اهداف و چشم انداز

بنام خدا

واژه کشاورزی پایدار مدت زمانی است که در تحقیقات، آموزش و مدیریت مرتبط با کشاورزی نوین و براساس نیازهای امروزی ملحوظ میگردد. تعاریف متعددی در مورد آن ارائه شده است. در این تعاریف، عناصری به طور مستمر و معمول مدنظر قرار می گیرند که از بین آنها می توان به حفظ بهره وری، تضمین بهره دهی و حفاظت منابع طبیعی، کسب حمایت و پشتیبانی اجتماعی، تامین سلامت محیط زیست، رقابت پذیری تجاری و سوددهی اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود.

این مجله علمی – پژوهشی با بررسی  و انتشارا مقالات مرتبط با موضوع، سعی در توسعه دانش کشاورزی پایدار و بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و پایداری استفاده از منابع و نهاده­ ها دارد تا در نهای رسیدن به توسعه پایدار در جامعه را ممکن سازد.