اثر محلول‎پاشی اسید هیومیک و سطوح مختلف کمپوست قارچ خوراکی (SMC) بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کرچک (Ricinus communis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گناباد

2 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی گناباد

10.22034/saps.2021.39424.2477

چکیده

اهداف: در سال‎های اخیر، تولید سالم و پایدار محصولات کشاورزی به‎ویژه گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثر محلول‎پاشی اسید هیومیک و سطوح مختلف کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در رشد و عملکرد گیاه دارویی کرچکانجام گرفت.
مواد و روش‎ها: این آزمایش در سال زراعی 95-1394 در مجتمع آموزش عالی گناباد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه‎ی بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کاربرد و عدم‎کاربرد اسید هیومیک و کاربرد شش سطح مختلف کمپوست قارچ خوراکی مصرف شده (0، 20، 40، 60، 80 و 100 تن در هکتار) مدنظر قرار گرفتند.
یافته‎ها: اثر کلیه سطوح کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بر عملکرد دانه در شرایط محلول‎پاشی اسید هیومیک تشدید شد و مقدار عملکرد دانه در شرایط کاربرد همزمان اسید هیومیک و هر یک از سطوح 20، 40، 60، 80 و 100 تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی به‎ترتیب 40، 46، 37، 19 و 17 درصد بیشتر از کاربرد جداگانه این کودها بود. بیشترین و کمترین ارتفاع پایین‎ترین و بالاترین خوشه از سطح زمین به‎ترتیب در تیمار کاربرد همزمان اسید هیومیک و 80 تن در هکتار کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و تیمار بدون اسید هیومیک و بدون کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی بدست آمد.
نتیجه‎گیری: به‎طور کلی با توجه به یافته‎های این پژوهش، به‎نظر می‎رسد استفاده از نهاده‎های اکولوژیک همچون اسید هیومیک و مقادیر بهینه کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی ضمن بهبود رشد و عملکرد کرچک، می‎تواند به‎عنوان راهکاری بوم‎سازگار جهت توسعه کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid Spraying and Different Levels of Spend Mushroom Compost (SMC) on morphological characteristics and yield of Castor Bean (Ricinus communis L.)

نویسنده [English]

  • yaser Esmaeilian 2
2 Assist. Prof., Dept. of Plant Production, Faculty of Agriculture, University of Gonabad, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: In recent years, healty and sustainable production of agricultural products, especially medicinal plants, has received more attention. This research was done in order to evaluate the effect of humic acid spraying and different levels of spend mushroom compost (SMC) on growth and yield of castor bean.
Materials and Methods: Asplit plots experiment based on RCBD design with three replications was conducted in 2015-2016 growing seasons, in University of Gonabad, Iran. The main plots included Humic acid (application and non-application) and the sub plots contained different levels of spend mushroom compost (0, 20, 40, 60, 80 and 100 t.ha-1).
Results: Effect of all different levels of SMC on seed yield in conditions of humic acid spraying was exacerbated, so that seed yield in simultaneous application of humic acid and 20, 40, 60, 80 and 100 t.ha-1 levels of SMC, 40, 46, 37, 19 and 17% was more than sole application of this fertilizer, respectively. The highest and lowest height of lowest and highest panicle from ground level, obtained in treatment of simultaneous application of humic acid and 80t.ha-1 SMC and treatment of non application of humic acid and non application of SMC, respectively.
Conclusion: It seems application of ecological inputs such as humic acid and optimum amounts of SMC while improve growth and yield of castor medicinal plant, as an ecofriendly approach for development of sustainable agriculture and ecosystem health can be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecofriendly approach
  • Ecological input
  • Ecosystem health
  • Invironmental impact
  • Sustainable Agriculture