تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و اوره بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indicum L) در شرایط مزرعه در گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 گروه آموزشی منابع طبیعی، اب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 گرگان، سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

10.22034/saps.2021.41869.2550

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست و اوره بر عملکرد کمی و کیفی کنجد در شرایط مزرعه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی کمپوست در چهار سطح (صفر، 5/2، 5 و 5/7 تن در هکتار) و کود اوره در چهار سطح شامل (صفر، 50 ، 100 و150کیلوگرم در هکتار) بود.
نتایج نشان داد که ورمی کمپوست و کود نیتروژن تأثیر معنی داری بر کلیه صفات اندازه گیری شده داشت. بیشترین ارتفاع گیاه و عملکرد زیستی از کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن و 7/5 تن در هکتار ورمی کمپوست ثبت شد. کاربرد همزمان ورمی کمپوست و کود ازت همچنین باعث افزایش تعداد کپسول در بوته شد. بیشترین تعداد کپسول در بوته از کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و 5 تن در هکتار ورمی کمپوست به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (617/21 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن در کاربرد ورمی کمپوست (5 تن در هکتار ) و کود نیتروژن (100 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. درصد روغن با افزایش سطح نیتروژن کاهش یافت و با افزایش ورمی کمپوست افزایش یافت. با افزایش سطوح مختلف نیتروژن و ورمی کمپوست، شاخص برداشت افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of vermicompost and urea on the quantitative and qualitative characteristics of sesame in field condition in Gorgan

نویسندگان [English]

  • hossein rezvani 1
  • Seyyed fazel fazeli kakhki 2
  • Reza Khazaeian 3
1 Assistance professor of Golestan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center. AREEO, Gorgan, Iran.
2 Natural resource, soil and water education Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
3 Gorgan, Basij Organization of Agricultural Engineers and Natural Resources of Golestan Province
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effect of vermicompost and urea fertilizer on quantitative and qualitative yield of sesame in field conditions.
The experiment was carried out in factorial arrangement base on randomized complete block design with three replications in the Agricultural Research and Training Center and Natural Resources of Golestan Province. Experimental factors included vermicompost at four levels (0, 2.5, 5 and 7.5 t.ha-1) and second factor was urea fertilizer with 46% nitrogen at four levels (zero, 50, 100 and 150 kg.ha-1). The results showed that vermicompost and nitrogen fertilizer had a significant effect on all measured traits. The highest plant height and biological yield was recorded from 150 kg.ha-1 nitrogen and 7.5 t.ha-1 of vermicompost. The results was also showed that the application of vermicompost and nitrogen fertilizer also increased the number of capsules per plant, so that the highest amount of it was obtained in nitrogen 100 kg.ha-1 and vermicompost 5 t.ha-1. The highest grain yield (617.21 kg.ha-1) and the maximum oil yield were observed in the application of vermicompost (5 t.ha-1) and nitrogen fertilizer (100 kg.ha-1). The percentage of oil was decreased with increasing nitrogen levels and increased with increasing vermicompost. With increasing levels of nitrogen and vermicompost, the harvest index was enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Yield
  • Grain Yield
  • Oil Yield
  • Plant Height
  • Vermicompost