اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه (Artemisia aucheri boiss) بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس ( (Amaranthus retroflexus L. و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویان دکتری بیابان‌زدایی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 کارشناس تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی ، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ملاصدرا

3 کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد

4 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه یزد

چکیده

استفاده از پتانسیل­های آللوپاتیک گیاهان مختلف به عنوان روشی بیولوژیک در مدیریت علف­های هرز معرفی شده است. از این رو در این پژوهش نقش پتانسیل آللوپاتیک گونه درمنه (Artemisia aucheri boiss) و همچنین ماده مؤثره موجود در اسانس این گیاه بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. ابتدا از اندام هوایی گیاه اسانس گرفته شد و غلظت­های صفر، Tween، 400، 800، 1000، 1500 و 2000 پی پی ام  تهیه شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف اسانس درمنه بر وزن ساقه­چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاهچه (درسطح احتمال 5%)، وزن خشک ریشه­چه، بنیه بذر و سرعت جوانه زنی (در سطح احتمال 1%) معنی دار بود. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر اسانس درمنه بر صفات جوانه زنی تاج خروس بیشتر از پیچک صحرایی بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic Effects of Artemisia aucheri boiss Essential Oils on Seed Germination and Early Seeding Growth of Red-root Amaranth, (Amaranthus retroflexus L.) and Field Bindweed (Convolvlus arvensis L.)

نویسندگان [English]

  • MS Tabatabaee Zade 1
  • M Pajouhan 2
  • M Soltani 3
  • M Tajamolian 4
  • R Shahbandari 1
چکیده [English]

The use of various plants allelopathic potentials will be introduced as a biological method of weed Management. In order to investigate the allelopathic effect of essential oil of Artemisia aucheri on the same characteristics of red-root amaranth (Amaranthus retroflexus boiss) weeds and field bindweed (Convolvlus arvensis L.) weeds a research was done. The experiment was set up as a factorial experiment replicated thrice in a completely randomized design. The oil was taken from the shoot and concentrations, Control, Tween, 400, 800, 1000, 1500, 2000 ppm were obtained. The results indicated effect of different concentrations was significant on shoot dry weight  (p<0.001), root dry weight, seed vigor and germination rate (p<0.005). The results also showed that effect of Artemisia aucheri extract on the germination and growth of Amaranthus retroflexus is greater than of Convolvulus arvensis weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Amaranthus retroflexus
  • Artemisia aucheri
  • Convolvlus arvensis
باقری ر و محمدی ص، 1389. بررسی اثر آللوپاتی درمنه دشتی بر سه گونه Agropyron desertrum، Agropyronelongatum و Atriplexcanescens. در امر اصلاح مراتع. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. جلد هفدهم، شماره 4.  صفحه­های  538 تا 548.
راشد محصل م­ح، قرخلو ج و راستگو م. 1388. اثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران Crocus sativus بر رشد گیاهچه تاج خروس Amaranthus retroflexus و سلمه ترهChenopodium album. مجله پژوهش زراعی ایران. جلد هفتم، شماره 1. صفحه­های 53 تا 61.
سودائی زاده ح و حکیمی میبدی م ح. 1389. اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه­زنی و رشد گیاهچه­های گندم و یونجه، مجله دانش کشاورزی پایدار، جلد 2 (20)  شماره 1. صفحه­های 181 تا 189..
صمدانی ب و باستانی م ع. 1384. اثر آللوپاتیک گونه های مختلف درمنه Artemisia spp. بر روی جوانه زنی گیاه یولاف وحشی. پژوهش و سازندگی در زراعت باغبانی. شماره 48.  صفحه­های 74 تا  69.
غلامی ف، دیانتی تیلکی ق ع و بهتری ب. 1390. مطالعه اثر آللوپاتی گیاه درمنه دشتیArtemisia herba alba Asso. بر صفات جوانه زنی و رشد گیاه چه دو گونه اسپرس. دو فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. جلد نوزدهم، شماره 1. صفحه­های 181 تا 191.
قربانلی م ل، بخشی خانیکی غ ر و شجاعی ا ع. 1387. بررسی اثرات آللوپاتیک گیاه درمنه دشتی Artemisia siberi Besser. بر روی دو گیاهچه یولاف وحشی .Avena lodoviciana L؛ وتاج خروس وحشی Amaranthus retrofexus. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره 79. صفحه­های 129 تا 134.
قهرمان و. 1363. فلور ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور. جلد سوم، صفحه 367.
موسی­نژاد و، میرشکاری ب، نصراله­زاده ع و اجلالی ل. 1386. دگر آسیبی اسانس روغنی رازیانه (Foeniculum vulgar)، شوید (Anethum graviolens)، و زیره سبز (Cuminum ciminim) بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه تاج خروس، پیچک صحرایی و مرغ. هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، صفحه 40.
میقانی ف، خلقانی ج، قربانلی، م­ ل و نجف­پور م. 1385. بررسی پتانسیل آللوپاتی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) و برسیم(T. alexandrium) بر جوانه­زنی بذر علف های هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل وحشی، مجله آفات و بیماری­های گیاهی،  جلد هفتاد و چهارم، شماره 1. صفحه­های 81 تا 101.
Ahmed AA, El-Moghazy SA, El-ShanawanyMA, Abdel-Ghani HF, Karchesy J, SturtzG, Dalley K and Pare PW, 2004. PolyolMonoterpenes and Sesquiterpene Lactones from the Pacific Norhwest Plant Artemisia suksdorfii,Journal of Natural Products, 67: 1705-1710.
Batish DR, Singh HP,Pana N and Kohli R, 2006. Assessment of allelopathic interference of Chenopodium album throught its leachates, debris extracts, rhizosphere and amended soil. Archives of Agronomy and Soil Science, 52, 705-715.
Hassan pouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemiyeh H, Vojodi L, Aazami MA and MohajjelShoja A, 2008.Chrysanthemum balsamita (L.)Baill.a forgotten medicinal plant. Medicine and Biology, 15: 119 - 124.
Ismail BS and Chong TV, 2002. Effects of aqueous extracts and decomposition of Mikania-micrantha H.B.K. debris on selected agronomic crops. Weed Biology and Management, 2, 31-38.
Jones E, JessopRS, SindelBM and HoultA, 2004.Utilising crop residues to control weeds. Available at www.une.edu.au/agronomy/weeds/ crop_residues/ jones_weeds _paper.htm
Khanh TD, Xuan TD, Hahn SJ and Chung IM, 2004. Method to screen alleopathic accessions of wheat, barley, oat, sorghum and cucumber for weed control. Allelopathy Journal, 14, 145 – 166.
Kil BS, Han DM, Lee CH, Kim YS, Yun KY and Yoo HG, 2000.Allelopathic Effects of Artimisia lavandlaefolia. Korean Journal Ecology, 23: 149-155.
Lydon JR, Rele T and Chen PK, 1997.Allelopathic activity of annual ormwood (Artemisia annua) and the role artemisinin. Weed Science, 45:807-811.
Macro JA and O Barbera, 1990.Natural products from the genus Artemisia L. Studies in Natural Products Chemsitry. 7: 201- 264.
Narayan C,Baruah JC, Sarma NC, Barua SS and Ram PS, 1994.Germination and growth inhibitory sesquiterpene lactones and a flavone from Tithoniadiversifolia. International Journal of Plant Biochemistry, 36: 29-36.
Preston CA, Betts H and Baldwin I, 2002. Methyl jasmonate as an Allelopathic agent: Sagebrush inhibits germination of a Neighboring tobacco. Journal of Chemical Ecology, 28(11):2343-2369.
Qasem JR, 2002. Allelopathic effects of selected medicinal plants on Amaranthus retroflexus and Chenopodium murale.Allelopathy Journal, 10, 105- 122.
Singh HP, Batish DR, Kaur S, Setia N and Kohli RK, 2005.Effects of 2- benzoxolinone on the germination, early growth and morphogenetic response of mung bean (phaseolus aureus). Annals of Applied Biology, 147,267-274.
Yun KW and Han DM, 1993.Phytotoxic and antimicrobial activity of volatile constituents of Artemisia princeps var Orientalis. Journal of Chemical Ecology, 19:2757-2766.