بررسی ژنوتیپ‌های امیدبخش سیب‌زمینی از نظر مقاومت به تنش خشکی در اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

اهداف: خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی در بوم نظام‌های زراعی است. مطالعه به منظور گزینش ژنوتیپ‌های متحمل سیب‌زمینی به تنش خشکی انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به روش بلوک‌های خرد شده نواری در سه تکرار طی دو سال زراعی در اردبیل اجرا شد. دو سطح آبیاری بدون تنش و تنش به ‌عنوان فاکتور عمودی و 20 ژنوتیپ سیب‌زمینی به‌عنوان فاکتور افقی مقایسه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کلیه صفات اندازه‌گیری شده تحت اثر تیمار‌های تنش و ژنوتیپ‌ها قرار گرفت. تحت تیمار تنش ژنوتیپ‌ 905675 بیش‌ترین عملکرد غده و وزن غده در بوته را به خود اختصاص داد. کم‌ترین مقدار عملکرد غده و وزن غده در بوته از رقم مارفونا به‌دست آمد. به‌علاوه با اعمال تنش، فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی افزایش نشان دادند. بیش‌ترین میزان قند احیاکننده با 122 درصد، ویتامین ث با 63 درصد، پرولین با 106 درصد و فعالیت آنزیم کاتالاز با 249 درصد افزایش نسبت به شرایط بدون تنش در ژنوتیپ 905675 مشاهده شد. بیش‌ترین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و پلی‌فنل‌اکسیداز به ترتیب با 214 و 42 درصد افزایش متعلق به ژنوتیپ 901375 بود.

نتیجه‌گیری: در کل با در نظر گرفتن میزان تغییرات عملکرد غده، وزن غده در بوته و افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی، ژنوتیپ‌های 905675، 901575 و 901375 به‌ترتیب به‌عنوان ژنوتیپ‌های متحمل و دارای پتانسیل عملکرد بالا در هر دو شرایط تنش و عدم تنش انتخاب شدند و ارقام میلوا، جلی و مارفونا به‌عنوان ارقام حساس قابل معرفی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of promising potato genotypes in terms of resistance to drought stress in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Hamzehpour 1
  • Ahmad Tobeh 2
  • Davood Hassanpanah 3
  • salim farzaneh 4
1 Ph.D. student, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Agricultural and Natural Resources Research Centre of Ardabil, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebil, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Drought is one of the most important environmental stresses in the ecosystem of crops. In order to select potato tolerant genotypes to drought stress.
Materials and Methods: This experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with the method of strip chopped blocks in three replications during the two cropping years was performed in Ardabil region. Two levels of non-stress and stress irrigation were compared as vertical factor and 20 potato genotypes were compared as horizontal factor.
Results: The results showed that all measured traits were affected by stress treatments. Under stress treatment, genotype 905675 had the highest tuber yield and tuber weight per plant. The lowest tuber yield and tuber weight per plant were obtained from Marfona cultivar. In addition, with the application of stress, the activity of enzymatic and non-enzymatic antioxidants increased. The highest amount of reducing sugar with 122%, vitamin C with 63%, proline with 106% The percentage of catalase enzyme with 249% increase compared to non-stress conditions was observed in genotype 905675. The highest activity of superoxide dismutase and polyphenol oxidase with 214 and 42% increase belonged to genotype 901375, respectively.
Conclusion: In general, considering the amount of changes in tuber yield, tuber weight per plant, increasing the activity of enzymatic and non-enzymatic antioxidants, genotypes 905675, 901575 and 901375 were selected as tolerant and high yield potential genotypes in both stress and non-stress conditions, respectively, and Milva, Jelly and Marfona cultivars can be introduced as susceptible cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Cut off irrigation
  • Proline
  • Reducing sugar
  • Tuber yield
  • Vitamin C
Abdoli Nasab M and Mohammadi Sedaran Z. 2021. Effect of drought tension application on the germination, physiological and biochemical characteristics of rapeseed cultivars (Brassica napus L.). Crop Physiology Journal, 12(48): 81-96. (In Persian).Application of superabsorbent on some photosynthetic and physiological traits of wheat under drought stress
Ahmadi K and Omidi H. 2019. Evaluation of morphological characteristics, yield components and catalase enzymes activity of Lallemantia royleana Benth, Under drought stress. Agro Ecology, 11(2): 757-774. (In Persian).
Aliche EB, Theeuwen TP, Oortwijn M, Visser RG and van der Linden CG. 2020. Carbon partitioning mechanisms in POTATO under drought stress. Plant Physiology and Biochemistry, 146: 211-21. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2019.11.019.
Altamas Arefin MD, Rashedur Rahman MDM, Atikur Rahman A N and Mominul Islam AKM. 2018. Weed competitiveness of winter rice (Oryza sativa L.) under modified aerobic system. Archives of Agriculture and Environmental Science, 3(1): 1-14. https://doi.org/10.26832/24566632.2018.030101.
Amoah JN, Ko CS, Yoon JS and Weon SY. 2019. Effect of drought acclimation on oxidative stress and transcript expression in wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Plant Interactions, 14(1): 492-505. https://doi.org/10.1080/17429145.2019.1662098.
Anonymous. 2020. Volume One, Crops. Ministry of Jihad Agriculture, Information and Communication Technology Center. 95 p.
A.O.A.C. 1990. Official methods of analysis association of analytical chemists. Washington D.C. USA. 777 p.
Ardalani Sh, Saeidi M, Jalali-Honarmand S, Ghobadi ME and Abdoli M. 2014. The physiological responses and antioxidant enzyme activity in bread wheat genotypes under post anthesis drought tension. Crop Physiology Journal, 6(21): 45-59. (In Persian).
Bahrampour M, Dehestani-Ardakani M, Shirmardi M and Gholamnezhad J. 2019. The effect of different media cultures on some growth characteristics of pot marigold (Calendula officinalis L.) plants under drought stress. Journal of Plant Environmental Physiology, 14(53): 104-116. (In Persian).
Bradford MM. 1976. Arapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein day binding. Analitical Biochemistry, 72: 248-254. https://doi: 10.1006/abio.1976.9999.
Burgos G, Auqui S, Amoros W, Salas E and Bonierbale M. 2009. Ascorbic acid concentration of native Andean potato varieties as affected by environment, cooking and storage. Journal of Food Composition and Analysis, (USA). ISSN 0889-1575, 22(6): 533-538.
Carli C, Yuldashev F, Khalikov D, Condori B,  Mares V and Monneveux P. 2014. Effect of different irrigation regimes on yield, water use efficiency and quality of potato (Solanum tuberosum L.) in the lowlands of Tashkent, Uzbekistan. A field and modeling perspective. Field Crops Research, 163: 90-99. https://doi: org/10.1016/j.fcr.2014.03.021.
Chang DC, Jin YI, Nam JH, Cheon CG, Cho JH, Kim SJ and Yu HS. 2018. Early drought effect on canopy development and tuber growth of potato cultivars with different maturities. Field Crops Research, 215: 156-162. https://doi:10.1016/j.fcr.2017.10.008.
Cottrell JE, Duffus CM, Paterson L and Mackay GR. 1995. Properties of potato starch: effect of genotype and growing conditions. Phytochemistry, 40(4): 1057-1064. https://doi: 10.1016/0031-9422(95)00390-s.
Daneshmand F. 2014. The effect of ascorbic acid on reduction of oxidative stress caused by salinity in potato. Journal of Plant Research. Iranian Journal of Biology, 27(3): 417-426. (In Persian).
Dashab S and Omidi H. 2021. Investigation the efect of drought tension and seed pretreatment on physiological and biochemical traits of Quinoa (Chenopodium quinoa). Crop Physiology Journal, 12(48): 5-23. (In Persian).
Drapal M, Farfan-Vignolo ER, Bonierbale M, Mihovilovich E and Gutierrez OR. 2017. Fraser. P.D. Identification of metabolites associated with water stress responses in (Solanum tuberosum L.) Clones. Phytochemistry, 135: 24-33. https://doi: 10.1016/j.phytochem.2016.12.003.
Eskandari A, khazaei H and nezami AV. 2011. Study the Effects of Irrigation Regimes on Yield and Some Qualitative Characteristics of Three Cultivars of Potato (Solanum tubersum L). Journal of Water and Soil, 25(2): 240-247. (In Persian).
Fahad S, Bajwa AA, Nazir U, Anjum SA, Farooq A, Zohaib A, Sadia S, Nasim W, Adkins S and Saud S. 2017. Crop production under drought and heat stress: plant responses and management options. Frontiers in Plant Science, 8: 1-16. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01147.
FAO. 2019. FAOSTAT, food and agriculture organization, Rome. Retrieved from http://www.fao.org.
Gull A, Lone A and Wani N. 2019. Biotic and Abiotic Stresses in Plants. In: Oliveira AB. (eds) Abiotic and Biotic Stress in Plants. Intech Open. 1046 p. https://doi: 10.5772/intechopen.85832.
Hamzehei R, Aramowich Davtyan V, Ghobadi ME, Parvizi KH and Ghadami-Firoozabad A.  2017. Effect of deficit irrigation on some physiological characteristics and yield in two potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. Journal of Plant Production Technology, 9(2): 15-26. https://doi: 10.22084/ppt.2017.2230.
Hasanuzzaman M, Nahar K, Anee TI, Khan MIR and Fujita M. 2018. Siliconmediated regulation of antioxidant defense and glyoxalase systems confers drought stress tolerance in Brassica napus L. South African Journal of Botany, 115: 50–57. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2017.12.006.
Hassanpanah D and Hassanabadi H. 2011. Evaluating Tolerance of Potato Cultivars and Promising Clones to Water Deficit in Ardabil Region. Journal of Crop and Weed Ecophysiology, 4(16): 1-18. (in Persian).
Hassanpnah D, Kazemi M, Musapour Gorji A and Jalali AH. 2018. Comprehensive guide to modern potato farming. First Edition. Agricultural Education Publications. Office of Knowledge Network and Promotional Media, 324 p. (In Persian).Mr. Musapour Gorji
Hosseinzadeh AA. 2014. Investigation of the water stress effects on yield and yield components of Medium late Omid Bakhsh three clones introduction of potato (397097- 2 , 397082-10 and 397081-1). Final report of the research project of Ardabil province. Agricultural and Natural Resources Research Center, 33 p.
Irigoyen JJ, Emerich DW and Sanchez-Dias M. 1992. Water stress Induced changes in concentrations of proline and total soluble sugars In nodulated alfalfa (Medicago Sativa) plants. Physiologia Plantarum, 84: 55-60. https://doi: org/10.1111/j.1399-3054.1992.tb08764.x.
Kai Y. 2011. Effect of drought stress on physiological and biochemical characteristics of sweet potato in different habitats. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 4: 59-69. Beijing Public Network Security No. 11010802020460Beijing Public Network Security No. 11010802020460
Khordadi Varamin J, Fanoodi F, Masoud Sinaki J, Rezvan Sh and Damavandi A. 2021. Effect of chitosan and nano-magnesium fertilizer on yield and physiological traits of sesame genotypes under drought tension conditions. Crop Physiology Journal, 13(49): 71-88. (In Persian).
Killi D, Bussotti F, Raschi A and Haworth M. 2017. Adaptation to high temperature mitigates the impact of water deficit during combined heat and drought stress in C3 sunflower and C4 maize varieties contrasting drought tolerance. Journal of Physiologia Plantarum, 159: 130-147. https://doi:10.1111/ppl.12490.
京公网安备11010802020460号
Jinggong Network Security No. 11010802020460
Jinggong Network Security No. 11010802020460
Can't load full results
Try again
Retrying...
Retrying...
Mac-Adam JW, Nelson R and Sharp E. 1992. Peroxidase activity in the leaf elongation zone of tall fescue. Plant Physiology, 99(3): 872-878. https://www.jstor.org/stable/4274442.
Mahmoudi H and Afkari A. 2020. Physiological traits of wheat in drought stress conditions. Crop Physiology Journal, 12(46): 131-147. (In Persian).
Mastalizadeh B, khajoei-Nejad Gh and Moradi R. 2020. Assessing physico-chemical properties of potato as affected by different irrigation methods. Journal of Plant Process and Function, 9(36): 33-48. (In Persian).
Mazurrczyk W and Lis B. 2002. Variation of Chemical composition of tuber potato table cultivars under deficit and excess of water. Research Division of Jadwisin. Plant Breeding and Agricultural Institute (IHAR), Annual Report. 257 p.
Mitiku M, Tolasa M and Bekele M. 2019. Effects of blended NPS fertilizer and composted cattle manure rates on potato (Solanum tuberosum L.) production: A review. International Journal of Agriculture and Agribusiness, 5(2): 118-129.
Mohammadkhani N and Sharifi P. 2016. Anti-oxidative response of different wheat genotypes to drought during anthesis. Iranian Journal of Plant Physiology, 6(4): 1845-1854. (In Persian).
Moharramnejad S, Sofalian O, Valizadeh M, Asghari A, Shiri MR and Ashraf M. 2019. Response of maize to field drought stress: Oxidative defense system, osmolytes accumulation and photosynthetic pigments. Pakistan Journal of Botany, 51(3): 799-807. https://doi:10.30848/PJB2019-3(1).
Nasrollahzadeh Asl A and Sedaghat Gh.  2017. Effects of planting depth and irrigation disruption on yield and yield components in potato (Solanum tuberosum L.). Journal of Crop Science Research in Arid Regions, 1(1): 109-119. https://doi:10.22034/csrar.01.01.09. (In Persian).
Obidiegwu JE, Bryan GJ, Jones HG and Prashar A. 2015. Coping with drought stress and adaptive responses in potato, perspectives for improvement. Frontiers in Plant Science, 6: 542. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00542.
Parvizi Kh and Ghadami-firooz Abadi A. 2015. The effect of water deficit imposing methods on quantitative and qualitative traits of new potato cultivar. Iranian Journal of Field Crops Research, 13(3): 637-650. (In Persian).
Qin J, Bian C, Liu J, Zhang J and Jin L. 2019. An efficient greenhouse method to screen potato genotypes for drought tolerance. Scientia Horticulturae- Scientia, 253: 61-69. https://doi:10.1016/j.scienta.2019.04.017.
Rahmani A. 2017. The effect of drought stress on photosynthetic properties and protective enzymes. Faculty of Engineering, Department of Agricultural Biotechnology, Imam Khomeini International University, 36 p. (In Persian).
Rasti Sani M, Ganjeali A, Lahouti M and Mousavi Kouhi SM. 2018. Morphological and physiological responses of two common bean cultivars to drought stress. Journal of Plant Process and Function, 6(22): 38-45. (In Persian).
Raymond J, Rakariyatham N and Azanza J. 1993. Purification and some properties of polyphenol oxidase from Sunflower seeds. Phytochemistry, 34(4): 927-931. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)90689-7.
Rezayian M, Niknam V and Ebrahimzadeh H. 2018. Differential responses of phenolic compounds of Brassica napus under drought stress. Iranian Journal of Plant Physiology, 8(3): 2417-2425. (In Persian).
Sotillo R D, Hadley M and Holm. E T 1994. Phenolics in aqueous potato peel extract: Extraction, identification and degradation. J Food Sci, 59(2): 649-651.
Taranto F, Pasqualono A, Mangini G, Tripodi P, Miazzi MM, Pavan S and Montemurro C. 2017. Polyphenol oxidases in crops: Biochemical, physiological and genetic aspects. International Journal of Molecular Sciences, 18(2): 377. https://doi.org/10.3390/ijms18020377.
Teimouri N, Saeidi M, Eghbal Ghobadi M and Sasani Sh. 2020. The effect of cut of irrigation at the end of the growing season on grain yield and some physiological characteristics of bread wheat cultivars. Crop Physiology Journal, 12(46): 111-129. (In Persian).
Vesali MR, Baradaran R, Hassanpanah D and Soqa al-Islami MJ. 2021. Determining the Tolerance of Hybrids from Combination of Potato Cultivars to Different Aridity Conditions in Ardabil Province. Journal of Crop Breeding, 13(37): 146-158. (in Persian).
Yaghbani1 M and Mohamadzadeh J. 2006. Study on physico-chemical properties of starch from potato cultivars in Golestan province. Journal of Food Science and Technology, 2(7): 71-79. (in Persian).
Zahedi M, Alhoshan M, Ramin AA and Sabsalian MR. 2019. Physiological tolerance and sensitivity to water defecit in potatoes cultivars (Solanum tuberosum. L). Journal of Plant Process and Function, 8(32): 447-462. (In Persian).
 Zhang YL, Wang FX, Shock CC, Yang KJ, Kang Sh Zh, Qin JT and Li SE. 2017. Influence of different plastic film mulches and wetted soil percentages on potato grown under drip irrigation. Agricultural Water Management, 180: 160-171. https://doi:10.1016/j.agwat.2016.11.018.