بررسی تأثیر پیش زمینه کشاورزی در تمایل به پرداخت برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز (کاربرد رهیافت اثرات درمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاران گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

شواهد حاکی است که محصولات غذایی سالم دارای قیمتی بالاتر از محصولات متداول می­باشند و یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در اقدام به خرید و تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای چنین محصولاتی سطح آگاهی آن‌ها و بالاخص آگاهی ایشان در خصوص دانش کشاورزی می­باشد. از آنجا که پاسخ به این پرسش که چه عواملی قادر به افزایش خرید چنین محصولاتی هستند، موضوعی مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست­گذاری­های تولیدی و مصرفی است، لذا هدف مطالعه حاضر محاسبه اثر آگاهی از دانش کشاورزی افراد در تمایل به پرداخت اضافی آن‌ها برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز می­باشد و برای این منظور از رهیافت «اثرات درمانی» استفاده شده است. رهیافت اثرات درمانی نوع خاصی از مسئله «انتخاب نمونه» است که سعی در سنجش تأثیر یک برنامه آموزشی یا دوره تحصیلی که در اصطلاح «درمان» نامیده می­شود، بر روی یک متغیر وابسته ویژه مدنظر محقق دارد. داده­های این مطالعه از طریق نمونه­گیری تصادفی، از بین 180 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی تبریز به عنوان گروه تحت درمان و 243 نفر از افراد با شغل و تحصیلات غیر مرتبط با کشاورزی به عنوان گروه شاهد، در سال 1388 جمع­آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد، پیش زمینه دانش کشاورزی در افراد اثر معنی دار و مثبتی بر احتمال تمایل به پرداخت اضافی آن‌ها برای محصولات غذایی سالم، نسبت به انواع متداول دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Agricultural Background on Individual’s Willingness- to-Pay for Safer Food Product (An Application of Treatment Effect)

نویسندگان [English]

  • E Pishbahar 1
  • M Ghahremanzade 1
  • M Haghjou 2
چکیده [English]

Evidence has shown that safer food products has a premium price comparing to the conventional ones, and consumers’ higher knowledge, specifically their agricultural awareness is one of the most important factors in buying decision and willingness to pay a premium for these products. Since finding effecting factors of increasing consumers’ purchase willing for these foods is an important issue in production and consumption planning and policymaking, the aim of this study is to introduce treatment effect and apply it to calculate effect of individual’s agricultural knowledge on their Willingness to pay (WTP) for safer food products in Tabriz City. Treatment effect is a special kind of sample selection problem refers to impact of receiving specific sort of training or educational classes called treatment, on a particular outcome variable. Due to their applied nature, treatment effects have received lots of attention in the recent economic literature. Data, was gathered in 2010, through randomized sampling, from 180 employee of Agricultural Administration in Tabriz City as the treated group, and 243 individuals whom their jobs or education were not related to agriculture, as the controls. Results revealed that agricultural background has positive and significant effect on people’s willingness to pay a premium for safer food products comparing conventional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safer Food Products
  • Treatment Effect
  • Willingness to pay
دهقانیان س و کوچکی ع، 1375. اقتصاد اکولوژیک و کشاورزی ارگانیک. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
کوچکی ع ، نخ فروش ع و ظریف کتابی ح 1376. کشاورزی ارگانیک (تالیف نیکلاس لامپکین). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
حق جو م، حیاتی ب، رضایی ر، پیش بهار ا و دشتی ق،. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم. دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد بیست و یکم، شماره 3. صفحه­های 105 تا 117.
Ahmad SNB and Juhdi N, 2008. Consumer's perceptions and purchase intentions toward organic food products: an explorative study on attitudes of Malaysian consumers. 16th Anuual Conference on pacific basin Finance, Economics, Accounting and Management, Brisbane Australia, July, 2-4.
Alizade A, Javanmardi J, Abdollahzade N and Liaghati Z, 2008. Consumers` awareness, demands and preperences for organic vegetables: A survey study in Shiraz, Iran. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20.
Boxall P, Cash S, Wismer W, Muralidharan V and Annet L, 2007. The role of sensory experiences and information on willingness to pay for organic wheat bread .Journal of  Forestry and Home Economics, 27: 16-29.
Chinnici G, D’Amico M and Pecorino B, 2002. A multivariate statistical analysis on the consumers of organic products, British Food Journal, pp. 187-199.
Cowan C, Carthy M and Riodan N, 2000. Irish consumers` willingness to pay for Safe Beef. Journal of Consumer Research, 32:146-153.
Darby K, 2006. Consumer preferences for locally-grown berries: A discrete choice model estimating willingness-to-pay. Urban Studies, 41:801-815.
Ghorbani M, Mahmoudi H and Liaghati H, 2007. Consumers` demands and preferences for Organic food: A survey study in Mashhad, Iran. Poster presented at the 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and low input food production system, University of Hohenheim, Germany, March 20-23.
Harper GC and Makatouni A, 2002. Consumer perception of organic food productions and farm animal welfare. British Food Journal, 4: 287-299.
Haas R, Sterns J, Meixner O, Nyob DI and Traar V, 2013. US Consumers’ Perception of Local and Organic Food: An Analysis Based on Means-End Chain Analysis and Word Association. Institute of Marketing & Innovation, Department of Economics and Social Sciences. Available at: http://centmapress.ilb.uni-bonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/download/327/309.
Heckman J, 1992. Randomisation and social evaluation programs, in Evaluating Welfare and Training Programs, ed C.T: Manski and Grefinkel, Harvard University Press: 201-230.
Heckman J, 1997. Instrumental Variables: A Study of Implicit Behavioral Assumptions Used in Making Program Evaluations, Journal of Human Resources, 32: 441–462.
Howard A and Berry W, 2008. The soil and Heath: A study of organic agriculture. The University Press of Kentucky.
Millock K, Hunsen L, Wier M and Andersen L, 2005. Willingness to pay for organic foods in Denmark. Journal of Political Economics, 75:132-157.
Rodriguez E, Lacaze V and Lupin B, 2007. Willingness to pay for organic food in Argentina: Evidence from a consumer survey. Papers prepared for 105th EAAE Seminar. Bologna. Italy.
Rosenbaum PR and Rubin DB, 1983.  The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. Biometrika: 70(1): 41-55.
Sachs C, Blair D, and Ritcher C, 1987. Consumer pesticide concerns: a 1965 and 1984 comparisons”. Journal of Consumer Affairs, 2: 96-107.
Shafie FA and Rennie D, 2012. Consumer Perceptions towards Organic Food. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 42(2012): 360-367.
Tison AM, 2012. A study of organic food consumers’ knowledge, attitudes and behavior regarding labor in organic farms. Consumer Knowledge of Labor in Organic Farms, available at: http://nature.berkeley.edu/classes/es196/projects/2012final/TisonA_2012.pdf.
Torjusen H, Nyberg A and Wandel M,1999. Organic food: Consumer’s perceptions and dietary choices A survey from the Stange and Hamar region. English Summary, States Institute for Forbruksforskning.
Verbeek M, 2004. A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd.
Wooldridge, J. M. (2002), Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge, MA.
Yiridoe EK, Bonti-Ankomah S and Martin RC, 2005. Comparison of consumers perceptions and preferences toward organic versus conventionally produced foods: A review and update of the literature. Renewable Agriculture and Food System, 20:193-205.