مطالعه تأثیر خاک‌پوش زنده بر خصوصیات فنولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه رقم آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رازی، کرمانشاه.گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

2 کرمانشاه دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

3 4- استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.22034/saps.2021.40595.2513

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر به منظور آگاهی از تأثیر کاشت شنبلیله به عنوان خاک‌پوش زنده بر فنولوژی، کیفیت دانه و عملکرد رقم آفتابگردان و تعیین مناسب‌ترین زمان کاشت خاک‌پوش زنده انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش در سال 1396 در دانشگاه رازی به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتور اول کاشت شنبلیله در چهار سطح (عدم کشت خاک‌پوش (شاهد)، کاشت شنبلیله 15 روز قبل، همزمان و 15 روز بعد از آفتابگردان) و فاکتور دوم سه رقم آفتابگردان (پروگرس، فرخ، لاکومکا) بود.
یافته‌ها: کاشت شنبلیله قبل از آفتابگردان منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان شد. به‌طوری‌که عملکردهای دانه، روغن و پروتئین آفتابگردان در شرایط کاشت خاک‌پوش زنده 15 روز قبل از آن به ترتیب 5/38، 9/37 و 6/43 درصد کمتر از تیمار شاهد بود. همچنین وقوع مراحل ستاره‌ای شدن، گلدهی، تشکیل طبق و رسیدگی فیزیولوژیک به ترتیب به میزان 8/69، 8/21، 5/24 و 6/82 درجه روز رشد بیشتر (4/4، 1/1، 1 و 3/4 روز دیرتر) از شرایط شاهد رخ داد. با این حال کاشت خاک‌پوش زنده همزمان و 15 روز بعد از آفتابگردان بر عملکرد کمی و کیفی دانه‌های آفتابگردان تأثیر مثبت داشت. عملکردهای دانه، روغن و پروتئین با کاشت همزمان به ترتیب 4/39، 4/36 و 3/43 درصد بیشتر از شاهد بود. این مقادیر با کاشت خاک‌پوش زنده بعد از آفتابگردان به ترتیب 5/25، 7/26 و 5/23 درصد به‌دست آمدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of living mulch on phenological characteristics and quantitative and qualitative yield of sunflower cultivar

نویسندگان [English]

  • bita abassi 1
  • Gholamreza Mohammadi 2
  • Alireza Bagheri 3
1 university kermanshah
2 university Kermanshah.
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Background and Objective: The purpose of this study was to determine the effect of fenugreek planting as a sunflower on the phenology, grain quality and yield of sunflower cultivars and to determine the most appropriate time for planting of live sunflower.
Methods and Materials: This experiment was done in 2016-17 growth season at Razi University. The experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design. First factor was the sowing fenugreek at four levels (control (without living mulch), 15 days before sowing of sunflower, simultaneous sowing with sunflower, 15 days after sowing of sunflower) and the second factor was three sunflower cultivars (Progress, Farrokh, Lakomka).
Results: Planting of fenugreek as living mulch pre-sunflower led to a decrease in the quantitative and qualitative yield of sunflower. In 15 days before sunflower condition, grain, oil and protein yields of sunflower,were 38.5%, 37.9% and 43.6% lower than control treatment, respectively. In addition, the phenological stages of sunflower growth was delayed in pre-sunflower sowing conditions. So that the occurrence of staring, flowering, head formation and physiological maturity were 69.8, 21.8, 24.5 and 82.6 days, respectively (4.4, 1.1, 1 and 3 day) more than control conditions. However, planting of living mulch simultaneous and 15 days after sunflower had a positive effect on the quantitative and qualitative yield of sunflower grains. Grain, oil and protein yields of sunflower were 39.4%, 36.4% and 43.3% higher than control, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fenugreek
  • Living Mulch
  • Oil
  • Physiological maturity
  • Protein