ارزیابی آثار مؤلفه‌های سیاست‌ حمایت از تولیدکننده بر ریسک درآمد (مطالعه موردی خرما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

تاثیر سیاست‌های حمایت از تولید‌کننده بر روی ریسک درآمد تولیدکننده‌ی خرمای ایران برای سال­های 1368 تا 1385‌ مورد بررسی قرار گرفت. به بیان دیگر، هر یک از سیاست‌های حمایت از تولید‌کننده (حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده‌های کشاورزی و بیمه محصولات) به چه میزان ریسک درآمد تولیدکنندگان خرما را تغییر می‌دهد. در این پژوهش با استفاده از معیار ضریب تغییرات تعدیل‌شده (CCV) اثر مؤلفه‌های سیاست حمایتی تولیدکننده بر ریسک درآمد تولیدکننده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد تغییرات ریسک درآمد تولیدکنندگان خرما در اثر اجرای سیاست­های حمایت از قیمت بازاری و یارانه‌ی سوخت، کاهنده است درحالی که سیاست‌های یارانه به نهاده‌های کشاورزی (به جز سوخت) و بیمه باعث افزایش ریسک درآمدی شده است. در مجموع سیاست‌های حمایتی، 3/12 درصد ریسک درآمد را کاهش می‌دهد که از مجموع کاهش ریسک توسط هر یک از مولفه‌ها تاثیر بیشتری داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Effects of Producer Support Policies on Income Risk (Case Study: Date)

نویسندگان [English]

  • SS Hoseini
  • S Rezaei
چکیده [English]

The effects of producer support policies on income risk of date producers were evaluated during 1989 to 2006. It is important to know, how much producer support policies (i.e. market price support, input subsidy and insurance) would change income risk. Cuddy Coefficient of Variation (CCV) criterion was used for this purpose. Results showed that income risk is reduced through market price support and fuel subsidy policies, while input subsidy support and insurance have increased income risk. The support policies, altogether, decreased income risk by 12.3% which is significantly more than the sum of declines by each of them.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • CCV criterion
  • Date
  • Income risk
  • Producer support policies
آماده ح و دانشور کاخکی م و کوپاهی م، 1379. بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت محصولات مهم زراعی استان خراسان. علوم کشاورزی ایران، جلد 32، شماره 1، صفحه­های  147 تا 156.
حسینی س­ص و‌  بی‌نظیر ع، 1378. سیاست پیشنهادی تثبیت درآمد بخش غلات ایران، پژوهش‌ موردی مزارع گندم و جو استان خراسان. علوم کشاورزی ایران، جلد 31، شماره 1، صفحه­های 181 تا 189.
رضائی س، 1388. ارزیابی سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی (زیربخش باغبانی و خدمات عمومی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، گروه اقتصاد کشاورزی.
مطیعی ن و صدرالاشرافی م، 1377. بررسی اثر سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران، علوم کشاورزی ایران، جلد 29، شماره 2،‌ صفحه­های 435 تا 445.
نجفی ب و عزت‌آبادی م، 1379. عوامل موثر بر نوسانهای قیمت پسته و مشکلات برخاسته از آن.‌ اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره 29، صفحه­های 7 تا 29.
Cuddy JDA and Della Valle PA, 1978. Measuring the instability of time series data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 40(1): 79-85.
Hennessy DA, 1998. The production effect of agricultural income support policies under uncertainty. American Agri Econ 80: 46-57.
Hosseini SS, 1996. The Aggregate impacts of individual based income support programs for farmers. PhD. Thesis, Department of Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada.
Miranda MJ, Novak F and Lerohl M, 1994. Acreage response under Canada's Western grain stabilization program. American Agri Econ 76: 270-276.
Mullen K, 2001. The risk reduction effects of US direct Government payment on production and welfare, Master of Science Thesis, CornellUniversity.
OECD 2002 a. Risk effects of PSE crop measures, Paris.
OECD 2002 b. Methodology for the measurement of support use in policy evaluation.
Spriggs J, Taylor JS, Hosseini SS, McLennan H and Niekamp D, 1995. Aggregate impacts of a value – added income stabilization account. Final report submitted to the Suskatchewan Agriculture Development Fund.
Taylor JS and Spriggs J, 1994. The value of whole – farm individual income stabilization account program to straight grain farms. Final report to the Suskatchewan Agriculture Development Fund.