تاثیر مصرف کودهای نیتروژن و روی بر افزایش عملکرد سر شاخه‌های گل‌دار در گل راعی (Hypericum perforatum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

2 گروه فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 گروه علوم خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

4 گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

چکیده
گل راعی  یکی از گیاهان دارویی  است  که به خاطر دارا بودن مواد موثره­ای مانند هیپرسین از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و بخش مورد استفاده این گیاه برای استخراج ماده موثره برگها وگلهای این گیاه میباشد. به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن و روی بر عملکرد سرشاخه­های این گیاه دارویی  یک   آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی  با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال 1391 اجرا گردید.  ترکیبات تیماری شامل کود اوره در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150کیلوگرم در هکتار) و محلول پاشی سولفات روی در سه سطح (صفر، سه و شش در هزار) بود. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گل آذین ، تعداد شاخه­های فرعی و نیز عملکرد اسانس با مصرف150 کیلوگرم نیتروژن به همراه  محلول پاشی شش در هزار روی و نیز بیشترین وزن خشک گل با مصرف نیتروژن 150 کیلوگرم با محلول پاشی سه در هزار روی حاصل شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Nitrogen and Zinc Fertilizers on the Yield of Flowering Shoots in Hypericum Perforatum

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Zadehesfahlan 1
  • Javid Emaratpardaz 2
  • Davood Zarehaghaghi 3
  • Nahid Vaez 4
چکیده [English]

Abstract
        Hypericum Perforatum is a medicinal plant due to active materials such hypericine in plant leaves and flowers. In order to  study the effect of nitrogen  and zinc fertilize flower production  an experiment as factorial set was arranged on the basis of complete  randomized block design with three replications in 2012. This experiment carried out in greenhouse at the Research Station of the of Agriculture, University of Tabriz, Iran. Treatments were four nitrogen rates (0, 50, 100 and 150 kg.ha-1 pure nitrogen) and foliar application of Zn at three rates (zinc sulphate with a concentration of 0, 0.003 and 0.006). Results showed that the highest number of flower, essential oil harvest,  number of lateral branches related to  nitrogen fertilizer amount of 150 kg.ha-1 and Zinc fertilize 0.006. maximum flower dry matter produced by nitrogen fertilizer amount 150 kg.ha-1 and Zinc fertilize  0/003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential
  • Hypircin
  • Hypericum perforatum
  • Nitrogen
  • Zinc Sulphate