بررسی کارایی زیست‌محیطی و فنی در تولید انگور شهرستان بیجار با رویکرد نهاده‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست - اقتصاد کشاورزی- دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی کارایی فنی و کارایی زیست‌محیطی در تولید انگور شهرستان بیجار می‌باشد.
در این تحقیق به منظور بررسی کارایی فنی و کارایی زیست‌محیطی از روش تابع مرزی تصادفی (SFA) با رویکرد نهاده‌محور استفاده شده است. در مطالعه‌ی حاضر برای ارزیابی کارایی زیست‌محیطی، نهاده‌های کود شیمیایی، سم و گوگرد به عنوان نهاده‌های زیانبار در نظر گرفته شده است. داده‌های این تحقیق از 170 باغ انگور این شهرستان در سال 1397 بدست آمده است.
میانگین کارایی فنی با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی (SFA) با فرم ترانسلوگ، 70 درصد به دست آمد که نشان می‌دهد واحدهای مورد مطالعه تا 30 درصد می‌توانند کارایی خود را افزایش دهند. حداقل و حداکثر میزان کارایی فنی به ترتیب 26 و 93 درصد به دست آمد که بیانگر شکاف زیاد (67 درصدی) بین کارایی واحد‌های مورد مطالعه می‌باشد. پایین‌ترین و بالاترین کارایی زیست‌محیطی به دست آمده به ترتیب برابر با 49 و 99 درصد و میانگین آن برابر با 92 است.
بر اساس نتایج حاصل می‌توان گفت که به طور متوسط امکان افزایش 8 درصدی در کارایی زیست‌محیطی باغات انگور این منطقه وجود دارد. با توجه به بالا بودن میانگین کارایی زیست‌محیطی، این نتیجه به دست می‌آید که بیشتر تولید‌کنندگان انگور در مصرف کودها و سموم شیمیایی ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر گرفته‌اند لذا تشویق و معرفی باغدارانی که بیشترین میزان کارایی را داشته اند میتواند نقش مثبتی در جهت استفاده صحیح از منابع و کاهش الودگی های زیست محیطی که منجر به توسعه پایدار کشاورزی در منطقه بشود، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating environmental and technical efficiency in grape production in Bijar County with input-oriented approach

نویسندگان [English]

  • zakiyeh davodniya 1
  • sedigheh hashemibonab 2
  • morteza molaei 1
1 department of agricultural economics , agriculture faculty, urmia university
2 agricultural economics,agriculture faculty, urmia university
چکیده [English]

Background and Objective: The purpose of this study is to estimate the environmental and technical efficiency of grape production in Bijar County.
Materials and Methods: In this research, stochastic Frontier Analysis (SFA) method used to estimate input-oriented technical and environmental efficiency. Chemical fertilizer, pesticides and sulfur inputs were considered as environmentally detrimental inputs for estimating environmental efficiency. data were collected from 170 grape orchards at year 2018.
Results: The average technical efficiency (70%), shows that orchards under consideration can increase their efficiency up to 30%. The minimum and maximum technical efficiencies were 26% and 93%, respectively, which indicates a large gap (67%) between the efficiencies. While the average environmental efficiency is 92%, the lowest and highest efficiencies are 49% and 99%, respectively.
Conclusion: Based on the results, it is possible to increase environmental efficiency on average by 8%. Due to the high average environmental efficiency of this grape orchards, it is concluded that environmental impacts of detrimental inputs were considered when using fertilizers and pesticides. So, encouraging these grape producers and introducing them to other producers can play a positive role in sustainable development in this county.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grape
  • Stochastic Frontier Analysis
  • Bijar county
  • Environmental efficiency
  • Technical efficiency
Anonymous. 2018. Plant production, horticultural unit. Agricultural Jihad Management of Bijar county. (In Persian).
Bakhshi k. 2012. Environmental and technical efficiency Analysis in bitter gourd production, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 49(4): 583-588.
Battese GE, and Corra GS. 1997. Estimation of a Production Frontier Model: With Application to the Pastoral Zone of Eastern Australia. Journal of Agricultural Economics, 21: 169-179.
Bravo-Ureta B. E. and Rieger, L. 1991. Dairy Farm Efficiency Measurement Using Stochastic Frontiers and Neoclassical Duality, American Journal of Agricultural Economics, 73: 28-421.
Coelli T. J. 1995. Recent developments in frontier modeling and efficiency measurement, Australian Journal of Agricultural Economics, 39(3):219-245.
Dashti GH, Mohammadpour Z, and Ghahremanzadeh M. 2020. Evaluating the relationship between economic efficiency and environmental efficiency in Iran's agricultural sector. Agricultural Science and Sustainable Production, 30(4):199-211. (In Persian).
Deng L, Chen L, Zhao J and Wang R. 2021. Comparative analysis on environmental and economic performance of agricultural cooperatives and smallholder farmers: The case of grape production in Hebei, China. Plos one, 16(1): e0245981.
Farrell M.J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency. Journal of Royal Statistics Society, 120 (A): 253–281.
Hasanpour B. 2002. Analysis Of Production Economics of Grape: An Evaluation of Grape Producers Technical Efficiency in Kohkiluyehva Boirahmad Province. Agricultural Economics and Development,10 (2 (38)), 83-112. (In Persian).
Jafarniya M and Esmaeili A. 2013. Application of environmental effects in technical efficiency analysis Case study: Fattening units in Shiraz. Agricultural Economics Research, 5(18): 151-164. (In Persian).
Kalantari Kh and Shabanali Fami H. 2008. Economics of Agricultural Development. (In Persian).
Khan A, Huda F. A and Alam A. 2010. Farm household technical efficiency: A study on rice producers in selected areas of Jamalpur District in Bangladesh. European Journal of Social Sciences, 14(2): 262-271.
Management of Agricultural jihad of Bijar county, 2018.
Mohseni P, Borghei AM and Khanali M. 2018. Coupled life cycle assessment and data envelopment analysis for mitigation of environmental impacts and enhancement of energy efficiency in grape production. Journal of Cleaner Production, 197: 937-947.
Molaei M and Sani F. 2015. Investigating technical efficiency and environmental efficiency of Sarab dairy farms (data envelopment analysis approach). Animal Science Research (Agricultural Science), 25(4): 141-155. (In Persian).
Molaei M, Hesari Shermeh N and Javanbakht O. 2018. Investigating input-based ecological efficiency of agricultural products (Case study: Environmental efficiency of rice production). Agricultural Economics, 11(2): 157-172. (In Persian).
Musaei M, Mehregan N and Ranjbar Daghiyan R. 2010. Investigation of technical efficiency and return to scale by stochastic boundary function method (Case study: Welfare Bank branches). Quarterly Journal of Economic Research and Policy, 18(56): 27-52. (In Persian).
Rasouli A .2006. Determining of Grape Producers Technical Efficiency and Effective Factors on it in Gazvin Province. Agroecology Journal (Journal of New Agricultural Science), 1(2): 23-29.
Reinhard S, Lovell С.А.K. and Thijssen G. 2000. Environmental Efficiency with Multiple Environmentally Detrimental Variables; Estimated with SFA and DEA. European Journal of Operational Research, 121(2): 287-303.
Riera FS and Brümmer B. 2022. Environmental efficiency of wine grape production in Mendoza, Argentina. Agricultural Water Management, 262: 107376.
Roselli L, Casieri A, De Gennaro BC, Sardaro R and Russo G. 2020. Environmental and economic sustainability of table grape production in Italy. Sustainability, 12(9): 3670.
Sardarshahraki A, Ali Ahmadi N, and Liani Q.2019. Evaluation of efficiency and productivity of Grapevine Gardens in Sistan region. Journal of Agricultural Economics and Development Research, 50(1): 45-63.
Seifi A, Salimifar M and Fanoudi H. 2013. Measuring Environmental Efficiency: A Case Study of Thermal Power Plants in South Khorasan, Razavi and North Khorasan Provinces. Iranian Energy Economics Quarterly, 2(7): 17-41. (In Persian).
Song M, Peng J, Wang J and Dong L. 2016. Better resource management: An improved resource and environmental efficiency evaluation approach that considers undesirable outputs. Resources, conservation and Recycling. No. of pages 9. 1-9.
Wu J, Li M, Zhu Q, Zhou Z and Liang L. 2019. Energy and environmental efficiency measurement of China's industrial sectors: A DEA model with non-homogeneous inputs and outputs. Energy Economics, 78: 468-480.
Zhang B, Bi j, Fan Z, Yunn Z and De j. 2008. Eco- efficiency analysis of industrial system in china: a data envelopment analysis approach. ECO 1, Economy, 68: 306-316.