بررسی اثرات زیست محیطی تولید انواع کلم درشهرستان دزفول با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی آمایش سرزمین، گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

3 دانشیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/saps.2021.43191.2585

چکیده

اهداف: ارزیابی چرخه‌حیات روشی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید محصول است که به وسیله محاسبه و ارزیابی مصرف منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست تعیین می‌شود. این مطالعه به هدف بررسی اثرات زیست‌محیطی تولید انواع کلم در شهرستان دزفول با استفاده از ارزیابی چرخه‌حیات طی سال‌های زراعی 90تا 96 انجام شد.
موادوروش ها: به این منظور از بین 260 نفر جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 152 نفر تعیین گردید. اطلاعات مربوطه از طریق مراجعه حضوری و ارائه پرسشنامه از وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان شهرستان دزفول جمع آوری شد. بر اساس روش ارائه شده در ISO14040، LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه‌حیات، ارزیابی تاثیر و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه شد.واحد کارکردی معادل یک تن کلم بوده وگروه‌های تاثیر شامل گرمایش جهانی،اسیدی شدن، تخلیه منابع آبی،منابع فسیلی، منابع فسفات ومنابع پتاس بودند. پس از نرمال سازی و وزن‌دهی شاخص زیست‌محیطی و شاخص تخلیه منابع محاسبه شد.
نتایج: شاخص نهایی گروه‌های تاثیر گرمایش جهانی،اسیدیته، تخلیه منابع آبی‌، فسیلی، فسفات و پتاس بترتیب معادل 0011/0، 010/0، 0021/0، 002/0، 1175/0 و 0093/0 محاسبه شدند. شاخص زیست‌محیطی(Eco-Index) و تخلیه منابع (RDI) بترتیب 0111/0 و 1309/0 بودند. گروه‌های تاثیراسیدیته و منابع تخلیه فسفات بترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط‌زیست را درقالب گروه‌های تاثیر زیست‌محیطی به تخلیه منابع داشتند.
نتیجه گیری: بنابراین مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی بویژه کود‌نیتروژن و فسفات و جایگزینی آن با انواع کودهای آلی وهمچنین کاربرد کودهای زیستی می‌تواند به کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی تولید انواع کلم در شهرستان دزفول کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of environmental effects of cabbage production in Dezful county using life cycle assessment

نویسندگان [English]

  • Nastaran Tadayonpour 1
  • Gholam Reza Sabzghabaei 2
  • Seyedeh Soolmaz Dashti 3
1 Graduated Student, Land Management Assessment, Department of Environment, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
2 Assistant professor, Department of Environment, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background & Objective: Life cycle assessment is a method for assessing the environmental impact of crop production. The aim of this study was to investigate the environmental effects of cabbage production in Dezful county using life cycle assessment during the 90-96 crop years.
Methods & Materials : Out of 260 people in the statistical population the sample size was determined using Cochran's formula of 52 people. Relevant information was collected through face-to-face referral and presentation of a questionnaire from the Ministry of Jihad-e-Agriculture and Farmers of Dezful.Based on the method presented in ISO14040, the LCA was calculated in four steps: defining the objectives and scope of study, life cycle auditing, impact assessment and integration and interpretation of results.Depletion of water resources, fossil resources, phosphate resources and potash resources. After normalization and weighting, environmental index and resource depletion index were calculated.
Results :The final index of the groups of the effects of global warming, acidity, depletion of water resources, fossil, phosphate and potash were calculated as 0.0011, 0.1010, 0.0021, 0.002, 0.1175 and 0.0093, respectively. Environmental index (Eco-Index) and resource depletion (RDI) were 0.0111 and 0.1309,respectively. Acidity groups and sources of phosphate depletion had the highest potential for environmental damage in the form of environmental impact groups to depletion of resources, respectively.
Conclusion :Managing the optimal use of chemical fertilizers, especially nitrogen and phosphate fertilizers and replacing them with various organic fertilizers, as well as the use of biofertilizers can help reduce the negative environmental effects of cabbage production in Dezful county

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidification
  • depletion of resources
  • Fertilizer
  • Global Warming
  • Pollutants