بهبود خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاه‌پسند درختچه‌ای (Lantana camara Linn.) تحت تنش شوری با کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه، اردکان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

3 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

4 استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22034/saps.2021.43284.2587

چکیده

اهداف: تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدودکننده تولیدات کشاورزی است. کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک (SA) می-تواند تنش شوری را تخفیف دهد. هدف از پژوهش حاضر بهبود خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاه‌پسند درختچه‌ای (Lantana camara Linn.) تحت تنش شوری با کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل سه سطح اسید سالیسیلیک (0، 5/0 و 1 میلی‌مولار) و پنج سطح شوری آب آبیاری (5/0، 3، 5، 7 و 9 دسی‌زیمنس بر متر)، در سه تکرار به اجرا درآمد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد که با افزایش سطح شوری، خصوصیات رشدی، میزان کلروفیل a و b و غلظت پتاسیم به طور معنی‌داری کاهش یافت، در حالی‌که تعداد برگ‌های نکروزه، غلظت سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم افزایش یافت. در سطوح بالای شوری استفاده از اسید سالیسیلیک موجب بهبود خصوصیات رشدی گیاه مانند ارتفاع، قطر نهایی شاخه اصلی، وزن خشک شاخساره و محتوای نسبی آب برگ و کاهش سدیم نسبت به شاهد شد. بیشترین تعداد انشعابات گیاه (66/4 عدد)، قطر نهایی شاخه اصلی (11/6 میلی‌متر)، قطر نهایی قلمه (92/9 میلی‌متر)، تعداد برگ (66/28 عدد) و وزن تر و خشک شاخساره (80/14 و 46/7 گرم) در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک 5/0 میلی‌مولار و در شوری 5/0 دسی‌زیمنس بر متر به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: استفاده از غلظت 5/0 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک در سطوح بالای شوری به‌طور معناداری موجب بهبود خصوصیات رشدی و گلدهی گیاه شد. بنابراین کاربرد 5/0 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک می‌تواند موجب کاهش قابل ملاحظه آسیب‌های ناشی از اثرات منفی تنش شوری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving growth and physiological chracteristics in salt stressed lantana (Lantana camara Linn.) by application of exogenous salicylic acid

نویسندگان [English]

  • Maryam Dehestani Ardakani 1
  • Parisa Ghatei 2
  • Jalal Gholamnezhad 3
  • Ali Momenpour 4
  • Zahra Fakharipour Charkhabi 5
1 Assistant professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
2 MSc student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
3 Assistant professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan
4 Assistant Professor, National Salinity Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Yazd, Iran
5 MSc student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, P.O. Box 184, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Background & Objective: Salt stress is one of the main environmental factors restricting horticultural production. Exogenous salicylic acid (SA) can alleviate salt stress in plants. The objective of this study was improving growth and physiological chracteristics in salt stressed Lantana camara Linn. by application of exogenous salicylic acid.
Material and Methods: In a factorial experiment and completely randomized design (CRD), three levels of SA (0, 0.5and1mM) and five levels of salinity (0.5, 3, 5, 7and9dS.m-1) with three replications per treatments were applied.
Results: The results showed that by increasing salinity levels, growth characteristics, chlorophyll a and b and potassium concentration significantly decreased, while the number of necrotic leaves, Sodium and the ratio of sodium to potassium increased. At high salinity levels, application of salicylic acid improved the growth characteristics of the plant such as height, final diameter of the main branch and shoot dry weight and relative water content of the leaves and reduced sodium content in compared to the control. Maximum number of plant branches (4.66), final diameter of main branch (6.11mm), final diameter of cuttings (9.92 mm), number of leaves (28.66) and fresh and dry weight of shoots (14.80 and7.46g) were obtained in plants treated by 0.5 mM salicylic acid and in salinity of 0.5 dS.M-1.
Conclusion: The use of 0.5mM salicylic acid at high salinity levels significantly improved the growth and flowering characteristics of the plant. Therefore, the use of 0.5 mM salicylic acid can significantly reduce the damage caused by the negative effects of salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Height
  • Sodium
  • Chlorophyll
  • Necrosis
  • Dry weight