مقاله و نحوه تدوین آنها

2-2-1- عنوان مقاله به صورت خلاصه، روان و گویای محتوی مقاله بوده و حداکثر در 20 کلمه تنظیم ­شود. آوردن اسامی علمی موجودات زنده در صورت داشتن نام عمومی  ضروری نیست. از علامت­های اختصاری و فرمول­های شیمیایی نیز در عنوان استفاده نشود. همچنین، به کار بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در  ابتدای عنوان  توصیه نمی­گردد.

2-2-2-چکیده مقاله ( اعم از فارسی و انگلیسی) به صورت سازمان یافته و مبسوط دارای ساختار زیر (چهار زیر بخش) و دارای250 کلمه (با تاکید بر "مواد و روش ها" و "نتایج" تنظیم شود.  در این بخش از ارجاع به منابع، شماره شکل و جدول و یا زیرنویس  اجتناب ­شود. همچنین، بهتر است از  معادله­ ها، فرمول­ها و علامت­های اختصاری ( به جز علامت­های استاندارد)  در چکیده استفاده نگردد. در صورت عدم ذکر اسامی علمی و فرمول­های شیمیایی در عنوان، می توان این موارد را در چکیده درج کرد.

  1- اهداف ( Background & Objective )

  این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد. اهداف جملاتی روشن و قابل دستیابی باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.

  2- مواد و روش ها ( Methods & Materials )

  باید شامل اطلاعات کلی در مورد مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع تیمار ها باشد.

  3- یافته ها ( Results )

یافته ها متناسب با هدف به تفکیک تیمار های مطالعه با آزمون های آماری استفاده شده بیان گردد.

  4- نتیجه گیری ( Conclusion )

  این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه های محقق، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان گردد.  پیشنهادات و محدودیتها و موانعی که در سر راه تحقیق وجود داشته نیز ذکر گردد.

2-2-3- واژه ­های کلیدی حداکثر در هفت کلمه و به صورت الفبایی (ابتدا واژه­ های فارسی و سپس خارجی) بلافاصله بعد از چکیده فارسی نوشته ­شوند.

2-2-4-  مقدمه شامل طرح موضوع پژوهش ، سوابق کار و مرور منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در آخر آن هدف از پژوهش عنوان ­شود.

2-2- 5-  مواد و روش­ها می­بایست به طور گویا در برگیرنده ویژگی­های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­های به کار رفته از جمله طرح­های آزمایشی و روش­های آماری  باشند. در این بخش از توضیح روش­هایی که در پژوهش موردنظر استفاده نشده است، خودداری می­گردد. علاوه براین، بهتر است از شرح  کامل روش­های متداول اجتناب و به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرات انجام یافته در آنها اکتفا شود. روش کار نیز می­بایست به حد کافی واضح و روشن باشد تا سایر  پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند.

2-2-6- نتایج و بحث مشتمل بر یافته­های حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول و شکل ، بحث مستدل و نتیجه­گیری کلی در آخر است. در این بخش از تکرار  و یا ذکر مواد  و روش­های انجام یافته اجتناب گردد. شکل­ها و جدول­ها نباید همزمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ها و شکل­ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا ­گردد.  نتایج تجزیه و تحلیل های آماری بهتر است به صورت جدول یا شکل منعکس شده  و اختلاف­های معنی­دار نیز با علامت­های مناسب مشخص شوند.

بحث شامل تحلیل داده­های آزمایش، ذکر علت ها و معلول­ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می­باشد. علاوه بر این لازم است از یافته­های دیگر پژوهشگران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود.  با وجود این،  برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت­هایی مانند " مطابقت و عدم مطابقت  یافته­ها با نتایج دیگران" کافی نیست و  اظهارنظر در مورد چگونگی این مشابهت­ ها و تضادها می­تواند به غنای بحث کمک نماید. بنابراین،  هیات تحریریه از پذیرش مقاله­ هایی که فاقد ارجاع به منابع در این بخش هستند، معذور است.

تبصره : نتایج و بحث را می­توان به حالت توام و یا جداگانه تدوین کرد ولی در صورت جدا کردن این دو بخش، بحث نبایستی تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارایه شود.

2-2-7- در بخش سپاسگزاری (بخش اجباری)  می­توان از همکاری و مساعدت  اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود.

2-2-8- منابع مورد استفاده شامل فهرستی از  منابع فارسی (به انگلیسی) و منابع خارجی بوده و به ترتیب حروف الفبا و بدون شماره گذاری تنظیم شوند. نکات زیر در تدوین  این بخش رعایت ­گردد.

2-2-8-1- این بخش تنها دربرگیرنده منابع ارجاع شده در متن مقاله بوده و از آوردن منابعی که در متن به آنها اشاره نشده است خودداری ­شود.

2-2-8-2- در کلیه منابع ابتدا نام خانوادگی و سپس مخفف نام نویسندگان آورده ­شود. در یک منبع  اسامی  نویسندگان تا نفر ماقبل آخر توسط  ویرگول و نفر آخر توسط کلمه and از هم جدا ­شود.

2-2-8-3- در بخش منابع اسامی کلیه نویسندگان  هر منبع  بدون ذکر عبارت .et al درج ­گردد.

2-2-8-4- در صورتی که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا مقاله­ های منفرد و سپس مقاله­ های مشترک به ترتیب نام نویسندگان بعدی بر حسب حروف الفبا درج ­شوند. اگر دو یا چند منبع از نویسندگان یکسانی برخوردار باشند، این منابع بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم می شوند و در صورت مشابه بودن سال انتشار، منابع مذکور با قرار دادن حروف a ، b ، c و ... در مقابل سال در منابع  از هم متمایز ­گردند.

2-2-8-5- سال انتشار بلافاصله بعد از نام خانوادگی و نام نویسندگان ذکر ­گردد. قبل و بعد  از سال نقطه درج شود.

2-2-8-6- از جزوه درسی نمی توان به عنوان منبع استفاده کرد.

2-2-8-7- در مورد مقاله در نشریه ­های علمی علاوه بر موارد پیش گفته، نام نشریه، شماره جلد و صفحه­ های اول و آخر مقاله، در مورد مقاله در همایش­های علمی عنوان همایش، ماه برگزاری، محل برگزاری و شماره صفحه های اول و آخر مقاله و در مورد کتاب­ها و تک نگاشت­ها نام ناشر در آخر منبع مورد استفاده آورده شود.

2-2-8-8- در منابع  کلمه اول عناوین و اسامی نگارندگان و نیز تمامی کلمات مربوط به نام مجلات، عناوین همایشی و نام ناشرین و موسسات با حروف بزرگ شروع شود.

2-2-8-9- در منابع  نام مجله بصورت کامل نوشته شود.

2-2-8-10- استناد به منابع اینترنتی مورد پذیرش نیست.

2-2-8-11- توصیه می­شود از مقالات چاپ شده مجله در فهرست منابع مقالات در حال تدوین استفاده گردد

2-2-8-12- در  منابع بعد از شماره صفحه  کد DOR یا DOI مقاله نیز اضافه شود.

 

نمونه­ هایی از نحوه درج منابع در بخش منابع مورد استفاده:

مقاله مندرج در نشریه­ های علمی

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره جلد و دامنه صفحه­ ها.


Pourgholam M, Nemati N and Oveysi M. 2013. Effect of zinc and iron under the influence of drought on prolin, protein and nitrogen leaf of rapeseed  (Brassica napus L.). Annals of Biological Research, 4(7): 200-203. (In Persian)

Schweizer LE, Nyquist WE, Santini JB and Kimes TM. 1986. Soybean cultivar mixtures in a narrow-row, noncultivatable production system. Crop Science, 26: 1043-1046.

 مقاله مندرج در مجموعه همایش­ها

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، دامنه صفحه­ ها، نام همایش، موسسه (در صورت وجود) و شهر محل برگزاری.

Habibi M. 1997. Calculating sediment discharge using a developed computer package. Proceedings of the 8th International Conference on Rainwater Catchment Systems. Tehran, Iran. Pp. 854-864.

 کتاب

- اگر کلیه فصل­های یک کتاب مشترکا توسط یک یا چند نفر نوشته شود، ذکر منبع به ترتیب زیر است:

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام ناشر

Malakooti MJ and Tehrani MH. 1998. The Role of Micronutrients In Enhancing The Performance And Improve The Quality Of Agricultural Products. Publication of Tarbiat Modarres. (In Persian)

Hay KM and Robert R. 1989. An Introduction To The Physiology of Crop Yield. Leonard Hill, London.

- اگر فصل­های یک کتاب، دارای نگارنده یا نگارندگان جداگانه­ای بوده و کل کتاب توسط یک یا چند نفر هماهنگ کننده تدوین گردد، روش درج آن منبع به شرح زیر است:

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان فصل، دامنه صفحه­ های فصل، نام خانوادگی و نام هماهنگ کنندگان کتاب، عنوان کتاب و نام ناشر

Knuiman MW and Laird NM. 1990. Parameter estimation in variance component models for binary response data. Pp. 177-189. In: Gianola D and Hammond K (eds). Advances in statistical methods for genetic improvement of livestock. Springer- Verlag.

 

پایان نامه

نام خانوادگی و مخفف نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه

Ghanbari A. 2000. Wheat-bean intercropping as a low-input forage. PhD. Thesis University of London

 ثبت اختراع و اکتشاف (Patent)

Titcomb ST and Tuers AA. 1976. Reduced calorie bread and method of making same. USA Patent 3 979 323. Date issued: 7 September.

- در مورد منبعی که دارای نویسنده مشخص نیست به جای نام نویسنده از کلمه  "Anonymous"  استفاده می­شود.

Anonymous. 1992. Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.

تذکر: از درج مقاله­ های ارایه شده به نشریه­ های علمی ولی فاقد پذیرش، شماره جلد و محدوده شماره صفحه­ ها در قسمت منابع  اجتناب شود. ارجاع به این نوع منابع در متن مقاله پس از ذکر نام صاحب اثر (یا منبع اطلاع) با قید عبارت "مکاتبه شخصی" در داخل پارانتز خواهد بود. 

2-2-9- چکیده انگلیسی در آخرین بخش مقاله می آید و ترجمه کاملی از چکیده فارسی است. نکات زیر در تهیه چکیده انگلیسی رعایت می شوند.

2-2-9-1- کلیه اصول ذکر شده برای چکیده فارسی در مورد چکیده انگلیسی نیز لحاظ می­شود.

2-2-9-2- در عنوان مقاله حرف اول کلیه کلمه­ ها به استثنای حروف ربط، با حرف بزرگ نوشته می­شود.

2-2-9-3- اسامی نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی به صورت کامل نوشته شود.

2-2-9-4- واژه­ های کلیدی بر حسب حروف الفبا تنظیم ­شوند.

حق تکثیر (کپی رایت):

مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.