تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی زمستانه بر بهبود برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

4 استاد گروه علوم خاک / فیزیولوژی گیاهان زراعی ، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

5 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

6 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/saps.2021.38615.2449

چکیده

اهداف: گیاهان پوششی توانایی بالایی برای کمک به کشاورزی پایدار دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی استفاده از گیاهان پوششی زمستانه ترب‌سفید و یولاف به‌صورت تک‌کشتی یا مخلوط بر بهبود عملکرد سیب‌زمینی و برخی ویژگی‌های خاک بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌های1396 و 1397 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت پاییزه گیاهان پوششی یولاف (Avena sativa L.)، ترب سفید (Raphanus sativus L.) و کشت مخلوط آنها با نسبت بذر 50 درصد و تیمار شاهد در سال 1396 و کاشت سیب زمینی متعاقب آن در سال 1397بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین زیست‌توه خشک گیاهان پوششی از تیمار تک‌کشتی ترب سفید (1/466 گرم در متر مربع) حاصل شد. ‌بیشترین زیست‌توده خشک علف‌های هرز از تیمار شاهد (6/353 گرم در متر مربع) به‌دست آمد. تک-کشتی و کشت مخلوط یولاف و ترب سفید اختلاف آماری معنی‌داری از نظر کاهش زیست‌توده علف‌های هرز نداشتند. غالب ویژگی‌های خاک مورد اندازه‌گیری بجزء کربن آلی خاک، تحت تاثیر گیاهان پوششی قرار گرفتند. عملکرد سیب-زمینی در تک‌کشتی و کشت مخلوط گیاهان پوششی دارای اختلاف آماری معنی‌داری نبود اما در مقایسه با تیمار شاهد بدون کشت گیاهان پوششی، تک‌کشتی یولاف، ترب سفید و کشت مخلوط آن‌ها به ترتیب 45/31، 55/24 و 56/20 درصد عملکرد سیب‌زمینی را افزایش دادند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر تأثیر مثبت گیاهان پوششی زمستانه بصورت تک‌کشتی و کشت مخلوط بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک و همچنین عملکرد سیب‌زمینی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short-term effect of winter cover crops on improvement of some soil properties and potato yield

نویسندگان [English]

 • Ali Ebadi 1
 • Ali Ebadi 2
 • ahmad tobe 3
 • masoud hashemi 4
 • mohammad sedghi 5
 • abdolghayum gholipuri 6
1 Ph.D. Student of Plant Ecology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Professor, Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture and natural science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 3Associate prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 4Professor, Department of Plant and Soil Sciences/Crop Physiology, University of Massachusetts, Amherst
5 2Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
6 3Associate prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effectiveness of using white radish and oat cover crops as monoculture or mixed on improvement of some soil properties and potato yield.
A field experiment in the form of randomized complete block design with three replications at Research Field of University of Mohaghegh Ardabili in 2017 and 2018. Experimental treatments included of oat (Avena sativa L.) and white radish (Raphanus sativus L.) monoculture or their intercropping with 50% seed from each other and control (no cover crop) in 2017 and subsequently potato planting in 2018.
The results showed that the highest dry biomass of cover crops was obtained from monoculture of white radish treatment (466.1 g / m2). The highest dry biomass of weeds was obtained from control treatment (353.6 g / m2). Monoculture and intercropping of oats and white radish did not have a statistically significant difference in terms of weed biomass reduction. Most of the measured soil properties, except for soil organic carbon, were affected by cover crops. Potato yield in monoculture and intercropping of cover crops did not have a statistically significant difference, but compared to the control treatment without cultivation of cover crops, monoculture of oats, white radish and their intercropping 31.45, 24.55% and 20.56% respectively, increased potato yield. The results of this experiment showed the positive effect of winter cover crops as monoculture and intercropping on physical, chemical and biological properties of soil as well as potato yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earthworm
 • Soil health
 • Soil microbial population
 • Soil organic carbon
 • White radish