مقایسه پایداری نظام زراعی و رویشگاه طبیعی تولید موسیر در شهرستان الشتر، استان لرستان بر پایه تحلیل امرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت - دانشکده کشاورزی -دانشگاه لرستان خرمآباد -ایران

2 گروه آموزشی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 فارغ التحصیل دکتری تخصصی اگرواکولوژی دانشگاه زابل

4 دانشگاه رودزآیلند

5 دانشجوی دکتری تخصصی زراعت دانشگاه لرستان

10.22034/saps.2021.42552.2570

چکیده

اهداف: افزایش درک وضعیت پایداری بوم‌نظام‌های تولید در تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای جلوگیری از انقراض گیاه موسیر و از سوی دیگر ضرورت تامین نیاز بازار به این محصول دارویی-صنعتی، پارادایم ضرورت تولید این گیاه در نظام‌های زراعی ایجاد شده است. این مطالعه با هدف تبیین وضعیت پایداری بوم‌نظام رویشگاه طبیعی گیاه موسیر و نظام زراعی به شیوه کشاورزی حفاظتی اجرا شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه در سال 1399-1398 در یک نظام حفاظتی تولید موسیر و یک رویشگاه طبیعی گیاهان موسیر وحشی در شهرستان الشتر، استان لرستان، بر اساس تحلیل ساختار و بررسی نُه شاخص امرژی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد علیرغم بالا بودن شاخص‌‌های ارزش واحد امرژی (UEV‌) ، امرژی ویژه (SE) و نسبت امرژی به پول (EMR) در نظام زراعی نسبت به رویشگاه طبیعی، مقدار شاخص نسبت بار محیط‌زیستی (ELR) حاکی از پایداری بیشتر نظام زراعیِ مورد مطالعه در مقایسه با رویشگاه طبیعی بود. از دیگر نتایج به دست آمده، برابری کیفیت موسیر تولیدی در نظام زراعی مورد مطالعه با کیفیت محصول رویشگاه طبیعی بر مبنای شاخص شاخص امرژی سلامت تولید (EIPS) بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت حفاظت خاک در پایداری نظام‌های زراعی و نتایج مثبت ارزیابی ساختار ورودی‌های امرژی نظام زراعی حفاظتی، مبنی بر پایداری خاک در این نظام، شیوه نظام زراعی حفاظتی در تولید گیاه موسیر و ضرورت اعمال سیاست‌های کارآمد در کنترل و مدیریت صحیح بهره‌برداری از رویشگاه طبیعی جهت جلوگیری از انقراض گیاه موسیر توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Sustainability in Agroecosystem and Natural Habitat of Shallot Based in Aleshtar, Lorestan province based on Emergy Analysis

نویسندگان [English]

  • khosro azizi 1
  • Mohamamd Reza Asgharipour 2
  • Zahra Amiri 3
  • Daniel Campbell 4
  • Ebrahim Kakolvand 5
1 Department , Agronomy, Faculty of Agriculture, Lorestan University of Khorramabad-Iran
2 Department of Agronomy, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Unit of Agroecology, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4 University of Rhode Island, Department of Mechanical, Industrial and Systems Engineering, 2 East Alumni Avenue, Kingston, RI 02881 USA
5 Department of Agronomy, College of Agriculture, University of Khorramabad, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Background & Objective: Better understanding the sustainability of production systems is of particular importance for making the right decisions and managing them. To avoid the extinction of plants in natural habitats and to meet the needs of the pharmaceutical-industrial market of these plants, the paradigm of their production in agricultural systems was created. The overarching goal of this research was to compare the ecological-economic sustainability of conservation agroecosystem and natural habitat of the shallot based analysis of the structure and the emergy-based indicators in Aleshtar, Iran.
Methods & Materials: This study was conducted in 2019-2020 in a conservation agroecosystem and a natural habitat of wild shallot plants in Aleshtar city, Lorestan province, based on structure analysis and review of nine emergy indices.
Results: The result of comparing the emergy input structure indicated that despite the fact that the Unit Emergy Value ( UEV), Specific Emergy ( SE), Emergy to Money Ratio (EMR) and Emergy Exchange Ratio of Yield (EER) are higher in the agroecosystem compared to the natural habitat, the value of the Environmental Loading Ratio (ELR) showed more sustainability of the agroecosystem compared to the natural habitat. Another result was the equality of quality of produced shallots in the agroecosystem and natural habitat based on the Emergy index of agricultural product safety
(EIPS) index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agroecosystem
  • Ecosystem services
  • Energy System Theory
  • Environmental burden
  • Thermodynamic analysis