ارزیابی تلفات روش‌های مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

      برداشت کلزا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم(دو مرحله­ای) انجام می­شود. بدین منظور از روش­های مختلفی می­توان بهره جست که از بین آن­ها برداشت با کمباین غلات همراه با دماغه متداول و دماغه مخصوص کلزا در روش مستقیم و نیز برش محصول توسط دروگر شاسی بلند و متعاقب آن برداشت محصول توسط کمباین مجهز به دماغه بردارنده در منطقه مرسوم می باشند. زمان برداشت که رطوبت محصول نیز تابعی از آن است، از عوامل موثر بر افت محصول(تلفات دانه) می­باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و مقایسه روش­های مختلف برداشت کلزا و ارائه مناسب­ترین روش برای منطقه مورد مطالعه است. بدین منظور آزمون­هایی با استفاده از سه روش برداشت و هر کدام در سه سطح رطوبتی انجام گرفت. کمباین مجهز به دماغه متداول غلات و دماغه مخصوص کلزا در رطوبت­های  9، 12 و 15درصد در برداشت مستقیم، و دروگر شاسی بلند در رطوبت­های  30، 35 و 40 درصد همراه با کمباین مجهز به دماغه بردارنده در رطوبت 11 درصد، در برداشت غیر مستقیم مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که استفاده از کمباین مجهز به دماغه مخصوص کلزا دارای سودمندی نسبی بالاتری از لحاظ عملکرد نسبت به روش­های دیگر برداشت است، در حالی که کل افت در این روش نسبت به برداشت دو مرحله­ای بیش‌تر است. کم‌ترین افت  برای برداشت مستقیم در رطوبت 12 درصد و برای برداشت غیر مستقیم در سطح رطوبت 40% دانه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Grain Loss in Dِِifferent Methods of Canola Harvesting in Khorasan Region-Iran

نویسندگان [English]

  • SH Abdollahpour
  • MR Samadi
  • SS Seidloo
  • M Valizadeh
چکیده [English]

There are two methods to be used to harvest canola crop, namely direct and indirect methods; each method having it’s own procedure. The most common procedure prefered by Iranian farmers in direct harvesting is using combine with either conventional or canola  head, while in indirect harvesting windrower is used prior to pick the rows up with grain harvester which is equipped with pickup head. The main objective of  the present study was to evaluate grain losses in above mentioned methods and proposing an appropriate method for Khorasan region. Experiments in direct harvesting included three levels of grain moisture content, namely %15, %12 and %9. In indirect harvesting, crop was cut by windrower at three levels of grain moisture content of %40, %35 and %30. Then a grain combine with pick-up head was used for picking the rows when the moisture level reduced to 11%. Results showed  that using a grain combine equipped with the canola  header, was relatively more efficient than other harvesting methods, while the total losses in this method was much higher. The lowest loss in direct and indirect methods occurred at grain moisture contents of 12 and 40% for direct and indirect harvesting, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Combine
  • Direct combining
  • Indirect harvest
  • Grain loss
دهشیری ع، 1378. زراعت کلزا. دفتر تولید برنامه­های ترویجی و انتشارات فنی، معاونت ترویج  وزارت جهاد کشاورزی.
سید­لو س‌ص، رنجبرالف و عبدی ص، 1385. ارزیابی فنی و مقایسه اقتصادی سیستم­های مختلف برداشت دانه روغنی کلزا. مجله دانش کشاورزی جلد 16، شماره3، صفحه‌های  247 تا 257.
Hobson RN and Bruce DM, 2002. Seed losses when cutting a standing crop of oilseed rape with two   types of combine harvester header. Biosystem Engineering 81(3): 281-286.
Ivancan S, 1996. Problems with the harvesting of rape. Aktualani Mehanizacije 6(9): 151-155.
Rawa T and Wierzbicki K, 1993. Effect of some factors on the rape grain losses during direct harvesting. Roczniki Naulk Roliniczych Sorie, Echnika Rolnicza 79(4): 23-32.
Szot B, Grochowicz M and Szpryngil M, 1995. Necessary adaptation of combine for rape harvesting. Zeszty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych 427: 35-39.
Thomas DL, Breve MA and Raymer PL, 1991. Influence of timing and method of harvest on yield. Jornal of Production Agriculture 4(2):  266-272.