تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/saps.2021.44512.2636

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان روغن برخی ارقام گلرنگ تحت تاثیر اسید هیومیک انجام گردید.
مواد و روش‌ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان انجام شد. فاکتور اول شامل سه غلظت محلول‌پاشی اسید هیومیک (0، 2 و 4 در هزار) و فاکتور دوم شامل پنج رقم‌ گلرنگ (محلی اصفهان، سینا، فرامان، گلدشت و صفه) بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رقم فرامان نسبت به سایر ارقام از ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه بیشتری برخوردار بود. بالاترین غلظت اسید هیومیک موجب افزایش معنی‌دار صفات مورفولوژیک، اجزاء عملکرد، عملکرد و میزان روغن گلرنگ گردید. بیشترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن با کاربرد غلظت 4 در هزار اسید هیومیک در رقم فرامان حاصل شد و پایین‌ترین مقادیر صفات مذکور به رقم صفه تعلق داشت.
نتیجه گیری کلی: رقم فرامان نه تنها بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن را تحت تاثیر غلظت 4 در هزاراسید هیومیک تولید کرد، بلکه نسبت به سطح پایین‌تر اسید هیومیک نیز افزایش معنی‌داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid Foliar Application on The Yield and Morphological Traits of Some Safflower Cultivars

نویسندگان [English]

  • Neda Zandi
  • Shiva Khalesro
  • Hedieh Badakhshan
  • Gholamreza Heidari
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background & Objective: The present study was conducted to investigate morphological traits, yield, and oil content of some safflower cultivars as affected by humic acid.
Methods & Materials: Factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with two factors and three replications at the research field of the University of Kurdistan during 2017 growing season. The first factor was three concentrations of humic acid (0, 2, and 4 per thousand), and the second factor was five safflower cultivars (Isfahan native, Sina, Faraman, Goldasht, and Sofeh).
Results: The results showed that the highest plant height, capitol number per plant, seed number per capitol, and 1000 seed weight belonged to Faraman cultivar compared to the other cultivars. Humic acid significantly increased morphological attributes, yield components, yield, and oil content. The greatest biological yield, seed yield, and oil yield was obtained from Faraman and 4 per thousand of humic acid. The lowest values of mentioned traits belonged to the Sofeh cultivar.
Conclusion: The Faraman cultivar as affected by 4 per thousand acid humic not only produced the greatest values of seed yield and oil yield but also showed a significant response to the second level of humic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitol Number Per Plant
  • Faraman
  • Oil Seeds
  • Oil Yield
  • Sofeh