پاسخ کنجد به نظام‌های مختلف تغذیه و گیاهان پوششی در رقابت با علف‌های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22034/saps.2021.40308.2505

چکیده

به‌منظور ارزیابی تاثیرگذاری نظام‌های تغذیه‌ای مختلف و گیاهان پوششی ارزن و سویا بر میزان رقابت با علف‌های هرز در کنجد، آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و 8 تیمار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل گیاهان پوششی (سویا و ارزن) و تیمارهای کودی ورمی‌کمپوست، کود شیمیایی و شاهد (بدون کود) بود. همچنین دو تیمار تک‌کشتی کنجد به‌عنوان شاهد (بدون وجین و با وجین) درنظر گرفته شد. نتایج نمونه‌برداری از علف‌های هرز طی سه مرحله (مرحله 10 برگی، خمیری شدن دانه و زمان برداشت کنجد) نشان داد که بیشترین تراکم و زیست توده علف‌های هرز در تیمار شاهد بدون وجین و بعد از آن در تیمار سویا با کود شیمیایی مشاهده شد. نتایج تحقیقات نشان داد منابع کودی و گیاهان پوششی تاثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین شاخص رقابت (CI) داشته است، به‎گونه‏ای که بیشینه و کمینه مقدار عملکرد دانه به‌ترتیب در تیمار گیاه پوششی ارزن با کود آلی (1630/22 کیلوگرم در هکتار) و ارزن بدون کود (413/33 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. بالاترین تعداد کپسول در بوته (41) در تیمار شاهد با وجین و بیشترین تعداد دانه در کپسول (64/33 و 63/66) و وزن هزار دانه کنجد (2/56 و 2/53 گرم) به‌ترتیب در دو تیمار شاهد با وجین و ارزن با کاربرد کود آلی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sesame Response to Different Fertilizing System and Cover Crops in Weed Competition

نویسندگان [English]

  • batol Khanehei
  • Faezeh Zaefarian
  • Irandokht Mansouri
Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different nutrient systems and cover crops of millet and soybean on weed competition in sesame, an experiment in the research farm of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University as a randomized complete block design with three replications and eight treatments. Experimental treatments were cover crop (soybean and millet) and fertilizer treatments included vermicompost , chemical fertilizer and control (no fertilizer). Also, two treatments of monoculture of sesame were considered as control (weed infestation and weed free). The results of weed sampling in three stages (10- leaf, seed dough and harvesting time) showed that the highest weeds density and biomass was in control with weed infestation and then in soybean cover crop with chemical fertilizer application. The results showed that fertilizer resources and cover crops had a significant effect on the grain yield, number of capsules per plant, seed number per capsule, 1000 seed weight, biological yield, as well as competition index (CI), so that the highest and lowest grain yields were observed in the treatment of millet with organic fertilizer (1630.22 kg ha-1) and millet without fertilizer (413.33 kg ha-1), respectively. The highest number of capsules per plant (41) was observed in weed control and the highest number of seeds per capsule (64.33 and 63.66) and 1000-seeds weight (2.56 and 2.53 g) in two treatments of weed control and millet cover crop with organic fertilizer application, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition index
  • Millet
  • Soybean
  • Sustainable Agriculture
  • Weed