واکنش عملکرد دانه‌ی جو و باقلا به محلول‌پاشی اسید هیومیک در الگوهای مختلف کشت مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 دانشیار گروه علمی کشاورزی- دانشگاه پیام نور

10.22034/saps.2023.57652.3085

چکیده

اهداف: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد دانه‌ی جو و باقلا در الگوهای مختلف کشت مخلوط در شرایط کاربرد اسیدهیومیک در یک سیستم کشت کم‌نهاده اجرا گردید.
مواد و روش‌ها: آزمایش به صورت فاکتوریل دو عاملی (5×3) بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان شادگان اجرا شد. عامل اول شامل پنج الگوی کاشت شامل دو تیمار کشت خالص جو و باقلا و سه الگوی کشت مخلوط (50 درصد باقلا + 50 درصد جو، 80 درصد باقلا + 40 درصد جو و 40 درصد باقلا +80 درصد جو) و عامل دوم محلول‌پاشی اسید هیومیک شامل تیمار شاهد، غلظت سه درصد اسید هیومیک و غلظت شش درصد اسید هیومیک بود.
یافته‌ها: بیشترین تعداد دانه در غلاف و غلاف در بوته در کشت خالص باقلا به دست آمد که با کشت مخلوط اختلاف معنی‌داری نداشت. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک باقلا در کشت خالص به دست آمد. کمترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک باقلا در تیمار کشت مخلوط با کمترین تراکم باقلا به دست آمد. با کاهش تراکم باقلا از 100 درصد به 40 درصد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک باقلا کاهش یافتند. بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیک جو نیز در تیمار کشت خالص بدست آمد. با محلول‌پاشی اسید هیومیک ، عملکرد دانه‌ی باقلا و عملکرد دانه‌ی جو افزایش یافت. نسبت برابری زمین برای هر سه الگوی کشت مخلوط بیشتر از یک به دست آمد. مزیت مالی نیز برای هر سه الگوی کشت مخلوط مثبت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Response of grain yield of barley and faba bean to humic acid application in different planting patterns of intercropping

نویسندگان [English]

  • kamyar kazemi 1
  • Hamdollah Eskandari 2
1 Department of Agriculture, Payame Noor University,Tehran,Iran.
2 Associate Professor, Department of Agriulture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was aimed to evaluate the grain yield of barley and faba bean in different planting patterns of intercropping under the condition of humic acid application in a low input cropping system.
The experiment was carried out as a two-factor factorial baed on RCBD with three replications. The treatments were five planting patterns including two treatments of barley and faba bean sole croppings and three intercropping patterns and three foliar applications of humic acid
Based on the obtained results, the highest number of grain per pod and pods per plant was obtained in the sole cropping of beans, which was not significantly different from the intercropping The highest grain yield and biological yield of faba beans were obtained in sole cropping .The lowest seed yield and biological yield of faba beans were obtained in the intercropping pattern with the lowest density of faba beans. By reducing the density of faba beans from 100% to 40% the grain and biological yield of faba beans decreased. The highest grain and biological yields of barley were also obtained in the sole cropping treatment respectively humic acid foliar application, faba bean yield increased and barley yield increased The land equivalent ratio for all three intercropping patterns was obtained more than one. The monetary advantage index was also positive for all three mixed cropping patterns.
In total and based on the evaluation criteria, the best pattern was the intercropping of 80% of faba beans and 40% of barley

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land equivalent ratio
  • Monetary advantage index
  • Organic fertilizer
  • Shading
  • intercropping