ارزیابی عملکرد دستگاه اندازه‌گیر جریان پیوسته جرمی برای ماشین‌های برداشت محصولات غده‌ای جهت کاربرد در کشاورزی دقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

     این‌ تحقیق‌ بر‌اساس توسعه‌ روند انتخاب‌، طراحی، اتصال، آزمایش‌ و ارزیابی‌ سامانه­های اندازه­گیری جریان‌ پیوسته جرمی‌ به منظور برداشت‌ محصولات‌ غده‌­ای ‌)سیب‌ زمینی‌ وچغندرقند( پایه‌ گذاری‌ شده است.  برای‌ دست­یابی‌ به‌ سامانه  اندازه­گیر جریان پیوسته جرمی دقیق‌ و پایدار‌ بر اساس طول‌ موثر تسمه‌ نقاله تغذیه‌ در ارتباط با روش­های‌ تغذیه محصول غده­ای‌ درآزمایشگاه‌ ومزرعه،‌ بررسی و ارزیابی­های ‌لازم‌ صورت گرفت .آزمون­ها‌ بر اساس‌ ارزیابی‌ سامانه­های اندازه‌­گیر جریان پیوسته جرمی‌ غده­ها در تسمه‌ نقاله‌ با استفاده‌ از نمونه‌ آزمایشگاهی‌ و کمباین برداشت سیب زمینی انجام‌ شد‌ .دو  سامانه اندازه‌­گیر جرمی‌ مورد ارزیابی‌ عبارتند بودند از: 1- مبدل­های‌ یکسر درگیر متصل‌ به‌ مکانیزم‌ تسمه‌ نقاله‌ و 2-  بارسنج نگهدارنده‌ وزن‌ کل‌ نقاله‌ تغذیه‌ و محصول‌ .نتایج‌‌ آزمون­های آزمایشگاهی‌ نشان‌ داد که‌ سامانه ‌ مبدل‌ یکسر درگیر استاندارد و بارسنج دارای‌ کوچک­ترین‌ انحراف معیار از متوسط خطای آزمایشی‌ با مقادیری‌ به‌ ترتیب‌ مساوی 54/0 و 84/0 کیلوگرم بودند. در استفاده از مبدل­های یکسر درگیر استاندارد زمانی که به دو عدد غلتک هرزگرد در تسمه نقاله متصل بودند، کوچک­ترین انحراف معیار از متوسط خطای ازمایشی حاصل گردید. آزمایش­ها‌ در آزمایشگاه‌ و مزرعه‌  به منظور دستیابی‌ به‌ اثر شیب‌ تسمه‌ نقاله‌ و ارتعاشات‌ انتقالی‌ از تراکتور به ماشین برداشت روی‌ سامانه­های اندازه‌­گیر‌ی جرم‌ محصول‌ برنامه‌­ریزی‌ و انجام گردید. مطالعات‌ مزرعه‌­ای‌ برای‌ آزمایش‌ و ارزیابی‌ سامانه مبدل یک سر درگیر متصل‌‌ به‌ چرخ هرزگرد 50 میلی­متر (قطر استاندار هرزگرد کمباین) و 125 میلی­متر روی‌ ماشین‌ برداشت‌ سیب‌­زمینی زارعین انجام شد. نتایج آزمایش­ها‌ نشان‌ داد که‌ دقیق‌­ترین‌ عملکرد سامانه اندازه‌­گیری زمانی‌ بود‌ که‌ از چرخ­های‌ هرزگرد به‌ قطر 125 میلی­متر استفاده‌ گردید و انحراف معیار متوسط خطای آزمایشی عملکرد‌ نمونه‌ برابر با  98/0 کیلوگرم برآورد شد. نتایج  ارزیابی‌ سامانه بارسنج با استفاده‌ از ماشین‌ برداشت‌ سیب‌­زمینی‌ نشان‌ داد که‌ رابطه‌ خطی‌ خوبی‌ بین‌ جرم‌ اندازه‌­گیری‌ شده‌ و توزین‌­شده ‌نمونه­های‌ سیب‌­زمینی‌ وجود دارد. انحراف معیار متوسط خطای آزمایشی 34/0 کیلوگرم به دست آمد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Mass Flow Rate Measurement System for Root Crop Harvesting to Precision Farming Application

نویسندگان [English]

  • MR Mostofi Sarkari 1
  • S Minaei 2
چکیده [English]

This project was established to develop a procedure for the selection, design, installation, test and evaluation of mass-flow rate measurement systems for root crop (potatoes and sugar beet) harvesting. To assess consistency and precision of the weighing systems incorporated with crop feed arrangements, laboratory and field studies were conducted. Studies were conducted to evaluate conveyor belt weighing systems using an experimental apparatus and commercial potato harvester. Two weighing systems were evaluated: (a) cantilever transducers fitted to the conveyor belt mechanism and (b) a load cell system supporting the total weight of the conveyor and crop. The results of laboratory studies with sugar beet/potatoes showed that the standard cantilever transducers and the load cell supporting systems gave the smallest percentage of standard deviation from the mean experimental error, with values equal to 0.54 and 0.84 kg, respectively. Experiments were conducted in the laboratory and field to assess the effects of belt inclination and extraneous vibration, transferred from the tractor to the harvester, on the measurements of crop mass. The results of field studies with potatoes using the cantilever transducers showed that the most accurate system performance was when using the 125 mm idler wheels with standard deviation of the mean experimental error of the sample yield equal to 0.98 kg. The results of barn field studies with potatoes using the load cell system showed that there was a good linear relationship between the indicated and weighed mass of the potato samples with standard deviation of the mean experimental error equal to 0.34 kg. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous weighing system
  • Harvesting
  • Mass flow measurement
  • Potatoes
  • Precision farming
  • Sugar beet
Auernhammer H and Demmel M, 1999. Local yield measurement in a potato harvester and overall yield patterns in a cereal-potato crop rotation. ASAE/CSAE-SCGR Annual International Meeting, Toronto, Canada.
BorgeltSC and Sudduth KA, 1992. Grain flow monitoring for in-field yield mapping. ASAE International Summer Meeting, Charlotte, North Carolina, June 21-24.
Campbell RH, Rawlins SL and Han S, 1994. Monitoring methods for potato yield mapping. ASAE Paper, No. 94-1584, ASAE, St. Joseph, MI.
Earl R, Wheeler PN, Blackmore BS and Godwin RJ, 1996. Precision farming-the management of variability. Landwards, Winter.
Fisher S, Jaggarad K and Stafford J, 1997. Precision farming for sugar beet. Beet Review, Vol. 65 No. 4.
Godwin RJ and Wheeler PN, 1997. Yield mapping by mass accumulation rate. ASAE Paper No. 97-1061, ASAE, St. Joseph, MI.
Godwin RJ, Wheeler PN, O’Dogherty MJ, Watt CD and Richards T, 1999. Cumulative mass determination for yield maps of non-grain crops. Computers and Electronics in Agriculture 23: 85-101.
Hall T L, Backer L F, Hofman V and Smith L J, 1997(a). Monitoring sugar beet yield on a harvester. ASAE Paper No. 97-3139, ASAE, St. Joseph, MI.
Hall T L, Backer L F, Hofman V L and Smith L J, 1997(b). Evaluation of sugar beet yield-sensing systems operating concurrently on a harvester. Department of Agricultural and Biosystems Engineering, North Dakota State University, Fargo, North Dakota.
Hofman VL, Panigrahi S, Gregor BL Walter JD, 1995. In-field yield monitoring of sugar beets. ASAE Paper No 952114, Warrendale, PA.
Mostofi Sarkari MR, 2000. Mass flow rate measurement system for root crop harvesting. PhD Dissertation, Cranfield University- Silsoe- Bedfordshire-MK45 4DT.
Mostofi Sarkari MR, Godwin RG and O'Dogherty MJ, 2006. Performance evaluation of a  continuous mass flow rate measurement system for root crop harvesting- World Congress, Bonn/Germany, Sep. 2006.
Mostofi Sarkari MR, Godwin RG, O'Dogherty MJ and Minaei S, 2007. Investigation on performance of a continuous mass flow rate measurement system for potato harvesting- agricultural engineering international: the CIGR E-Journal. Manuscript PM 06 031. Vol. IX. May 2007.
Mostofi Sarkari MR and Minaei S, 2009. Mass flow rate measurement system performance. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 11: 259-274
Panneton B and St-Laurent G, 1999. Performance of yield monitors for root crops. ASAE/CSAE Annual International Meeting, Toronto, Paper No. DN/C/379/1016.
Perez-Munoz F and Colvin TS, 1994. Continuous grain yield monitoring. ASAE International Summer Meeting, Hyatt Regency Crown Centre, Kansas City, MO.
Rawlins SL, Campbell GS, Campbell RH and Hess JR, 1994. Yield mapping of potato. Report of US Department of Energy, Idaho Field Office Contract DE-AC07-76IDO1570. Pullman, WA: Department of Crops and Soil Science, WashingtonStateUniversity.
Rawlins SL, Campbell GS, Campbell RH and Hess JR, 1995. Yield mapping of potato. Proceedings of site-specific management for agricultural systems, Minneapolis, MN.
Walter JD, Backer LF, Hofman VL and Scherer TF, 1996. Sugar beet yield monitoring for site specific farming. ASAE paper No. 96-1022, ASAE, St. Joseph, MI.