اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی (نیتروژنه و فسفره) و زیستی نیتروکسین (حاوی آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و باکتری حل‌کننده‌ی فسفات از جنس سودوموناس) و فسفات بارور‌2 (حاوی 2سویه باکتری 5 p و باکتری 13p) بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین، آزمایشی در سال 90-1389 در مزرعه‌ی تحقیقاتی مرکز آموزش گچساران، به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی آزمایش به صورت فاکتوریل از دو فاکتور کود شیمیایی نیتروژنه با سه سطح 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره و کود زیستی نیتروکسین در دو سطح تلقیح (یک لیتر در هکتار) و عدم تلقیح بود و کرت‌های فرعی شامل چهار ترکیب فسفره به ترتیب 75 و 150 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل، 75 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل به همراه 100 گرم در هکتار فسفات بارور 2 و کاربرد 100 گرم در هکتار فسفات بارور2 بدون کاربرد کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل بود. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن همه‌ی سطوح کودی نیتروژنه و فسفره، بیشترین مقدار کلروفیل a در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن شیمیایی و 75 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل با کاربرد کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات بارور2 و بیشترین مقدار کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید و پروتئین برگ و بذر در تیمار 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 75 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار با کاربرد کود زیستی نیتروکسین و فسفات بارور2 مشاهده شد. بیشترین مقادیر فسفر و پتاسیم موجود در برگ و دانه نیز به سطح کودی 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه کود زیستی نیتروکسین و فسفات بارور2 تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen and Phosphorus Chemical and Biological Fertilizers on Grain Yield and Qualitative Traits of Sweet Corn

نویسندگان [English]

  • M Maleki Narg
  • HR Balouchi
  • H Farajee
  • AR Yadavi
چکیده [English]

In order to evaluation of chemical fertilizers (nitrogen and phosphorus) and Nitroxin biofertilizer (containing Azospirillum, Azotobacter and phosphate solubilizing bacteria from Pseudomonas genus) and Phosphate Barvar2 (containing 2 strains of bacteria, p5 and bacteria p13) application on grain yield and some qualitative traits of sweet corn, an experiment was conducted as factorial split base on randomized complete block design with three replications at research farm of Gachsaran Agricultural Education Center in 2010-11. The main factor was included two factor of chemical fertilizers nitrogen (3, 50, 100 and 150 kg/ha) and Nitroxin biofertilizer (with one lit/ha application and without application of Nitroxin biofertilizer) and second factor was included four phosphorus compound (75, 150 kg/ha triple super phosphate, 75 kg/ha triple super phosphate with 100 g/ha phosphate Barvar2 and 100 g/ha phosphate Barvar2 without chemical fertilizer. Results showed the most of chlorophyll a in 100 kg/ha nitrogen chemical fertilizer and 75 kg/ha phosphorus chemical fertilizer with application Nitroxin and phosphate barvar2 biofertilizers treatment and the most of chlorophyll b and total chlorophyll contents, carotenoids and protein content in leaf and grain in the treatment of 150 kg/ha nitrogen and 75 kg/ha phosphorus chemical fertilizer with phosphate Barvar2 and Nitroxin biofertilizer application. The most of grain and leaf phosphorus and potassium contents was obtained with application of 150 kg/ha nitrogen and 100 g/ha of phosphate Barvar2 and Nitroxin biofertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Nitroxin
  • Phosphate Solubilizing Bacteria
  • Photosynthetic pigments
امامی ع، 1375. روش‌های تجزیه‌ی برگ. جلد اول، نشریه‌ی فنی شماره‌ی 982، مؤسسه‌ی تحقیقات خاک و آب تهران.
ایران‌نژاد ح و  شهبازیان ن، 1381. زراعت غلات، جلد دوم، انتشارات کارند.
بیاری ا، غلامی ا و اسدی‌رحمانی ه، 1390. مطالعه‌ی تأثیر سویه‌های مختلف باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت. نشریه‌ی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره‌ی 25(1). صفحه‌های1 تا 10.
توحیدی‌مقدم ح ر، قوشچی ف، ذاکری ا و هادی ح، 1387. بررسی کارایی باکتری آزوسپریلیوم، ازتوباکتر به همراه کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه‌ای. فصلنامه‌ی دانش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره‌ی 3. صفحه‌های 1 تا 7.
حسن زاده ا، مظاهری د، چایی چی م ر و خاوازی ک، 1386. کارایی مصرف باکتری­های تسهیل کننده جذب فسفر و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزا عملکرد جو. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره‌ی 77. صفحه‌های 111 تا 118.
فلاح س، قلاوند ا و خواجه‌پور م، 1385. اثر مخلوط کود دامی با خاک و مخلوط آنها با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در خرم آباد. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره‌ی 40. صفحه‌های 123 تا 242.
ملکوتی م و  همایی م، 1383. حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک. مشکلات و راه حل‌ها، چاپ دوم، انتشارات تربیت مدرس، تهران، 320 صفحه.
میرشکاری ب، باصر س و جوانشیر ع، 1388. تأثیر کود زیستی نیتراژین و سطوح مختلف کود اوره بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد بیولوژیک ذرت هیبرید 704 در مناطق نیمه خشک سرد. یافته‌های نوین کشاورزی، سال سوم،  شماره‌ی 4. صفحه‌‌های 411 - 402.
هاشمی دزفولی س ا، عالمی سعید خ، سیادت س و  کمیلی ع، 1380. اثر تاریخ کاشت بر پتانسیل عملکرد دو رقم ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی خوزستان. مجله‌ی علوم کشاورزی ایران، شماره‌ی 32. صفحه‌های 681 تا 689.
Arnon DI, 1949. Copper enzyme in isolated chloroplast and poly phenol oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiology 24(1): 15-29.
Barker WB and Sowyer JE, 2005. Nitrogen application to soybean at early reproductive development. Agronomy Journal, 97: 615-619.
Biswas JC, Ladha JK, Dazzo FB, Yanni YG and Rolfe BG, 2000. Rhizobial inoculation influences seedling vigor and yield of rice. Agronomy Journal, 92:880-886.
Chandrasekar BR, Ambrose G and Jayabalan N, 2005. Influence of biofertilizers and nitrogen source level on the growth and yield of Echinochloa frumentacea (Roxb) Link. Journal of Agricultural Technology 1(2): 223-234.
Colomb B, Kinivy R and Debaeke PH, 2000. Effect of soil phosphorus on leaf development and senescence dynamics of field - grown maize. Agronomy Journal 25: 428- 443.
Cox WJ and Cherney DJR, 2001. Row spacing, plant density and nitrogen effects on corn silage. Agronomy Journal 93: 597-602.
Jat BL and Shaktawat MS, 2003. Effect of residual phosphorus, sulphur and biofertilizers on productivity, economics and nutrient content of pearl millet (Pennisetum glaucum L.) in fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)-pearl millet Cropping sequence. Indian Journal of Agricultural Sciences 73(3): 134-137.
Jones JR, Wolf JB and Mkks HA, 1991. Plant analysis: A practical sampling, preparation, analysis and interpretation guide. Micro and Macro publishing Inc. Athens, Georgia.
Kar M and Mishra D, 1976. Catalase, peroxidase and poly phenol xidase activities during rice leaf senescence. Plant Physiology 57: 315-319.
Lichtenthaler HK, 1968. Photooxidation in isolated chloroplast. I. Kinetics and stochiometry of fatty acid peroxidation. Arch Biochem Biophysiology 125: 189-198.
Liu X, and Huang B, 2000. Heat stress injury in relation to membrane lipid peroxidation in creeping. Crop Sciences 40: 503-510.
Medina A and Probanza A, 2003. Interactions of arbuscular-mycorrhizal fungi and Bacillus strains and their effects on plant growth, microbial rhizosphere activity (thymidine and leucineincorporation) and fungal biomass (ergosterol and chitin). Applied Soil Ecology 22: 15–28.
Narula N, Kumar V, Behl RK, Deubel A, Gransee A and Merbach W, 2000. Effect of p-solubilizing azotobacter chroococcum on n, p and k uptake in p-responsive wheat genotypes grown under greenhouse conditions. Journal Plant Nutrient 163: 393-398.
Orhan E, Estiken A, Ercisli S, Turan M and Sahin F, 2006. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrient contents in organically growing raspbebery. Scientia Horticultuare 111: 38-43.
Periera Filo IJ, Cruz AC and Gama EE, 1998. Baby corn: Effect of plant density and cultivar and on yield some characteristics of plant pesquisa Em and emento centro Nacinal de pesquisa de Mileo Sorgo. Pp 6-23.
Scharf PC, Brouder SM and Hoef RG, 2006. Chlorophyll meter reading can predict nitrogen need and yield response of corn in the north- central USA. Agronomy Journal 95: 655-665.
Sharma AK, 2002. Biofertilizers for sustainable Agriculture, Jodhpur, Agrobios. 407p.
Vessey JK, 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. Plant and Soil 255: 271-586.
Violent HGM and Portugal VO, 2007. Alternation of tomato fruit quality by root inoculation with plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): Bacillus subtilis BEB-13bs. Scientia Horticulture 113: 103-106.
Yasari E, Patwardhan AM, 2007. Effects of Aztobacter and Azospirillum inoculations and chemical fertilizers on growth and productivity of Canola .Asian Journal Plant Sciences 6(1):77-82.
Zahir AZ, Arshad M and Frankerberger WF, 2004. Plant growth promoting rhizobacteria. Applications and perspectives in agriculture. Advances in Agronomy 81: 97-168
Zaied KA, Abd El-Hady AH, Afify Aida H and Nassef MA, 2003. Yield and nitrogen assimilation of winter wheat inoculated with new recombinant inoculants of rhizobacteria. Pakistan Journal of Biological Sciences 6 (4): 344-358.
Zebarth BJ, Shard RW and Howblin J, 2001. Influence of rate and timing of nitrogen fertilization application on yield and quality of hard red. Winter Wheat Plant Science 72: 13-19.