تحلیل مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 عضو هیئت علمی گروه ترویج و توسعه روستایی - دانشگاه تبریز

10.22034/saps.2021.41906.2551

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری 470 نفر از کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بودند. تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 217 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها در این تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی براساس روش تجزیه به مولفه‌های اصلی بهره گرفته شد. به منظور تعیین مناسب بودن داده‌های گردآوری شده در زمینه تحلیل عاملی از ضریب KMO و آماره بارتلت استفاده و مقدار ضریبKMO ، 840/0 بدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگی‌های موجود در بین داده‌ها برای تحلیل عاملی می‌باشد و برای اطمینان از مناسب بودن داده‌ها برای تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاده گردید. مقدار آماره بارتلت 097/2193 بود که در سطح یک درصد معنی‌دار بود.
یافته‌ها: رتبه‌بندی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان نشان داد که متغیرهای نبود بازاریابی مناسب محصولات ارگانیک، عدم اطمینان از میزان عملکرد محصولات ارگانیک، نیاز به مدیریت و نگهداری بیشترنسبت به کشاورزی متداول، تمرکز شرکت‌های گواهی‌دهنده و مشاوره‌ای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آن‌ها در شهرستان‌ها مهم‌ترین موانع بودند
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برحسب تحلیل عاملی اکتشافی در پنج گروه تقسیم بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of organic agriculture problems from the perspective of the experts of the Agricultural Jihad Organization of West Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Sohrab Mirloo 1
  • Hossein Raheli 2
  • fatemeh kazemiyeh 3
1 Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Associate Professor Dept. of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objectives: The present study was conducted to analyze the problems of organic agriculture from the perspective of the staff experts of the Agricultural Jihad Organization of West Azerbaijan Province.
Materials and Methods: This study was applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive-survey information. The statistical population was 470 staff experts of the Agricultural Jihad Organization of West Azerbaijan Province. The number of samples was calculated using Morgan table of 217 people who were selected using simple random sampling. In order to analyze the data, exploratory factor analysis technique based on principal component analysis method was used. In order to determine the appropriateness of the data collected in the field of factor analysis, KMO coefficient and Bartlett statistic were used and the value of KMO coefficient was 0.840, which indicates the appropriateness of the correlations between the data for analysis.
Results: The ranking of barriers to organic production from the perspective of experts showed that the variables of lack of proper marketing of organic products, uncertainty about the performance of organic products, the need for more management and maintenance than conventional agriculture, the focus of certification and consulting companies in large cities And the lack of access to them in the cities were the most important obstacles
Conclusion: The results of the study showed that barriers to the production of organic products from the perspective of experts of the Agricultural Jihad of West Azerbaijan Province were divided into five groups according to exploratory factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Jihad Organization
  • Exploratory factor analysis
  • Organic
  • Sustainable Agriculture
  • West Azerbaijan