بهبود شاخص های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد ریشه چغندرقند از طریق هیدروپرایمینگ بذر و محلول پاشی اسید هیومیک در شرایط تاخیر کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، همدان، ایران.

10.22034/saps.2023.56557.3044

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش تاریخ کاشت، هیدروپرایمینگ بذر و محلول پاشی اسید هیومیک بر شاخص های رشد و عملکرد چغندرقند انجام گردید.
مواد و روش ها: این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل اجرا شد. عامل اصلی چهار تاریخ کشت 5 و 19 فروردین، 2 و 16 اردیبهشت 1400 و عوامل هیدروپرایمینگ (پرایم شده و پرایم نشده) و محلول پاشی اسید هیومیک (اسپری آب و محلول پاشی 6 در هزار) بصورت فاکتوریل در کرت‎های فرعی قرار داده شدند.
یافته ها: تاثیر تاریخ کاشت، هیدروپرایمینگ و محلول پاشی اسید هیومیک بر شاخص های رشد و عملکرد چغندرقند مثبت و معنی‌دار بود. تاریخ کاشت بیشترین تاثیر را داشت و بیشترین بیشینه‏های شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول، سرعت جذب خالص، سرعت رشد نسبی و عملکرد ریشه مربوط به تاریخ کاشت پنجم فروردین بود و کمترین آنها در تاریخ کاشت شانزدهم اردیبهشت بدست آمد. در تاریخ کشت آخر، هیدروپرایمینگ به تنهایی به‎ترتیب سبب افزایش 5/17 و 4/24 درصدی سرعت رشد نسبی و عملکرد غده نسبت به تیمار اسپری آب بدون هیدروپرایمینگ گردید.
نتایج: اگر هر دو تیمار هیدروپرایمینگ و محلول پاشی اسید هیومیک همراه با هم انجام شود، سبب افزایش رشد بوته و بهبود شاخص های رشد و عملکرد غده می شود. در صورت تاخیر 6 هفته ای کاشت (کشت 16 اردیبهشت) کاربرد جداگانه هیدروپرایمینگ بر محلول پاشی اسید هیومیک ارجحیت دارد و مصرف همراه با هم آنها می تواند عوارض تاخیر کاشت دو هفته ای را کامل جبران کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of physiological indices of growth and root yield of sugar beet through seed hydropriming and foliar application of humic acid under delayed planting conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Sarkhosh 1
  • Mohammad Ali Aboutalebian 1
  • hamed mansouri 2
1 Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University
2 Sugar Beet Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: This study was conducted with the aim of investigating the interaction of planting date, hydropriming of seeds and humic acid foliar application on the growth physiological indices and root yield of sugar beet.
Materials & Methods: The research was conducted as a split plot factorial based on a randomized complete block design with three replications. The main factor was planting dates (March 25, April 8 and 22, May 6) and hydropriming (primed and unprimed) and humic acid (water and humic acid spray) were factorially placed in sub-plots.
Results: The effect of planting date, hydropriming and humic acid foliar were significant on the growth indices and root yield. Planting date had the greatest effect and the highest maximums of leaf area index and crop growth rate, net assimilation rate, relative growth rate and root yield were related to March 25th planting date and the lowest were obtained on May 6th planting date. On the last planting date, hydropriming alone caused an increase of 17.5% and 24.4% relative growth rate and tuber yield, respectively, compared to the treatment water spraying without hydropriming.
Conclusion: If both seed hydropriming and humic acid foliar spraying are done at the same time, it will increase plant growth indices and improve root yield. In case of a 6-week delay in planting (planting on May 6), separate application of hydropriming is preferable to spraying humic acid, and their combination use can completely compensate for the effects of a 2-week delay in planting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کل ماده خشک
  • شاخص سطح برگ
  • سرعت رشد محصول
  • سرعت جذب خالص
  • سرعت رشد نسبی
  • عملکرد ریشه