تناسب‌بندی اراضی استان لرستان برای کشت دوم ارزن علوفه‌ای به کمک GIS، ANP و منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کشاورزی- دانشگاه پیام نور

10.22034/saps.2021.13194

چکیده

اهداف: این پژوهش برای شناخت توانایی اراضی استان لرستان برای کشت دوم ارزن علوفه‌ای به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP) و منطق فازی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: به‌منظور شناخت توانایی اراضی ابتدا لایه رستری عوامل محیطی مؤثر بر کشت ارزن علوفه‌ای شامل دمای کمینه، بیشینه و متوسط، ارتفاع از سطح دریا، شیب، pH، بافت، ماده‌آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل‌دسترس در محیط GIS تهیه گردید. سپس به‌کمک توابع فازی نقشه هر عامل استانداردسازی شد و وزن هر عامل به کمک ANP مشخص شد. با تلفیق لایه‌های وزن‌دار شده لایه‌های نهایی تولید و براساس منطق فازی به چهار طبقه خیلی‌مناسب، مناسب، ضعیف و نامناسب پهنه‌بندی شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ارزش فازی اراضی زراعی برای کشت ارزن علوفه‌ای بین 35/0 تا 88/0 بود. بیشترین سطح محدوده مورد مطالعه به‌طبقه مناسب(42/60 درصد) و کمترین سطح به‌طبقه خیلی‌مناسب(35/16 درصد) تعلق داشت. بررسی نقشه‌های تناسب‌بندی اقلیمی، توپوگرافی و حاصل‌خیری خاک نشان داد این عوامل به‌ترتیب باعث محدود شدید در 27/38، 15/38 و 44/7 درصد اراضی شدند. ارزیابی نقشه‌های عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی نشان داد به‌‌جزء pH خاک بقیه عوامل هر کدام در بخشی از محدوده مورد مطالعه موجب محدودیت برای کشت ارزن علوفه‌ای شدند.
نتیجه‌گیری: بررسی نقشه نهایی استعدادسنجی نشان داد حدود 77 درصد منطقه مورد مطالعه دارای توانایی خیلی‌مناسب و مناسب می‌باشد و مناطق سردسیر به‌خصوص شرق و شمال شرق استان دارای توانایی ضعیف برای کشت ارزن علوفه‌ای با دو چین بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

land suitability of Lorestan province lands for the second cultivation of forage millet using Geographic Information System (GIS), Network Analysis Process (ANP) and fuzzy logic

نویسنده [English]

  • hossein pourhadian
Department of Agricultural Sciences, University of Payam-e- Noor
چکیده [English]

This study was conducted aimed to identify the potential of lands in Lorestan Province for the second cultivation of forage millet using Geographic Information System(GIS), Network Analysis Process(ANP) and fuzzy logic.
In order to identify the potential of lands, first the raster layer of environmental factors affecting forage millet cultivation including the minimum, maximum and mean temperature, elevation, slope, pH, texture, organic matter, total nitrogen, potassium and phosphorus available in GIS was prepared. Then, using fuzzy functions, the map of each factor was standardized. The weight of each factor was determined by ANP. By combining the weighted layers, the final layers were produced and zoned into four highly suitable, suitable, marginally suitable and unsuitable classes based on fuzzy logic.
The results showed that fuzzy value of agricultural lands for forage millet was between 0.35 and 0.88. The highest study area level belonged to the suitable class(60.42%) and the lowest study area level belonged to the highly suitable class(16.35%). Investigation of climatic suitability, topography and soil fertility maps showed that these factors caused severe limitations in 38.27, 38.15 and 7.44% of lands, respectively. Evaluation of climatic maps, topographic and soil factors showed that except for soil pH, all other factors in a part of the study area caused limitations for forage millet cultivation.
Investigation of the land suitability final map showed that about 77% of the study area are highly suitable and suitable and cold regions, especially the east. Northeast of the province, are marginally suitable for forage millet double cropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ANP
  • Fuzzy logic
  • GIS
  • land suitability
  • Lorestan
  • Second cultivation