تأثیر باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPB) و قارچ های میکوریز بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه سه دورگ ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج

2 بخش تحقیقات بیولوژی خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور-کرج

3 دانشیار، بخش زیست‌شناسی، دانشگاه کوئین، تورونتو(کانادا) و محقق مدعو دانشگاه بسفر ترکیه

4 بخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

5 بخش تحقیقات ذرت و گباهان علوفه ای مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهیه نهال و بذر -کرج

10.22034/saps.2021.39059.2466

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه ازوتوباکتر کروئوکوکوم، آزوسپیریلیوم لیپوفروم، آزوسپیریلیوم برازیلنسوپسودوموناس فلورسنس و قارچ‌های میکوریز گلوموس موسه و گلوموس هوئی به‌صورت تلقیح توأم بذر بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه دورگ‌های ساده دیررس ذرتSC700، SC704 و یک دورگ امیدبخشB73×K18 پژوهشی آزمایشگاهی به اجرا در آمد. نتایج بدست آمده مشخص ساخت که به جز متوسط جوانه‌زنی روزانه و ضریب سرعت جوانه‌زنی سایر ویژگی‌های مورد بررسی تحت تأثیر اثرمتقابل دورگ‌ها و تلقیح توأم باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ‌‌های میکوریز قرار گرفتند. همچنین مشخص گردید که کاربرد مایه تلقیح تلفیق سه جنس باکتری و قارچ گلوموس موسهسبب بیشترین افزایش در قابلیت جوانه‌زنی بذر و ویژگی‌های مرتبط با بنیه گیاهچه هر سه دورگ شده و تلقیح توأم به‌ترتیب مایه تلقیح دارای دوباکتری ازوتوباکتر کروئوکوکوم و سودوموناس فلورسنس و باکتری ازوتوباکتر کروئوکوکوم و قارج گلوموس موسه از تأثیر بیشتری برخوردار بودند. همچنین ویژگی‌های مورد بررسی بذر دورگ SC704 بیش از دورگ‌های دیگرتحت تأثیر مثبت باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریز مورد مطالعه قرار گرفته و از این لحاظ دورگ‌های B73×K18و SC700 در مرتبه‌های بعدی قرار داشتند. بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی‌های بررسی شده نیز وجود همبستگی بالای بین آنها را نشان داد. بنابراین ،بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ های میکوریز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در ارتقای کیفیت بذر و بهبود بنیه گیاهچه دو رگ های ذرت مورد مطالعه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) and Mycorrhizae Fungi on three Maize (Zea mays L.) hybrids some seed germination and seedling vigour trait

نویسندگان [English]

  • Aidin Hamidi 1
  • Ahmad Asgharzadeh 2
  • Ali Ali 3
  • Sepide Akbari Vala 4
  • Rajab Choukan 5
1 Associate Professor of Seed and Plant Certification and Registration Institute(SPCRI)-Karaj
2 Soil Biology department of Soil and Water Research Institute- Karaj
3 Associate Department of Biology, Queen`s University, Kingston, Ontario, Canada and now visiting scientist in the Turkish-American University (Bosphorous University) in Istanbul
4 Expert of Microbial Biotechnology Department of Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)
5 Research Professor of Seed and Plant Improvement Institute (SPII)
چکیده [English]

In order to study the effect of Azotobacter chroococcum ,Azospirillum lipoferum, Azospirillum brasilence and Pseudomonas fluorescens and Glomus mossae and Glomus hoi arbascular mycorhizae coinoculation on late maturity Maize(Zea mays L.) single cross hybrids (SC700,SC 704 and a promising single cross, B73×K18) seed germinability and seedling vigour a laboratory research was conducted. Results revealed that except of mean daily germination and coefficient of velocity of germination, other studied traits affected by intractions of hybrids and coinoculation. Likewise, revealed that application of an inoculant of three bacteria combination and Glomus mossae have highest growth promoting effect on germinability and traits related to seedling vigour of all hybrieds and Azotobacter chroococcum and Azotobacter chroococcum+ Pseudomonas fluorescens and Glomus mossae seed co inoculation by those bacteria have most growth promoting effect respectively. Also, revealed that studied characters of SC704 more than other hybrids affected by growth promoting effect of studied bacteria and mycorhizae and respectively B73×K18 and SC700 affected by studied Plant Growth Promoting Rhizobacteria and mycorhizae fungi stimulating effect and studied characters have high correlation among them. Therefore, based on this research results application of studied Plant Growth Promoting Rhizobacteria and mycorhizae have considerable effect on Maize studied hybrids seed seedling enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maize
  • Plant growth promoting rhizobacteria
  • Mycorrhizae
  • seed germinability
  • Seedling vigour