دانش کشاورزی وتولید پایدار (SAPS) - اهداف و چشم انداز