بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی کودهای زیستی رایج کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
بهره­مندی از اثرات مفید و سودمند کودهای زیستی منوط به رعایت جنبه­های کنترل کیفی کودهای مذکور است. بر این اساس در این مطالعه کیفیت چهار نوع کود زیستی رایج کشور شامل کود زیستی بارور2، بیوسوپرفسفات، نیتروکسین و سوپرنیتروپلاس به لحاظ تعداد جمعیت میکروبی، جدایه‌های مورد استفاده در آن (جداسازی و برخی تست‌های بیوشیمیایی) مطالعه شد. همچنین برخی ویژگی­های PGPR­ ای کودها اعم از انحلال فسفات، آزادسازی پتاسیم، تولید اکسین و سایدروفور در قالب طرح کاملاً تصادفی با در نظر گرفتن پنج تیمار شامل شاهد و چهار تیمار کودی و سه تکرار تعیین و اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از شمارش جمعیت میکروبی در محیط­های عمومی و نیمه‌-اختصاصی حاکی از جمعیت قابل قبول باکتریها در کود زیستی سوپرنیتروپلاس و بارور2 (cfu/mL108) بود. نتایج حاصل از جداسازی جدایه‌های به کار رفته در کودهای زیستی بر اساس ویژگی‌های ساختاری حاکی از آن بود که در کود بارور2 دو جدایه (Ba1-Ba2)، بیوسوپرفسفات 4 جدایه (Bio1-Bio4)، نیتروکسین 5 جدایه (N1-N5) و سوپرنیتروپلاس دو جدایه (Sn1-Sn2) حضور دارد. همچنین بیشترین میزان انحلال فسفات از تری‌کلسیم فسفات به‌ترتیب با مقادیر نزدیک به 400 و 350 میلی‌گرم بر لیتر برای بیوسوپرفسفات و بارور2 به دست آمد و در تولید اکسین (IAA) نیز کودهای نیتروکسین و بارور2 موفق عمل کردند. در مورد ویژگی تولید سایدروفور، همه کودهای زیستی به جز بارور2 قادر به تولید سایدروفور در محیط CAS-agar بودند. کودهای زیستی مورد مطالعه در این تحقیق گرچه از برخی جنبه‌های کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند اما تعیین جنس و گونه‌های باکتریایی بکار رفته در آنها و همچنین ویژگی‌های محرک رشدی هر جدایه، نیازمند انجام آزمایشات بیشتری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Some Qualitative Characteristics of Common Biofertilizers in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sarikhani
  • Saeedeh Ansari
چکیده [English]

Abstract
The beneficial effects of biofertilizers can only be achieved if adequate quality control of biofertilizers is available. However, quality control assessment of four common types of biofertilizers in Iran including Barvar2, Biosuperphosphate, Nitroxin and Supernitroplus was the aim of this study. The targets of this research were counting viable numbers of microorganisms which present in the biofertilizers over the shelf life of the product, isolation and biochemical identification of isolates in each biofertilizer and determination of PGPR feauters. PGPR features of biofertilizares (5 treatments) such as phosphate solubilizing, potassium releasing ability, auxin and siderophore production were tested in a completely randomized design with three replications. Treatments were: control, Nitroxin, Barvar2, Biosuperphosphate and Supernitroplus. The results of counting of microbial viable cells in the general and semi-selective media indicated acceptable number of  viable cells in Supernitroplus and Barvar2 (108 cfu/mL), respectively. The results of the identification and confirmation of isolates which used in the biofertilizers showed that two isolates (Ba1 and Ba2) exist in Barvar2, two isolates (Sn1 and Sn2) are in Supernitroplus, 4 isolates (Bio1-Bio4) and 5 isolates (N1-N5) are present in Biosuperphosphate and Nitroxin, respectively. Furthermore, the highest amount of phosphate solubility from tricalcium phosphate source were gained for Biosuperphosphate and Barvar2, with values ​​close to 400 and 350 mg/L respectively. Nitroxin and Barvar2 were successful in the production of auxin. All biofertilizers with an exception Bratvar2 were able to produce siderophore on CAS-agar medium. Although some quality characteristics of biofertilizers were determined in this study but identification of genus and species of bacteria which have been used in these biofertilzers and PGPR features of each isolate should be considered in the new researchs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barvar2
  • Biofertilizer
  • Biosuperphosphate
  • Nitroxin
  • Supernitroplus