اثرات تغذیه‌ای گوگرد عنصری همراه با تیوباسیلوس (Halothiobacillus neapolitanus) بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و زراعی گیاه ماش (Vigna radiata L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

10.22034/saps.2021.42739.2573

چکیده

اهداف: مطالعه به منظور بررسی اثرات تغذیه‌ای گوگرد عنصری همراه با باکتری Halothiobacillus بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و زراعی گیاه ماش انجام گردید.
مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دو مزرعه‌ آزمایشی در شهرستان کرج (استان البرز) و شهرستان شهریار (استان تهران) در سال زراعی 97-1396 انجام شد. این آزمایش شامل سه تیمار کود گوگردی (شاهد (S0)، گوگرد به میزان 100 کیلوگرم در هکتار همراه با دو کیلوگرم Halothiobacillus (S1) و گوگرد به میزان 300 کیلوگرم در هکتار همراه با شش کیلوگرم Halothiobacillus (S2))، در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که همه‌ی صفات مورد بررسی به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر کود گوگرد قرار گرفتند به طوری که بیشترین میزان همه‌ی صفات مورد آزمایش در تیمار S2 در ماش بدست آمد. هم‌چنین نتایج نشان داد که همه‌ی صفات مورد بررسی به‌ جز تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و درصد پروتئین به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر اثر اصلی مکان قرار گرفتند به‌طوری که بیشترین میزان همه‌ی صفات مورد آزمایش در منطقه شهریار بدست آمد. برهمکنش اثر کود گوگرد و مکان نیز بر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و کلروفیل کل به‌طور معنی‌داری تاثیرگذار بود.
نتیجه گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد اثر تغذیه‌ای کاربرد تلفیقی گوگرد و Halothiobacillus موجب بهبود ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و زراعی گیاه ماش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional effects of essential sulfur along with Halothiobacillus neapolitanus on morphophysiological and agronomic responses of mung bean (Vigna radiata L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Gilani 1
  • Hamid Abbasdokht 2
  • Ahmad Gholami 3
1 Agronomy. Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Agriculture. Shahrood University of Technology.
3 Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology.
چکیده [English]

Background & Objective:
The study was performed to investigate the nutritional effects of elemental sulfur with Thiobacillus on morphophysiological and agronomic responses of mung bean.
Materials and methods:
The experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with three replications in two experimental farms in Karaj city (Alborz province) and Shahriyar city (Tehran province) in the 2017 crop year. This experiment consisted of three treatments of sulfur fertilizer (control (S0), sulfur at 100 kg/ha with 2 kg of thiobacillus (S1), sulfur at 300 kg/ha with 6 kg of thiobacillus (S2)).
Results:
The results showed that all studied traits were significantly affected by sulfur fertilizer so that the highest amount of all tested traits was obtained in (S2) treatment in mung bean. The results also showed that all the studied traits except the number of seeds per pod, 1000-seed weight, protein percentage were significantly affected by the main effect of location so that the highest amount of all traits the test was obtained in the Shahriar area. The interaction of sulfur fertilizer and location also had a significant effect on the number of pods per plant, number of seeds per pod, grain yield, biological yield, harvest index, plant height, and total chlorophyll.
Conclusion:
Therefore, it can be concluded that the nutritional effect of the combined application of sulfur and thiobacillus has improved the morphophysiological and agronomic characteristics of mung bean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mung Bean
  • Sulfur
  • Halothiobacillus
  • Yield
  • Yield Component
  • Chlorophyll
  • Protein Content