اثرات دما و اسید جیبرلیک در پیش‌رس کردن و بهبود کیفیت گل شاخه بریدنی زنبق (‘Blue Magic’ cv. Iris hollandica)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

به منظور تسریع فرآیند پیش­رسی، کوتاه کردن دوره گلخانه­ای و افزایش طول عمر گل­های شاخه بریدنی زنبق رقم بلو­مجیک، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1386 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. فاکتورها عبارت بودند از دما در سه سطح (5، 10 و 15 درجه سانتی­گراد) و اسید جیبرلیک در سه سطح (0، 300 و 600 میلی­گرم در لیتر). نتایج این بررسی نشان داد که تیمار 600 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک در دمای پنج درجه سانتی­گراد موجب تسریع در زمان جوانه­زنی و ظهور گل و افزایش طول ساقه، عمر گلجای و مواد جامد محلول گلبرگ­ها در مقایسه با سایر تیمار­ها شد. افزون بر این، میزان کلروفیل برگ­ها و مواد آنتوسیانین گلبرگ­ها در سطح600 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک به طور معنی­داری بیشتر از سایر سطوح بود. کاهش دما به پنج  درجه سانتی­گراد نیز اثر معنی­داری بر افزایش میزان مواد آنتوسیانین گلبرگ­ها داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Temperature and Gibberellic Acid on Forcing and Quality Improvement of Iris (Iris hollandica cv. ‘Blue Magic’) Cut Flowers

نویسندگان [English]

  • H Mortazavi 1
  • M Hassanpour Asil 2
چکیده [English]

In order to accelerate forcing, reduce the production period and to extend the vase life of Iris hollandica cv. ‘Blue Magic’ cut flowers, an experiment was performed in the research glasshouse of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran, in 2007. The experiment was carried out as factorial based on completely randomized design with three replications. Factors were temperature (5, 10 and 15°C) and gibberellic acid (0, 300 and 600mg/l). The concentration of 600mg/l gibberellic acid at 5°C accelerated sprourting and flower appearance and increased stem length, vase life of cut flowers and percentage of total soluble solid of petals as compared to other treatments. Furthermore, treating cut flowers with 600 mg/l gibberellic acid significantly increased the anthocyanin of petals and chlorophyll content of leaves. Also, reducing the temperature to 5ºC significantly increased  the anthocyanin of petals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gibberellic acid
  • Iris cut flowers
  • Temperature