اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

صفر نصراله زاده

گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار - دانشگاه تبریز

nasr.tbugmail.com

سردبیر

عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dabbagh
adeldabbyahoo.com
041-3392051

مدیر اجرایی

علی بنده حق

اصلاح نباتات دانشیار- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bandehhagh
bandehhaghtabrizu.ac.ir
041- 33392107

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا شکیبا

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد- دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

shakibamr438yahoo.com
041-33392059

سعید زهتاب سلماسی

زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s-zehtab
szehtabiyahoo.com
04133392030

یعقوب راعی

اکوفیزیولوژی گیاهی دانشیار - دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?raei
yaegoobyahoo.com
041-33392047

بهمن پاسبان اسلام

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

b_pasbaneslamyahoo.com

صاحبعلی بلند نظر

باغبانی - سبزیکاری استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bolandnazar
sbolandnazargamil.com
041-33392021

رئوف سید شریفی

زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد - دانشگاه محقق اردبیلی

raouf_ssharifiyahoo.com

روح اله امینی

زراعت - علفهای هرز دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ramini
ramini58gmail.com
041-33392109

رضا امیرنیا

زراعت- گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/r.amirnia
ramirniayahoo.com
09144026024
0000-0002-5865-6243

کارشناس نشریه

رقیه سعادت پور

دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز

assp.tabrizugmail.com
041-33392037

مشاور علمی

شاپور ظریفیان

ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه روستایی دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zarifian
zarifiantabrizu.ac.ir

علی بنده حق

اصلاح نباتات دانشیار- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bandehhaghgh
bandehhaghtabrizu.ac.ir
04133392017

محمدرضا ساریخانی

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک علوم و مهندسی خاک

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sarikhani
rsarikhaniyahoo.com
041-33392035

اعضای هیات تحریریه

آیدین حمیدی

موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

hamidi.aidingmail.com

مشاور علمی

رقیه کریم زاده

حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

karimzadehusyahoo.com

محمدعلی میسمی

مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده کشاورزی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?maysami
maysamitabrizu.ac.ir
04133392791
0000-0002-4548-9415

اعضای هیات تحریریه

علیرضا سیروس مهر

فیزیولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

a_sirousmehryahoo.com
054-31232141