ارزش‌گذاری آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل هدانیک ( با رویکرد قیمت زمین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

     آب به عنوان یک نهاده تولیدی، همانند سایر نهاده­های تولیدی دارای تقاضا و در نتیجه ارزش است. متقاضیان این منبع حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارزش محصول تولیدی، اقدام به خرید آب می کنند. هدف این مطالعه تعیین ارزش آب آبیاری و بررسی تاثیر ارزش آب بر ارزش زمین­های کشاورزی در شهرستان میبد می­باشد. برای به دست آوردن قیمت بازاری آب جهت آبیاری در بخش کشاورزی می­توان از تجزیه و تحلیل روش قیمت­گذاری بر اساس اصل لذت گرایی (مدل هدانیک) در فروش زمین­های کشاورزی استفاده کرد. زمانی از این روش استفاده می­شود که قیمت هر واحد آب به صورت مجزا در بازار مشخص نباشد. بنابراین با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای  و تکمیل93 پرسش­نامه در سال 86-1385 به تعیین ارزش آب و زمین در منطقه مورد نظر اقدام گردید. نتایج نشان می دهند که نوع چشمه، تأثیری بر ارزش زمین و یا آب ندارد. زمین های مختلف بر اساس نوع و کیفیت­شان دارای ارزش­های متفاوتی هستند و هم­چنین ارزش آب نیز مربوط به کیفیت خاک بوده و در خاک­های با کیفیت بالاتر ارزش آب نیز بیش­تر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Groundwater Valuation by Hedonic Model Land Price Approach))

نویسندگان [English]

  • MR Zare Mehrjerdi
  • M Ziaabadi
چکیده [English]

Water as a production input, like other inputs has demand and thereby price. The applicants of this important source buy water with considering the kind of its consumption and the values of its output. The aim of this paper is to determine the value of groundwater irrigation water and study the influence of water values on agricultural lands values in Meybod County, Iran. To find the market price of irrigation water in agricultural sector the Hedonic price analysis on agricultural lands sales was used. This method is used when the unit price of water is not distinguishable in market place. Therefore, the cluster  sampling method is used, some 93 questionnaires were completed for determining  the values of water and land in 2006-2007. The results show that the Spring kind of water source has not influence on water and land values. On the bases of kinds and qualities, different lands take different values, also water value is related to the soil quality and water value is higher in soils with highest quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedonic Model
  • Land
  • Valuation
  • Water
باقری م، 1376.  عوامل موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing . مجموعه مقالات همایش شناخت استعدادهای بازرگانی و اقتصادی استان مازندران، دانشگاه مازندران، صفحه­های 577 تا 589.
جعفری، م و ف سرمدیان، 1382، مبانی خاک­شناسی و رده بندی خاک، انتشارت دانشگاه تهران.
دهقانیان س و ن شاهنوشی، 1373. برآورد تابع تقاضای تجویزی آب و تعیین الگوی کشت بر اساس قیمت سایه­ای آب. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 8،  شماره 2، صفحه­های  97 تا 109.
سلطانی غ و م زیبایی، 1375. نرخ گذاری آب کشاورزی. مجله آب و توسعه، ویژه نخستین گردهمایی علمی کاربردی اقتصاد آب، شماره 14، صفحه­های 12 تا  21.
فرخ ب، 1375. قیمت­گذاری بر مبنای هزینه نهایی. مجله آب و توسعه، شماره یک، صفحه­های 22 تا 32.
عزیزی ج، 1380. پایداری آب کشاورزی. ‌اقتصاد کشاورزی و توسعه،‌ سال نهم، شماره 36، صفحه­های 153 تا 160.
Akinola JA, 1986.  Irrigation water charge practices in Nigeria, Report on the expect  consultation on irrigation water charges. FAO, Rome. Italy.
Ashenfelter O and Storchmann K, 2006. Using a hedonic model of solar radiation to assess the economic effect of climate change: The case of morsel valley vineyards. National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts  Avenue. Cambridge, Working  Paper 12380.
Ekin Birol K and Koundouri P, 2006. Using economic valuation techniques to inform water resources management: A survey and critical appraisal of available techniques and an application. Science of the Total Environment 365: 105-122.
Fontes Mauricio PF,  Fontes Rosa MO and Carneiro Patricio  AS, 2009. Land suitability, water balance and agricultural technology as a geographic- technological index to support regional planning and economic studies. Land Use Policy 26: 589-598.
Gardner BD, Madhi Y, Partovi S, Hendizadeh  M and Saghatoleslami M, 1974. Pricing irrigation water in Iran. Water Resources Research 10(6): 1080-1085.
Gayatri A and Edward B, 2000. Valuing groundwater recharge through agricultural production in the Hadejia- Ngura wetlands in northern  Nigeria. Agricultural Economics 22: 247-259.
John F and Gregory M, 1999. Estimating irrigation water value using hedonic price analysis: A case study in MalheurCounty, Land Economics 75)3(: 440-452.
Joan­poor P, Keri L and Paul Robert W, 2007. Exploring the hedonic value of ambient water quality: A local watershed- based study. Ecological Economics 60: 797-806.
Koundouri PH and Pashardes, P, 2001. Hedonic price analysis and selectivity bias: water salinity and demand for land. Department  of Economics University of Cyprus.
Lahiri K and Egy, D, 1981. Joint estimation and testing for functional form and heteroskedasticity. Journal of Econometrics 15: 299-307.
Moore G and Michael R, 1999. Estimating irrigator ability to pay for reclamation water. Land Economics 75: 562-578.
Moran D and Dann S, 2008. The economic value of water use: Implications for implementing the water framework directive in Scotland. Journal of Environmental Management 87: 484-496.
Palmquist RB, 1991. Hedonic methods in measuring the demand for environmental quality. Elsevier Science Publishers.
Teerink JR and Nakashima M, 1993. Water allocation, rights and pricing: Examples from Japan and the United States, World Bank Technical Paper  No. 198.