بررسی تاثیر قطع آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در شرایط کاربرد روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، ایران

2 گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران

3 استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

10.22034/saps.2021.43627.2599

چکیده

آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی (94-1393 و 95-1394) در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا گردید. آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمول یا شاهد، قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد، روی در دو سطح شامل عدم کاربرد روی و محلول پاشی با روی به میزان 30 گرم در لیتر روی و ارقام کلزا شامل Danob ,HW113 ,KR2 ,L155 ,HL2012 در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل که اثر متقابل آبیاری×ژنوتیپ بر اکثر صفات در سطح یک درصد معنی دار بود. روی سبب کاهش تأثیر سوء تنش کم آبی بر ژنوتیپ های مورد آزمون گردید، به طوری که در شرایط کاربرد روی و آبیاری معمول، ژنوتیپ L155 با عملکرد دانه 6310 کیلوگرم در هکتار و بیشترین درصد اولئیک اسید (3/67 درصد) را به خود اختصاص داد. در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، ژنوتیپ های HL2012 و L155به ترتیب با عملکرد دانه 3679 و 3606 کیلوگرم در هکتار، بالاترین درصد اولئیک اسید (به ترتیب 3/64 و 2/64 درصد) را به خود اختصاص دادند. به طور کلی تأثیر مثبت کاربرد روی بر صفاتی نظیر درصد روغن دانه با افزایش شدت تنش خشکی بیشتر شد و ژنوتپ L155 برای کلیه شرایط آبی و ژنوتیپ HL2012 برای شرایط تنش خشکی آخر فصل جهت کاشت در مناطق معتدل سرد با اقلیم نیمه خشک قابل توصیه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of irrigation cut-off on quality characteristics and grain yield of rapeseed genotypes under zinc application conditions

نویسندگان [English]

  • saeed sayfzadeh 1
  • ashkan ashkiani 2
  • Amir Hossein Shirani Rad 3
  • Seyed Alireza Valadabadi 4
  • Ismail Hadidi Masouleh 1
1 Department of Agronomy, College of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Ph.D student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Professor of Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
4 Department of Agronomy, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

A factorial split plot experiment in a randomized complete block design with three replications for two years in Karaj was carried out. Irrigation at three levels, zinc in two levels including normal water (no zinc application) and foliar application with zinc 30 g / l zinc and rapeseed cultivars including Danob, HW113, KR2, L155, HL2012 were placed in sub-plots. The results of analysis of variance showed that the interaction effect of irrigation × genotype on 1000-seed weight, grain yield, seed oil percentage, stomatal resistance, linoleic acid, linolenic acid, erosic acid was significant . Also, the interaction effect of irrigation × on × genotype on grain yield, oleic acid and linoleic acid at 1% level and on canopy temperature, palmitic acid and linolenic acid at 5% level were significant. Zinc reduced the adverse effects of dehydration stress on the tested genotypes, so that under normal zinc application and irrigation conditions, L155 genotype with 6310 kg / ha grain yield and the highest percentage of oleic acid (67.3%) Dad. In addition, in terms of zinc application and irrigation interruption from the plowing stage onwards, HL2012 and L155 genotypes with grain yield of 5032 and 4826 kg / ha, respectively, and the highest percentage of oleic acid (65.8% and 65.7%, respectively) Produced. Also, in case of cessation of irrigation from flowering stage onwards, HL2012 and L155 genotypes with 3679 and 3606 kg / ha grain yield, respectively, had the highest percentage of oleic acid (64.3% and 64.2%, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • irrigation cut-off
  • Planting Date
  • Rapeseed
  • Zinc